eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2003
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 

Indeks prac

Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (808-812)
Online publish date: 2003/12/17
Article file
- Indeks prac.pdf  [0.14 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Indeks prac


Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 1 (38)

Poszukiwanie postępu w chemioterapii nowotworów
Search for the progress in cancer chemotherapy
Wiesław Wiktor Jędrzejczak 6

Oksaliplatyna – właściwości farmakologiczne i zastosowanie kliniczne
Oxaliplatin – pharmacological properties and clinical efficacy
Monika Paluszewska 12

Hamowanie onkogenów za pomocą oligonukleotydów antysensowych
jako metoda terapii nowotworów
Oncogenes inhibition with the use of antisense
oligonucleotides as a new method of cancer treatment
Daria Nurzyńska 18

Chemioterapia doustna
Oral chemotherapy
Małgorzata Magoń, Wiesław Wiktor Jędrzejczak 24

Analogi somatostatyny jako leki przeciwnowotworowe
Somatostatin analogues as antineoplastic drugs
Alicja Asendrych, Andrzej Deptała 32

Zastosowanie trastuzumabu w leczeniu guzów litych
Use of trastuzumab in the treatment of solid tumors
Grzegorz Charliński, Piotr Boguradzki 39

Inhibitory topoizomerazy I
– unikalna grupa leków przeciwnowotworowych
Topoisomerase I inhibitors – a unique class of antineoplastic agents
Joanna Omyła-Staszewska, Andrzej Deptała 45

Markery molekularne w raku jelita grubego
– doświadczenie z Zachodniej Australii
Molecular markers in colorectal carcinoma
– the Western Australian experience
Artur Kamiński, David Josephs 54

Zastosowanie sieci neuronowych i spektroskopii 1H MR
in vivo w rozpoznawaniu guzów mózgu
An application of neural networks and 1H MR
in vivo spectroscopy in brain tumors recognition
Kamil Gorczewski, Maria Sokół 62

Sprawozdanie z 38. Dorocznego Spotkania
Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Report from 38th Annual Meeting of the American Society
of Clinical Oncology
Janusz Wojtacki, Monika Rucińska, Monika Nowaczyk 68Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 2 (39)

Aktywność transkrypcyjna i formy alternatywnego składania mRNA genów receptorów Flt-1, Flk-1 w ocenie ryzyka progresji zmian śródnabłonkowych i raka szyjki macicy
Transcriptional activity and alternative splice mRNA forms of Flt-1, Flk-1 genes in the estimation of risk progression of squamous intraepithelial lesions and cervical cancer
Bogdan Michalski, Tomasz Zieliński, Urszula Mazurek,
Dariusz Kuśmierz, Tadeusz Wilczok, Ryszard Poręba 80

Przeżywanie komórek w warunkach braku adhezji
Study of cell survival in non-adherent conditions
Maciej Małecki 90
Drobnoustroje i onkogeneza
Microbes and oncogenesis
Andrzej Szkaradkiewicz 96

Czerniak podpaznokciowy. Problem diagnostyczny i leczniczy
Subungual melanoma. Diagnostic and treatment problem
Marek Teresiak, Witold Kycler, Cezary Łoziński, Ewa Teresiak,
Małgorzata Karpisiewicz, Czesław Wojnerowicz 102

Chordoma – leczenie i rokowanie
Chordoma – treatment and prognosis
Piotr Kłosiński, Janusz Lisiecki, Jacek Goździewicz,
Berta Kowalska 107

Powikłania okulistyczne leczenia tamoksyfenem:
opis przypadku i przegląd literatury
Ocular complications of tamoxifen: case report and literature review
Anna Hyży-Topolewska, Janusz Wojtacki,
Krzysztof Leśniewski-Kmak, Radosław Różycki 116

Skuteczność i toksyczność topotekanu w drugorzutowej
chemioterapii raka jajnika opornego na cisplatynę
The efficacy and toxicity of topotecan in second line
chemotherapy in platinum resistant ovarian cancer
Mikołaj Olejnik, Ewa Nowak-Markwitz, Piotr Magnowski,
Marek Spaczyński 122

