eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2010
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
Case report

Idiopathic thrombocytopenic purpura during pregnancy and delivery: a case report

Mariusz Skoczyński
,
Anna Kwaśniewska

Przegląd Menopauzalny 2010; 4: 260–261
Online publish date: 2010/10/13
Article file
- 12Ciąża i poród.pdf  [0.08 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Opis przypadkuPacjentka, lat 27, przyjęta w marcu 2009 r. do Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z rozpoznaniem: I ciąża, 27. tydzień. Trombocytopenia. Rozpoznanie trombocytopenii ustalono w Klinice Hematoonkologicznej w 2006 r. Zebrany wywiad w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży nie odbiegał od normy: regularne miesiączki trwające 4–5 dni, obfite, niebolesne. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono: prawidłowo rozwijającą się pojedynczą ciążę, liczbę płytek 6000/mm3, pojedyncze wybroczyny punktowe na skórze kończyn dolnych. Po konsultacji hematologicznej podano enkorton w dawce 120 mg/dobę przez 3 dni. Na zaproponowaną pacjentce operację usunięcia śledziony nie otrzymano zgody. W wyniku terapii uzyskano wzrost liczby płytek 35 000–83 000/mm3. Pacjentkę ponownie przyjęto do Kliniki w czerwcu 2009 r.

z powodu odpływania płynu owodniowego w 33. tygodniu ciąży. W związku z zagrożeniem przedwczesnym porodem wdrożono typowe postępowanie lecznicze mające na celu przygotowanie pacjentki do wcześniejszego rozwiązania ciąży. Zastosowano standardową sterydoterapię, a po konsultacji hematologicznej podano preparat immunoglobuliny w dawce 1 g/kg m.c. przez 2 dni, uzyskując liczbę płytek 104 000/mm3. Pacjentkę zakwalifikowano do rozwiązania cięciem cesarskim. Wydobyto dziecko w stanie dobrym, o masie ciała 2180 g. Przed

zamknięciem powłok brzucha pozostawiono dren w jamie otrzewnowej w celu obserwacji krwawienia.

W 3. dobie życia dziecka wykonano badanie USG przez-

ciemiączkowe mózgu. Wynik: tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony. Przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone. Niewielka jama przegrody przezroczystej. Liczba płytek u dziecka wahała się od 150 000 do 347 000/mm3. W styczniu 2010 r. pacjentka zdecydowała się na zabieg operacyjny usunięcia śledziony. Liczba płytek w dniu wypisu z Kliniki Chirurgii wynosiła 256 000/mm3.

DyskusjaTrombocytopenia w ciąży to zwykle łagodne i niewymagające interwencji schorzenie [1, 4]. Wykrywana często w wyniku rutynowych badań laboratoryjnych zlecanych pacjentce zgłaszającej się po raz pierwszy do lekarza we wczesnej ciąży. Znalezienie przyczyny zmniejszonej liczby płytek krwi < 50 000/mm3 może mieć decydujące znaczenie dla zapewnienia prawidłowych warunków rozwoju ciąży. Immunologiczna plamica małopłytkowa może zagrażać krwotokiem w okresie porodu, a dla dziecka może nieść ryzyko krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Jedną z cech typowych dla immunologicznej plamicy małopłytkowej jest zmniejszenie liczby płytek przed ciążą, o czym dowiedziano się dzięki współpracy z lekarzami hematologami. Charakterystyczne i zgodne z innymi doniesieniami wartości pozostałych elementów morfotycznych krwi nie odbiegały od norm [5]. Zwykle leczenie rozpoczyna się od zaobserwowania objawów skazy krwotocznej i liczby płytek 30 000/mm3 podaniem sterydów [4]. Dawka zalecana to 1–2 mg/kg m.c./dobę, a więc zgodna z tą, którą zastosowano. Za leki drugiego rzutu uważane są immunoglobuliny. Efekt jest porównywalny z podaniem sterydów, jednak dostępność leku może być ograniczona ze względu na jego cenę. Pacjentka otrzymywała preparat immunoglobuliny ludzkiej w dawce 1 g/kg m.c./dobę [1, 4]. Inną formą leczenia jest wykonanie splenektomii [1, 6]. W opisywanym przypadku propozycja takiego leczenia nie została przyjęta przez pacjentkę. W dalszym ciągu brak jednoznacznych opinii o ryzyku zagrożeń dla płodu [1, 2, 7]. Przytaczana liczba wszystkich powikłań krwotocznych u noworodków to ok. 3% [7]. Do tej pory nie ma jednoznacznego badania umożliwiającego precyzyjne określenie liczby płytek u płodu, mogącej stanowić o małym ryzyku krwawienia do mózgu [8]. Część autorów stoi na stanowisku, że cięcie cesarskie powinno być związane ze wskazaniami położniczymi, inni sugerują wykonanie cięcia cesarskiego [9, 10]. W opisywanym przypadku podjęcie decyzji wydawało się jednoznaczne i wynikało z konieczności ukończenia ciąży wcześniaczej ze stwierdzoną i dobrze udokumentowaną trombocytopenią. Pomyślny przebieg całego procesu leczniczego na pewno nie byłby możliwy bez wyjątkowego zaangażowania lekarzy hematologów [1, 4].

Piśmiennictwo 1. Levy JA, Murphy LD. Thrombocytopenia in pregnancy. J Am Board Fam Pract 2002; 15: 290-7.

 2. Cines DB, Blanchette VS. Immune thrombocytopenic purpura. N Engl

J Med 2002; 346: 995-1008.

 3. Howman RA, Barr AL, Shand AW, et al. Antenatal intravenous immunoglobulin in chronic immune thrombocytopenic purpura: case report and literature review. Fetal Diagn Ther 2009; 25: 93-7.

 4. McCrae KR. Trombocytopenia in pregnancy: differentia diagnosis, pathogenesis, and management. Blood Rev 2003; 17: 7-14.

 5. Paidas MJ, ThungSF, Beardsley DS. Unmasking the many faces of ma-ternal and fetal thrombocytopenia. Con OB/GYN 2006; 9: 42-51.

 6. Felbinger TW, Posner M, Eltzschig HK, et al. Laparoscopic splenectomy in a pregnant patient with immune thrombocytopenic purpura. Int J Obstet Anesth 2007; 16: 281-3.

 7. Silver RM, Branch DW, Scott JR. Maternal thrombocytopenia in pregnancy: time for a reassessment. Am J Obstet Gynecol 1995; 173: 479-82.

 8. Sullivan CA, Martin JN Jr. Management of the obstetric patient with thrombocytopenia. Clin Obstet Gynecol 1995; 38: 521-34.

 9. Boehlen F. Thrombocytopenia during pregnancy. Importance, diagnosis and management. Hamostaseologie 2006; 26: 72-4.

10. Schwartz KA. Gestational thrombocytopenia and immune thrombocytopenias in pregnancy. Gestational thrombocytopenia and immune thrombocytopenias in pregnancy. Hematol Oncol Clin North Am 2000; 14: 1101-16.
Copyright: © 2010 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.