eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
2/2006
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Editorial
Multislice computed tomography in diagnosis of coronary artery disease

Witold Rużyłło

Post Kardiol Interw 2006; 2, 2 (4): 137–138
Online publish date: 2006/06/30
View full text Get citation
 

Ten artykuł wstępny odnosi się do prac Aplikacje kliniczne wielowarstwowej tomografii komputerowej w kardiologii Stephana Achenbacha i wsp., zamieszczonej w tym numerze na str. 160 oraz Postęp w diagnostyce choroby wieńcowej – zastosowanie wielowarstwowej spiralnej tomografii komputerowej Mieczysława Pasowicza, zamieszczonej w tym numerze na str. 169.

Czy rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucją w obrazowaniu? Czy w przyszłości pracownie hemodynamiczne zamienią się w ośrodki integrujące innowacyjne metody diagnostyczne w celu coraz szerszego stosowania zabiegów endowaskularnych, przede wszystkim angioplastyki tętnic wieńcowych? Inwazyjna diagnostyka niestabilnych (ranliwych) blaszek miażdżycowych w połączeniu z ich obrazowaniem za pomocą rezonansu magnetycznego i wielowarstwowej tomografii komputerowej może przyczynić się do rozwoju celowanej angioplastyki w ściśle określonej lokalizacji zmian w tętnicach wieńcowych. Już dziś można powiedzieć, że nieinwazyjna diagnostyka zmian w tętnicach wieńcowych u osób bezobjawowych może znaleźć szerokie zastosowanie. Chorzy ze stabilną chorobą wieńcową skutecznie leczeni zachowawczo, u których w badaniach nieinwazyjnych nie ma cech niedokrwienia, mogą być kwalifikowani do oceny nieinwazyjnej za pomocą MSCT. Tomografia komputerowa będzie odgrywać dużą rolę w badaniach przesiewowych, szczególnie u pacjentów bezobjawowych z istotnymi czynnikami ryzyka, obciążonych rodzinnie. Według Achenbacha czułość wykrywania istotnych zwężeń (>50%) w aparatach 16- i 64-rzędowych wynosi 85–99%, swoistość 93–98%, negatywna wartość przewidywania 95–99%, pozytywna wartość przewidywania 56–97%. Najbardziej wiarygodnym parametrem, cytowanym w wielu publikacjach, jest wysoka (sięgająca prawie 100%) negatywna wartość predykcyjna, pozwalająca stwierdzić, że za pomocą MSCT można wykluczyć istnienie istotnego zwężenia w tętnicy wieńcowej. Wizualizacja pomostów aortalno-wieńcowych i stentów przy zastosowaniu aparatów 64-rzędowych jest coraz lepsza. Możliwość nieinwazyjnej oceny restenozy w stencie ma olbrzymie znaczenie, ponieważ w 80–90% przypadków przy zabiegach PTCA implantuje się stenty. Konieczne są wieloośrodkowe badania, które pozwolą ocenić czułość i specyficzność 64-rzędowej tomografii komputerowej przy użyciu różnych typów stentów. Ważna jest także lokalizacja założonego stentu. Istotne znaczenie w ocenie MSCT ma nie tylko...


View full text...
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.