Analiza czynników socjalnych i środowiskowych
u chorych na raka płuca
The analysis of social and environmental factors
in lung cancer patients
Anna Słowik-Gabryelska, Jarosław Sokołowski 127

Radioterapia nowotworów u chorych na przewlekłe
choroby tkanki łącznej – przegląd piśmiennictwa
Radiotherapy for malignancies associated with chronic
connective tissue diseases – review of the literature
Monika Grzela, Wiesława Windorbska 134

7 lat stosowania MST Continus® w leczeniu
bólu przewleklego w Polsce
7 years of the MST Continus® use
in chronic pain treatment in Poland
Elwira Góraj 140

Analiza porównawcza jakości rejestracji zachorowań
na nowotwory złośliwe w Polsce i Wielkopolsce w 1999 roku
The comparative analysis of the completeness of malignant
tumors registrations in Poland and Wielkopolska district in 1999
Agnieszka Dyzmann-Sroka, Teresa Wosicka, Wiesława Myślińska, Wiesława Olenderczyk, Beata Szczęch, M. Rymarczyk-Wciorko 148Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 3 (40)

Rola badań przesiewowych w raku gruczołu krokowego
The role of screening for prostate cancer
Katarzyna Matuszewska, Marcin Matuszewski, Jacek Jassem 160

Dziedziczny rak gruczołu krokowego
Hereditary prostate cancer
Barbara Wysocka, Jacek Jassem 166

Leczenie operacyjne raka gruczołu krokowego
Surgical treatment of prostate cancer
Marcin Matuszewski, Katarzyna Matuszewska, Jacek Jassem 171
Rola radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego
Role of radiotherapy in the treatment of prostate carcinoma
Barbara A. Jereczek-Fossa 176

Strategia miejscowego leczenia chorych
na raka gruczołu krokowego
Strategy of local treatment in prostate cancer
Elżbieta Senkus-Konefka, Jacek Jassem 185

Postępowanie w nawrotach raka gruczołu krokowego
po pierwotnym leczeniu radykalnym
Management of relapses after primary therapy for prostate cancer
Renata Zaucha, Jacek Jassem 193

Rola hormonoterapii u chorych na raka gruczołu krokowego
Role of hormonal treatment in the management of prostate cancer
Elżbieta Senkus-Konefka, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz,
Jacek Jassem 198

Rola chemioterapii u chorych na raka gruczołu krokowego
The role of chemotherapy in prostate cancer
Katarzyna Sosińska-Mielcarek, Elżbieta Senkus-Konefka 206

Ocena przydatności wybranych parametrów kolorowego
Dopplera w diagnostyce różnicowej zmian złośliwych
i niezłośliwych gruczołów sutkowych
Usefulness of the selected parameters of the Colour Doppler
technique in differential diagnosis of breast lesions
Bogusław Dębniak 214

Leczenie zespołów bólowych w szpiczaku
Myeloma – therapy of pain
Justyna Horbowska 220

Sprawozdanie z pobytu w Szpitalu Uniwersyteckim
w Minneapolis i Tom Baker Cancer Center w Calgary
Report from a visit to the University Hospital in Minneapolis
and the Tom Baker Cancer Center in Calgary
Krzysztof Leśniewski-Kmak 228


Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 4 (41)

Rola przeciwnowotworowych genów supresorowych
w nowotworach głowy i szyi
Function of tumor suppressor genes in head and neck cancer
Krzysztof Szyfter, Maciej Kujawski, Katarzyna Szukała 240

Znaczenie polimorfizmów genów naprawy DNA
w kształtowaniu indywidualnego ryzyka wystąpienia mnogich
nowotworów głowy i szyi. Doniesienie wstępne
Relevance of DNA repair genes polymorphisms in an individual risk
of multiple head and neck cancer. A preliminary report
Małgorzata Rydzanicz, Marzena Gajęcka,
Małgorzata Wierzbicka, Maciej Kujawski, Krzysztof Szyfter 248

Zastosowanie techniki FISH do ustalenia pochodzenia
chromosomów markerowych występujących w komórkach
linii wyprowadzonych z nowotworów krtani
Application of FISH technique to identification of chromosome
markers detected in cell lines derived from laryngeal cancer
Małgorzata Jarmuż, Krzysztof Szyfter 254

