en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Editorial paper
Scope of knowledge and skills in the field of rheumatology required from the contemporary medical graduate. Topics for discussion

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2008; 46, 5: 263–265
Online publish date: 2008/12/01
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy problemu, jakim jest zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny reumatologii, które powinien nabyć każdy lekarz kończący studia medyczne. Artykuł jest również próbą wywołania dyskusji w środowisku reumatologów, mającą na celu ustalenie wymogów i założeń kształcenia przeddyplomowego lekarzy w zakresie reumatologii, tak aby kolejne roczniki lekarzy kończących studia, niezależnie od wyboru kierunku rozwoju zawodowego i miejsca pracy, były dobrze przygotowane do sprawowania właściwej opieki nad osobami z chorobami narządu ruchu.
Przesłanki analizy problemu
1. Ostatnie dekady to okres istotnego zwielokrotnienia ilości wiedzy medycznej. Nie jest to jednak jednoznaczne ze zwiększeniem w tym samym stopniu efektywności działań medycznych, ale stwarza znaczący problem przy właściwym przyswojeniu sobie w miarę pełnej wiedzy, nawet w zakresie wąskich specjalizacji szczegółowych. 2. Ostatnie dwie, trzy dekady to okres znaczących, a w niektórych aspektach nawet przełomowych, zmian w reumatologii. Dokonał się istotny rozwój diagnostyki, a jeszcze bardziej terapii, co znacznie przekłada się na efektywność działań reumatologa, ale też wyznacza mu inne zadania szczegółowe w lecznictwie. Zmiany te pociągają za sobą potrzebę innego spojrzenia na problemy chorego, m.in. na wczesne wykrywanie chorób narządu ruchu, ocenę skuteczności i przebiegu leczenia i rolę chorób towarzyszących. 3. Nauczanie przeddyplomowe, mimo obowiązujących zaleceń i wymogów ujednolicających je w Polsce i krajach Unii Europejskiej, jest bardzo zróżnicowane między uczelniami. Dotyczy to zarówno cech formalnych nauczania reumatologii (placówki nauczające, układ godzin, podręczniki), jak i nieformalnych. Te ostatnie decydują o „randze” reumatologii wśród przedmiotów internistycznych i innych przedmiotów klinicznych. Niestety, obserwuje się pewnego rodzaju „rywalizację” pomiędzy nauczanymi przedmiotami, a ich zakres i stopień przyswojenia przez studentów zależy od rygorystyczności egzaminatora i osób nauczających oraz ich „siły przebicia” wśród różnych przedmiotów nauczanych, a także udziału zagadnień reumatologicznych w końcowych egzaminach sprawdzających. Zjawiska te są ograniczane przez działalność zespołów koordynujących nauczanie chorób wewnętrznych, organizatorów egzaminów testowych z chorób wewnętrznych, a także wymogi obowiązującego po studiach Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Z pojedynczych danych...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.