Brak aktywności genotoksycznej preparatu paklitaksel
w limfocytach eksponowanych in vitro na terapeutyczne dawki leku
The lack of genotoxic activity of antitumor drug paclitaxel in lymphocytes exposed in vitro to therapeutic drug concentrations
Karolina Maria Górecka, Wojciech Gawęcki, Krzysztof Szyfter 260
Rak języka i dna jamy ustnej – rozpoznawanie i postępy w leczeniu
The tongue and gloor of the mouth cancer
– diagnostic and advances in treatment
Aleksandra Kruk-Zagajewska, Małgorzata Wierzbicka 264

Mnogie pierwotne nowotwory głowy i szyi
– aktualny problem w onkologii laryngologicznej
Second primary malignancies in haed and neck region
– current problem in ent onclogical surgery
Małgorzata Wierzbicka, Witold Szyfter 276

Ocena ryzyka progresji zmian śródnabłonkowych
i raka szyjki macicy w aspekcie występowania typów
alternatywnego składania mRNA VEGF – VEGF121,
VEGF145, VEGF165, VEGF183, VEGF189, VEGF206
Prognostic significance of occurrence of alternative splice mRNA VEGF forms – VEGF121,
VEGF145, VEGF165, VEGF183, VEGF189, VEGF206in squamous intraepithelial lesions and cervical cancer
Bogdan Michalski, Urszula Mazurek, Adrian Łukasik,
Anna Fila, Tadeusz Wilczok, Piotr Pordzik, Ryszard Poręba 286

Rak jajnika – diagnostyczny i terapeutyczny problem
ginekologii onkologicznej
Ovarian Cancer – Diagnostical and Therapeutical Dilema
in Oncological Gynecology
Andrzej Urban, Leszek Miszczyk 294

Dotętnicza chemioterapia pierwotnych nowotworów
i przerzutów do wątroby – trudności techniczne
i powikłania zastosowanej metody
Hepatic arterial infusion chemotherapy for hepatic cancer
end metastases – complications and technical limitations
Krzysztof Brzozowski, Mirosław Osiecki, Jan Korniluk,
Paweł Nurzyński, Paweł Twarkowski, Gabriel Wcisło,
Cezary Szczylik, Tomasz Sarosiek, Jakub Żołnierek,
Paweł Żukowski 302

Zastosowanie azytromycyny (Sumamed®) w empirycznym leczeniu szpitalnych zapaleń płuc u chorych leczonych z powodu nowotworów złośliwych górnego odcinka układu pokarmowego
Azithromycin (Sumamed®) in empiric treatment of nosocomial pneumonia in upper digestive tract cancer patients
Marek Szpakowski, Andrzej Szawłowski 307

Oporność na glikokortykoidy w ostrych białaczkach
Glucocorticoid resistance in acute leukemias
Jan Styczyński 312

Relacja pomiędzy stężeniem hemoglobiny (Hb) we krwi
a jakością życia i wynikami leczenia chorych na nowotwory
– sprawozdanie z kongresu w ramach Europejskiej Szkoły Onkologii (ESO) poświęconemu zastosowaniu erytropoetyny (Epo)
w leczeniu niedokrwistości (Mediolan, 15–16.11.2002)
The correlation between the Hb level, and the quality
of life and results of cancer patients’ treatment
– synopsis of the European School of Oncology Congress
concerning the use of Erytropoetin (Epo)
in anaemia treatment (Milan, 15–16 November 2002
Bernadeta Ceglarek 317Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 5 (42)

Strategie wielokierunkowego skojarzonego leczenia
nowotworów złośliwych
Strategies of Multidirectional Combined Therapy
of Malignant Neoplasms
Andrzej Nowicki 326
Znaczenie kliniczne β2-mikroglobuliny w chorobie nowotworowej
u dorosłych i dzieci
Clinical significance of serum β2-Microglobulin determination
in neoplastic disease of adults and children
Ewa Bień, Anna Balcerska 333

Prognozowanie efektu napromieniania na podstawie
oceny promieniowrażliwości tkanek zdrowych
i guza nowotworowego – ograniczenia i możliwości
Prediction of radiotherapy effect based on evaluation
of radiosensitivity of normal and cancer tissue
– limitations and possibilities
Piotr Milecki, Krzysztof Szyfter 339

Skojarzone leczenie raka odbytnicy – doświadczenia
Centrum Onkologii – Instytutu w Gliwicach
Multimodality treatment of rectal cancer
– Cancer Centre, Gliwice branch experience
Mariusz Kryj, Marcin Zeman, Rafał Suwiński, Andrzej Chmielarz,
Ewa Chmielnik, Magdalena Lasek-Kryj, Grzegorz Słomian,
Maciej Wideł, Grzegorz Plewicki 346

Paliatywna brachyterapia HDR chorych na raka przełyku
leczonych w przeszłości z powodu innego nowotworu
HDR brachytherapy in palliative treatment
of advanced esophageal cancer. Influence
of previous cancer on treatment results
Janusz Skowronek, Tomasz Piotrowski 356

Porównanie technik napromieniania chorych na raka stercza:
3-polowa versus 4-polowa
Comparison of three-field and four-field planning techniques
in patients with localized prostate cancer
Piotr Milecki, Tomasz Piotrowski, Magdalena Dymnicka 364

Zastosowanie Temozolomidu w leczeniu guzów mózgu
Temozolomid and treatment of brain tumours
Grzegorz Słomian, Leszek Miszczyk 371

Listeriozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
po leczeniu fludarabiną
Listeria monocytogenes meningitis after fludarabine treatment
Elżbieta Kisiel, Ewa Lutwin, Marzena Wątek 377

Wyniszczenie nowotworowe
Cancer cachexia
Małgorzata Misiak 381Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 6 (43)

Stężenie histaminy w osoczu i tkankach pierwotnych raków przewodowych gruczołu piersiowego
The concentration of histamine in plasma and tissues
of the primary ductal breast cancers
Stanisław Stanosz, Krzysztof Sieja,
Jarosław von Mach-Szczypiński,
Sławomir Olewniczak, Małgorzata Stanosz 396

Przydatność prokoagulanta nowotworowego (CP)
do wykrywania raka nerki i raka pęcherza moczowego
Usefulness of cancer procoagulant (CP) in the detection
of renal and bladder cancers
Barbara Darewicz, Lech Gałek, Małgorzata Gorzel,
Tomasz Domel, Jacek Kudelski, Sławomir Szajda,
Zdzisław Skrzydlewski 401
Porównanie lekowrażliwości szczepów C. glabrata, C. tropicalis,
C. parapsilosis, C. krusei i C. kefyr
izolowanych z różnych źródeł
The comparison of antifungal susceptibility of C. glabrata,
C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei and C. kefyr isolated
from different sources
Zefiryn Cybulski, Elżbieta Krzemińska-Jaśkowiak,
Alicja Grabiec, Zofia Talaga 404

Zastosowanie czynnika pobudzającego
kolonie makrofagów (M-CSF) w prognozowaniu,
diagnostyce i leczeniu nabłonkowego raka jajnika
The role of macrophage colony-stimulating factor (M-CSF)
in prognosis, diagnosis and in the treatment
of epithelial ovarian cancer
Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło,
Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Cezary Szczylik 412

Zastosowanie topotekanu w leczeniu chorych na raka jajnika
Topotecan for the treatment of ovarian cancer
Magdalena Miedzińska-Maciejewska,
Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło 420

Xeloda w leczeniu rozsianego raka jelita grubego
– doniesienie wstępne
Xeloda in therapy of metastatic colorectal cancer – initial results
Jerzy Załuski, Renata Szoszkiewicz 428

Analiza skuteczności chemioterapii neoadjuwantowej
zawierającej docetaxel w skojarzeniu z doksorubicyną
u chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi,
leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu
Efficiency analysis of docetaxel in combination with doxorubicin
in first-line chemotherapy in patients with advanced breast cancer
in the Wielkopolska Cancer Center
Renata Szoszkiewicz, Jerzy Załuski 434

Zespół wyniszczenia nowotworowego
– etiopatogeneza w świetle aktualnej wiedzy
The cancer cachexia syndrome
– aetiopathogenesis and current knowledge
Barbara Huras, Andrzej Kałmuk, Adam Lizak, Izabela Prudło 441

La Science au Service de l’Homme
– sprawozdanie ze stażu w Instytucie Curie w Paryżu
La Science au Service de l’Homme
– report from a one-month training in the Curie Institute, Paris
Janusz Wojtacki 449Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 7 (44)

Przeciwciała przeciwko białku p53 (Ab anty-p53)
Antibodies against p53 protein (anti-p53 Ab)
Zuzanna Dobrzańska-Paprocka, Jacek Bigda 460

Aktywność prokoagulanta nowotworowego (CP)
w przypadkach raka nerki
Activity of the cancer procoagulant in renal cancer
Barbara Darewicz, Tomasz Domel, Małgorzata Gorzel,
Jacek Kudelski, Sławomir Szajda, Marcin Chlabicz,
Marta Konopko 466

Czynniki prognostyczne w przewlekłej białaczce
limfatycznej B-komórkowej
Prognostic factors in chronic lymphocytic leukaemia
Krzysztof Lewandowski, Magdalena Matuszak 470
Ocena rozkładu dawki promieniowania w przerzutach
do kręgosłupa piersiowego w wybranych, stosowanych
w praktyce klinicznej schematach napromieniania
Evaluation of dose distribution in thoracic vertebral metastases
in the different schedules of radiotherapy used in clinical practice
Jerzy Wydmański, Wojciech Majewski,
Leszek Miszczyk, Iwona Wesołowska 476

Hiperkalcemia w chorobie nowotworowej
– patofizjologia, diagnostyka, leczenie
Hypercalcemia in malignant disease
– pathophysiology, diagnosis and treatment
Wojciech Z. Pawlak, Marlena Wawrocka-Pawlak 482

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa topotekanu
w leczeniu chorych na nabłonkowego raka jajnika,
uprzednio przeleczonych
Activity and feasibility of topotecan
n the overtreated advanced epithelial ovarian cancer
Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik,
Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Jan Korniluk 497

Leczenie nudności i wymiotów
w zaawansowanej chorobie nowotworowej
Treatment of nausea and vomiting in advanced cancer
Wojciech Leppert, Jacek Łuczak 504

Kliniczna ocena działania DHC Continus u chorych
z bólem przewlekłym
Clinical trial of DHC Continus tablets in the treatment
of chronic pain
Jan Dobrogowski, Maciej Hilgier 528Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 8 (45)

Biologia molekularna czerniaka skóry
Molecular biology of cutaneous melanoma
Wojciech Z. Pawlak, Marlena Wawrocka-Pawlak,
Cezary Szczylik 548

Wczesna diagnostyka czerniaka złośliwego skóry
i śluzówek jamy ustnej
Early diagnostic of malignant melanoma
of the skin and of the oral mucous membrane
Lidia Rudnicka, Małgorzata Olszewska, Monika Słowińska 556

Zasady współpracy patologa i klinicysty
w procesie diagnostyki czerniaka
Collaboration between pathomorphologists and clinicians
in the malignant melanoma diagnostic process
Wojciech Kozłowski, Janusz Patera 564

Diagnostyka obrazowa w czerniaku złośliwym
Diagnostic imaging of malignant melanoma
Joanna Sielużycka 569

Miejscowe leczenie chirurgiczne czerniaka
Local surgical therapy of melanoma
Wojciech Witkowski 572

Biopsja węzła wartowniczego u chorych na czerniaki skóry
– co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?
Sentinel lymph node biopsy in cutaneous melanoma
– what we have done and where we go?
Włodzimierz Ruka, Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski,
Wirginiusz Dziewirski, Andrzej Pieńkowski, Maciej Sałamacha, Zbigniew Żurawski, Anna Nasierowska-Guttmejer,
Tomasz Jędrzejczak 580

Czerniak oka
Melanoma of the eye
Andrzej Stankiewicz, Małgorzata Figurska 589

Wielokrotnie powtarzana reakcja PCR wsparta reakcją odwrotnej transkrypcji (MR-RT-PCR) jako nowa metoda wykrywania nowotworowej choroby resztkowej w czerniaku złośliwym
oraz potencjalnie w innych nowotworach
Multiply repeated reverse transcriptase PCR (MR-RT-PCR)
as a new method to diagnose residual neoplastic disease
in malignant melanoma and potentially in other tumors
Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Jolanta Szenajch 594

Rola radioterapii w leczeniu czerniaka skóry
The role of radiation therapy in cutaneous melanoma
Tadeusz Morysiński 601

Leczenie systemowe czerniaka skóry
Systemic therapy of cutaneous melanoma
Maciej Krzakowski 604

Biochemioterapia przerzutowego czerniaka skóry
– doświadczenia kliniczne i analiza perspektyw
Biochemotherapy of mestastic melanoma
– clinical experience and perspective analysis
Przemysław Langiewicz, Joanna Paprocka-Langiewicz,
Krzysztof Leśniewski-Kmak, Tomasz Sarosiek,
Jakub Żołnierek, Wojciech Pawlak 611

Fotemustyna w paliatywnej chemioterapii
przerzutowego czerniaka skóry i gałki ocznej
– doświadczenia własne i wczesne wyniki leczenia
Fotemustine in palliative treatment of metastatic cutaneous
and ocular melanoma – clinical experience
and preliminary results
Tomasz Sarosiek, Przemysław Langiewicz,
Joanna Paprocka, Karol Węgorzewski,
Krzysztof Leśniewski-Kmak, Cezary Szczylik 619

Immunologia czerniaka
Marek Jakóbisiak 625

Szczepionki czerniakowe
Melanoma vaccines
Piotr J. Wysocki, Andrzej Mackiewicz 626

Wykorzystanie komórek dendrytycznych w leczeniu czerniaka
Dendritic cells in melanoma therapy
Sergiusz Markowicz 630

Limfoscyntygrafia przedoperacyjna jest konieczna
u chorych na czerniaka skóry tułowia poddanych
biopsji węzła wartowniczego
Pre-operative lymphoscintigraphy is an essential part
of sentinel node biopsy in skin melanoma patients
with primary tumor located on trunk
Dariusz Nejc, Janusz Piekarski, Piotr Pluta, Arkadiusz Jeziorski 635

Biopsja węzła wartowniczego jest ważnym elementem diagnostyki
u chorych na czerniaka skóry
The sentinel lymph node biopsy is an important part
of diagnostic workup in skin melanoma patients
Dariusz Nejc 641
Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 9 (46)

Rozpuszczalny receptor dla interleukiny-2 w monitorowaniu przebiegu leczenia choroby nowotworowej – korzyści i ograniczenia
Soluble interleukin-2 receptor in monitoring of the treatment course of malignancies – advantages and limitations
Ewa Bień, Anna Balcerska 656

Wartość predykcyjna stężenia Ca 125 w optymalnej wtórnej cytoredukcji u chorych na zaawansowanego raka jajnika
Prediction value of serum Ca 125 level in benefit secondary cytoreduction in advanced ovarian cancer patients
Ewa Nowak-Markwitz, Marcin Michalak, Marek Spaczyński 662

Perspektywy zastosowania inhibitorów angiogenezy
w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca
Perspectives of non-small cell lung cancer treatment
with angiogenesis inhibitors
Barbara Szostakiewicz, Rafał Dziadziuszko, Jacek Jassem 668

Złośliwy międzybłoniak opłucnej
– postępy w rozpoznawaniu i leczeniu
Malignant mesothelioma of the pleura
– progress in diagnostics and treatment
Adrianna Drozdowska 676

Osteoma kości czaszki z nawrotowym
i miejscowo złośliwym przebiegiem
Recurrent and locally malignant osteoma in the skull
Ewa Ziółkowska, Diana Łożyńska-Podhrebelna 684

Choroba Castelmana
– opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Castelman’s disease – case report and review of the literature
Monika Grzela, Wiesława Windorbska, Ewa Ziółkowska,
Aleksandra Lewandowska 687

Zespoły mielodysplastyczne
Myelodysplastic syndromes
Katarzyna Szymała, Mieczysław Komarnicki 692

Leczenie nefroprotekcyjne w trakcie chemioterapii
analogami platyny u chorych nowotworowych
Renal nephroprotection during chemotherapy
with platinum compounds in cancer patients
Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik, Magdalena Miedzińska-Maciejewska 702

Leczenie operacyjne guzów nowotworowych kręgosłupa szyjnego
Operative treatment of cervical spine tumors
Piotr Kłosiński, Janusz Lisiecki, Paweł Baranowski,
Stanisław Kruk, Maciej Magura-Witkowski, Alicja Baranowska 710

Rola kwasu zoledronowego w leczeniu nowotworów złośliwych
The role of zoledronic acid in the treatment of malignancies
Wojciech Z. Pawlak, Marlena Wawrocka-Pawlak 714Współczesna Onkologia 2003; vol. 7; 10 (47)

Wybrane markery nowotworowe w diagnostyce
raka gruczołu krokowego
Selected tumor markers in diagnosis of prostate cancer
Sławomir Dariusz Szajda, Barbara Darewicz, Tadeusz Werel,
Marcin Chlabicz, Zdzisław Skrzydlewski, Ewa Chabielska 738
Kliniczny przebieg raka piersi u nosicielek germinalnych mutacji
w genie BRCA1
Clinical course of breast cancer in carriers of BRCA1 germline mutations
Katarzyna Behrendt, Rafał Suwiński, Ewa Grzybowska,
Helena Zientek, Jadwiga Rogozińska-Szczepka,
Beata Utracka-Hutka, Elżbieta Nowicka, Dariusz Lange 742

Ocena skuteczności badań ankietowych w grupie osób
obciążonych ryzykiem wystąpienia genetycznie
uwarunkowanych nowotworów jelita grubego
Effectiveness of the questionnaire investigations in the group
of patient with high risk of the hereditary colorectal cancers
Piotr Golusiński, Marcin Grochowalski,
Agata Markiewicz-Grochowalska, Agnieszka Kaluba-Skotarczak,
Aleksander Niziołek, Tomasz Banasiewicz 754

Pooperacyjna (uzupełniająca, ratująca) radioterapia
po radykalnej prostatektomii
Postoperative radiotherapy (adjuvant, salvage)
after radical prostatectomy
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias 759

Ocena tolerancji oraz skuteczności paliatywnej
chemioterapii irinotekanem chorych na raka jelita grubego
Evaluation of tolerance and efficacy of paliative irinotecan
chemotherapy in patients with colorectal cancer
Elżbieta Nowara, Rafał Suwiński,
Beata Utracka-Hutka, Grzegorz Słomian 767

Retrospektywna ocena leczenia uzupełniającego raka żołądka
Retrospective analysis of adjuvant treatment of gastric cancer
Tomasz Zemełka, Marek Pawlicki, Janusz Rolski,
Krzysztof Krzemieniecki, Marek Ziobro 772

Metoda skojarzonego leczenia obrzęku limfatycznego
kończyny górnej u chorych po amputacji piersi z powodu raka
Method of associated treatment of upper limb lymphatic edema
in breast cancer patients after mastectomy
Irena Grobelny, Janusz Jaśkiewicz, Jacek Grudziński,
Wiesława Nyka, Alicja Renkielska 777

Sterylizacja radiacyjna wyrobów medycznych
Radiation sterilization of healthcare products
Wojciech Głuszewski, Zbigniew P. Zagórski 787

Ochrona radiologiczna wobec realnego zagrożenia wojną nuklearną
Radiologic protection in the face of real danger of nuclear war
Grzegorz Andryskowski 789

Nowa klasyfikacja zaawansowania nowotworów złośliwych.
Omówienie zmian wprowadzonych w szóstym wydaniu AJCC
Cancer Staging Manual
New staging system for cancer. Review of changes published
in sixth edition of the AJCC Cancer Staging Manual
Wojciech Z. Pawlak, Maria Górnasiowa,
Renata Zaucha, Jarosław Mądrzak, Justyna Barzał,
Krzysztof Leśniewski-Kmak, Jan Korniluk, Cezary Szczylik 795


Copyright: © 2003 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe