eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2008
vol. 12
 
Share:
Share:
more
 
 

Index of articles 2008

Online publish date: 2009/02/18
Article file
- indeks prac.pdf  [0.08 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Współczesna Onkologia 2008; vol. 12; 1 (88)

1 Diagnostyka zlokalizowanej postaci

drobnokomórkowego raka płuca

The diagnosis of the limited stage small-cell lung cancer

Beata Sas-Korczyńska, Ewa Wójcik, Elżbieta

Łuczyńska, Jan Kulpa, Stanisław Korzeniowski6 Obraz kliniczny naciekającego zrazikowego raka

piersi

Clinical image of infiltrating lobular breast carcinoma

Piotr Skotnicki, Janusz Ryś, Jerzy Mituś, Jerzy Jakubowicz, Paweł Blecharz11 Niedotlenienie w raku szyjki macicy a odpowiedź na leczenie

Hypoxia in uternie cervical cancer: impact on the treatment

Janina Markowska, Radosław Mądry, Jacek Grabowski, Karolina Jaszczyńska-Nowinka, Monika Szarszewska16 Hepatotoksyczność w przebiegu chemioterapii przeciwnowotworowej

Hepatotoxicity during anti-cancer chemotherapy

Magdalena Piątkowska, Monika Pogorzała, Robert Dębski, Jan Styczyński20 Nawrót raka jądra – czy tylko VeIP?

Recurrence of testicular cancer – only VeIP?

Grzegorz Świątoniowski, Szymon Brużewicz25 Udział chirurga ogólnego w diagnostyce i leczeniu schorzeń nowotworowych na oddziałach chirurgicznych województwa podlaskiego

The role of the general surgeon in diagnosis and treatment of neoplasms diseases in the surgical ward of the Podlaskie region

Jadwiga Snarska, Zbigniew Puchalski, Włodziemierz Markiewicz, Mieczysław Wasielica, Jacek Dadan, Marek Dudziak, Zbysław Grajek, Jerzy Krymski, Janusz Kuźmiuk, Kazimierz Orłowski, Marek Róg, Norbert Sala, Adam Sobański, Wojciech Tołwiński, Henryk Usowicz30 Public relations jako narzędzie komunikacji między placówkami służby zdrowia a pacjentami

Public relations as a tool of communication between health care organizations and patients

Konrad Wroński, Jerzy Okraszewski, Roman Bocian35 Prawo chorego do poszanowania godności podczas pobytu w szpitalu

The patient’s right to be treated with respect during hospital stay

Konrad Wroński

38 Leczenie wyniszczenia nowotworowego

– dobrodziejstwo dla chorych a przekleństwo

dla NFZ? Krytyczna analiza zjawiska terapii wyniszczenia nowotworowego w Polsce

Cancer related cachexia management – blessing for patients and curse for the National Health Fund? A critical analysis of cachexia treatment in Poland

Krzysztof KrzemienieckiWspółczesna Onkologia 2008; vol. 12; 2 (89)

45 Epigenetyka czerniaka

Epigenetics of melanoma

Łukasz Kwinta51 Arginaza i arginina w diagnostyce chorych na raka jelita grubego i chorych z przerzutami raka jelita grubego do wątroby

Arginase and arginine in diagnostics of patients with colorectal cancer and patients with colorectal cancer liver methastases

Magdalena Mielczarek-Puta, Wojciech Graboń, Alicja Chrzanowska, Anna Barańczyk-Kuźma56 Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu choroby nowotworowej

Thromboembolic complications in cancer state

Joanna Stanisławiak, Janina Markowska61 Próba postępowania zachowawczego w leczeniu raka błony śluzowej macicy

Attempted conservative treatment of carcinoma

Stanisław Stanosz65 Choroby współistniejące a chorobowość pooperacyjna u chorych operowanych z powodu raka płuca i nowotworu przerzutowego

Coexisting diseases and postoperative morbidity in patients who underwent surgery due to pulmonary carcinoma and malignant carcinoma

Andrzej Nowicki, Anna Sędłak, Janusz Kowalewski72 Bifosfoniany a ryzyko martwicy kości szczęk

Bisphosphonates and osteonecrosis of the jaws

Anna Szyszkowska, Marta Puławska, Bożenna Karczmarek-Borowska77 Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na stan biopierwiastków oraz potencjał antyoksydacyjny

u pacjentów z niedrobnokomórkowym

rakiem płuc

Evaluation of effects of rehabilitation on trace elements and antioxidant status of patients with non-small cell lung cancer

Aleksander Barinow-Wojewódzki, Grzegorz Mielcarz

84 Poczucie własnej skuteczności a lęk i depresja

u pacjentów po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej

Self-efficacy and anxiety and depression in patients with colostomy

Bożena Gapińska, Małgorzata Tartas, Maciej Walkiewicz, Mikołaj Majkowicz90 Rola reguł heurystycznych w diagnozie onkologicznej

The role of heuristic rules in oncological diagnosis

Anna Słysz95 Mięsak nabłonkopodobny – opis przypadku

i przegląd piśmiennictwa

Epithelioid sarcoma – a case report and literature review

Bogdan Gliński, Paweł Dymek, Janusz Ryś, Tomasz WalasekWspółczesna Onkologia 2008; vol. 12; 3 (90)

99 Rola sekwencji niekodujących w kancerogenezie czerniaka

The role of non-coding sequences in melanoma carcinogenesis

Łukasz Kwinta107 Ocena przydatności badania ekspresji MMP-9 oraz eIF4E w raku płaskonabłonkowym języka

i dna jamy ustnej

The role of the expression of MMP-9 and eIF4E in squamous cell carcinoma of the tongue and floor of the mouth

Paweł Golusiński, Wojciech Golusiński, Elżbieta Waśniewska, Jan Olofsson, Przemysław Majewski, Andrzej Kluk111 Diagnostyka biopsyjna guzów nadnerczy

u chorych na nowotwory płuc

Bioptic diagnosis of adrenal gland tumours in patients with lung neoplasms

Marek Chorąży, Zbigniew Wiąk, Jędrzej Głasek116 Analiza przebiegu klinicznego i wyników leczenia mięsaków tkanek miękkich w lokalizacji okołooponowej u dzieci leczonych zgodnie

z programem CWS 96 – raport Polskiej Grupy Pediatrycznej Guzów Litych

The analysis of clinical course and outcome of soft tissue sarcoma in parameningeal localization in children treated according to the CWS 96 protocol – a report of the Polish Paediatric Solid Tumours Group

Beata Zalewska-Szewczyk, Bernarda Kazanowska, Wojciech Młynarski, Agnieszka Dłużniewska, Elżbieta Drożyńska, Andrzej Kurylak, Joanna Nurzyńska-Flak, Aleksandra Rybczyńska, Mirosława Pietniczka-Załęska, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, Elżbieta Solarz, Maria Wieczorek, Jerzy Bodalski

121 Leczenie skojarzone resekcyjnego i miejscowo zaawansowanego raka trzustki – czy istnieje optymalny model terapeutyczny?

Combined management of resectable and locally advanced pancreatic cancer – is there an optimal therapeutic model?

Anna Świeboda-Sadlej, Hubert Heleniak128 Próba postępowania zachowawczego w leczeniu raka błony śluzowej macicy

Attempted conservative treatment of carcinoma

Stanisław Stanosz133 Rola radioterapii śródoperacyjnej w leczeniu nowotworów regionu głowy i szyi. Doświadczenia własne z wykorzystaniem fotonów o niskich energiach – doniesienie wstępne

Intraoperative radiotherapy for head and neck cancer. Experiences with low-energy photons – preliminary results

Tomasz Rutkowski, Krzysztof Składowski139 Różne zespoły bólu neuropatycznego występujące u jednego pacjenta – opisy przypadków

Different neuropathic pain syndromes in one patient – case reports

Jan Dobrogowski, Magdalena Kocot-Kępska143 Wyniki i powikłania równoczesnej radiochemioterapii chorych na raka szyjki macicy

Results and toxicity of chemoradiotherapy in patients with cervical carcinoma

Jerzy Jakubowicz, Marian Reinfuss, Paweł Blecharz, Piotr Skotnicki, Wiktor Szatkowski, Halina Krzystek-Małecka148 Arteterapia jako metoda profesjonalnej pomocy chorym na nowotwory

Art therapy as a professional method of help for cancer patients

Maja StańkoWspółczesna Onkologia 2008; vol. 12; 4 (91)

153 Czy ludzkie mRNA mammaglobiny 1 jest dobrym markerem detekcji komórek nowotworowych we krwi obwodowej chorych na raka piersi?

Is human mRNA mammaglobin-1 a good marker of carcinoma cells in the peripheral blood of patients with breast cancer?

Konrad Wroński, Elżbieta Płuciennik, Maciej J. Żelazowski, Karolina Seta, Magdalena Byczewska, Andrzej K. Bednarek162 Prognostyczne znaczenie polimorfizmów genów białek rodziny Bcl-2 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Prognostic significance of Bcl-2 gene protein family polymorphisms in patients with chronic lymphocytic leukaemia

Monika Joks, Krzysztof Lewandowski

168 Angioprewencyjna rola witamin

Angiopreventive role of vitamins

Jadwiga Jośko, Rajmund Ratman, Katarzyna

Ratman173 Rytuksymab w hematologii i onkologii

w perspektywie 10 lat doświadczeń

Rituximab in hematology and oncology within

10 years experience

Anna Wache, Lidia Gil, Mieczysław Komarnicki179 Wpływ anemii na wyniki radiochemioterapii chorych na raka szyjki macicy

The influence of anaemia on the results of

chemoradiotherapy in cervical cancer patients

Jerzy Jakubowicz, Marian Reinfuss, Paweł Blecharz,

Piotr Skotnicki, Wiktor Szatkowski, Halina Krzystek-Małecka184 Współwystępowanie guza neuroendokrynnego odbytnicy i gruźlicy płuc – trudności diagnostyczne

Coexistence of neuroendocrinal rectal tumor and pulmonary tuberculosis – diagnostic difficulties

Zbigniew Kula, Janusz Kowalewski, Jarosław Szefer187 Nawrotowy rak głowy i szyi – możliwości leczenia ratującego

Recurrent head and neck cancer – salvage therapy options

Beata Łukaszczyk-Wideł, Maciej Wideł, Krzysztof Składowski192 Chłoniak z komórek T – opis przypadku

T-cell Lymphoma – case report

Wioletta Weiss-Rostkowska, Marta Biedka, Waldemar Placek, Roman Makarewicz, Adam Klimowicz, Ewa Ziółkowska196 Ocena funkcjonowania pacjentów po leczeniu złośliwego zarodkowego nowotworu jądra

– doświadczenia własne

Evaluation of patient’s functioning after treatment for testicular malignant germ cell tumour – self experience

Maria Osmańska, Bożena Kawiecka-Dziembowska, Jerzy Tujakowski, Roman Makarewicz201 Prawo chorego do intymności podczas udzielania świadczeń medycznych

Patients right to privacy during medical services

Konrad Wroński�Współczesna Onkologia 2008; vol. 12; 5 (92)

205 Molekularne markery kancerogenezy wykorzystywane w diagnostyce i planowaniu terapii nowotworu gruczołu piersiowego

Molecular of carcinogenesis markers employed in diagnostics and planning of therapy in breast cancer

Szymon Zmorzyński, Bożenna Karczmarek-Borowska, Agata Filip212 Czynniki prognostyczne w raku jelita grubego

– co możemy dodać do standardu?

Prognostic factors in colon cancer – what can we add to the standards?

Daniel Maliszewski, Tomasz Jastrzębski, Kamil Drucis, Andrzej Kopacz217 Analiza wartości procedury biopsji węzła wartownika w leczeniu operacyjnym raka piersi

– doświadczenie własne

Value of sentinel lymph node procedure in breast cancer surgical treatment – own experience

Janusz Godlewski, Grażyna Licznerska, Michał Tenderenda222 Littoral cell angioma of the spleen u pacjenta po leczeniu raka krtani i okrężnicy – opis przypadku

i przegląd literatury

Littoral cell angioma of the spleen in a patient after treatment of laryngeal cancer and colonic adenocarcinoma – case report and review

Dawid Murawa, Piotr Nowaczyk, Paweł Kurzawa228 Orientacja życiowa a wsparcie społeczne u osób

z kolostomią wyłonioną z powodu raka jelita grubego

Life orientation and social support in patients with colostomy for colorectal cancer

Krystyna Kurowska, Hanna Kościelna234 Czy pacjenci są dobrze informowani o stanie swojego zdrowia przez lekarzy?

Are patients well informed by their doctors about their condition?

Konrad Wroński, Jarosław Cywiński, Adam Depta, Roman Bocian, Adam Dziki240 Wpływ modernizacji bazy radioterapii

na kondycję finansową zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Onkologii

The influence of modernisation of the radiotherapy base on the financial condition of a health care unit based on the example of Great Poland Cancer Centre

Mirella Śmigielska246 Ocena analgezji i objawów niepożądanych tramadolu i dihydrokodeiny o kontrolowanym uwalnianiu u chorych z bólem nowotworowym

– na podstawie zmodyfikowanej skali ESAS

Assessment of analgesia and adverse effects

of controlled release tramadol and dihydrocodeine in patients with cancer pain – based on a modified ESAS

Wojciech Leppert, Mikołaj MajkowiczWspółczesna Onkologia 2008; vol. 12; 6 (93)

255 Śródbłonkowe markery nowotworowe

Tumour endothelial markers

Ewa Kopczyńska261 Wpływ progresji nowotworowej na stężenie zewnątrzkomórkowej domeny receptora HER2

i metaloproteinazy 9 w surowicy chorych na raka szyjki macicy

The influence of tumour progression on serum concentration of HER2 receptor extracellular domain and metalloproteinase 9 in patients with uterine cervical cancer

Ewa Kopczyńska, Roman Makarewicz, Marta Biedka, Hanna Kardymowicz, Tomasz Tyrakowski267 Miejscowe zastosowanie metotreksatu w leczeniu nawrotowych torbieli gruczołu piersiowego

Local intracystic application of methotrexat in treatment return cysts of the breast

Stanisław Stanosz272 Rola radioterapii w leczeniu chorych

z pierwotnymi i przerzutowymi guzami wątroby

The role of radiation therapy in patients with primary and metastatic liver tumors

Bogdan Gliński, Anna Mucha-Małecka, Jerzy Jakubowicz, Beata Frączek-Błachut276 Guz moczowodu nerki podkowiastej – opis przypadku

Tumour of the ureter of horsehoe kidney – a case report

Michał Tkocz, Andrzej Szedel, Michał Białożyt, Maciej Kupajski279 Guz neuroendokrynny żołądka u kobiety

z zespołem Turnera – opis przypadku

Gastric neuroendocrine tumour in a female with Turner syndrome – a case report

Zbigniew Kula, Wojciech Zegarski, Alicja Weishof283 Orientacja życiowa a style radzenia sobie ze stresem w rodzinach pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Life orientation and coping styles in families of terminally ill cancer patients

Krystyna Kurowska, Jolanta Turkowska

290 Eutanazja

Euthanasia

Konrad Wroński, Roman Bocian, Jarosław Cywiński, Adam DzikiWspółczesna Onkologia 2008; vol. 12; 7 (94)

295 Immunoterapia raka nerki – nowe cele i strategie terapeutyczne

Immunotherapy of Renal Cell Cancer – new targets and new strategies

Piotr J. Wysocki, Jakub Żołnierek301 Rola leczenia uzupełniającego w przebiegu raka nerki

Adjuvant treatment in renal cancer

Rafał Stec, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik308 Leki nowej generacji w leczeniu chorych

z przerzutami raka nerki do kości

Efficacy of targeted therapy in patients with renal cell carcinoma with pre-existing or new bone metastases

Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, Przemysław Langiewicz, Sylwia Oborska, Anna Waśko-Grabowska, Ewa Kusztal, Beata Obrocka, Cezary Szczylik314 Sorafenib w leczeniu zaawansowanego

raka nerki

Sorafenib in treatment of metastatic renal cell cancer

Jakub Żołnierek318 Powikłania kardiologiczne jako powikłania terapii celowanych

Cardiovascular events as the effect of targeted therapy

Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski, Cezary Szczylik324 Podstawy patofizjologiczne stosowania kwasu zoledronowego u chorych na raka gruczołu krokowego

Pathophysiological basis for utility of zoledronic acid in patients with prostate cancer

Gabriel Wcisło333 Naciekający rak pęcherza moczowego

– nadpęcherzowe odprowadzenie moczu

w materiale własnym

Invasive bladder cancer – the urine diversion in the own material

Michał Tkocz, Wiesław Duda, Andrzej Szedel, Jan Kawecki, Maciej Kupajski, Damian Ziaja338 Strona internetowa poświęcona rakowi nerki www.rak-nerki.pl jako realizacja idei

postępu

Kidney cancer website www.rak-nerki.pl (in Polish)

as an accomplishment of the idea of progress

Gabriel Wcisło

�Współczesna Onkologia 2008; vol. 12; 8 (95)

343 Epotilony – nowa klasa inhibitorów wrzeciona kariokinetycznego w leczeniu raka piersi

Epothilones – a new class of microtubule-targeting agents in the treatment of breast cancer

Piotr J. Wysocki349 Osteopontyna – nowy marker w chorobach nowotworowych

Osteopontin – a new marker in neoplastic diseases

Jolanta Mrochem, Wiesława Bartnik354 Kinetyka zmian stężenia swoistego antygenu dla prostaty (PSADT i PSAV) jako czynnik prognostyczny w raku stercza

Changes of prostate-specific antigen levels (PSADT, PSAV) as a prognostic factor in prostate cancer

Piotr Milecki363 Terapia celowana. Część II. Zastosowanie kliniczne leków hamujących aktywność kinazy tyrozynowej – przeciwciała monoklonalne

Targeted therapy. Part II. Clinical use of tyrosine kinase inhibitors – monoclonal antibodies

Marta Skoczek, Aleksandra Grela-Wojewoda, Janusz Rolski370 Porównanie wartości prognostycznej VEGF

i MMP-9 u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w trzyletniej obserwacji po leczeniu przeciwnowotworowym

The comparison of prognostic value of VEGF and MMP-9 in non-small cell lung cancer during three-year observation after radical anti-tumour treatment

Ewa Kopczyńska, Maciej Dancewicz, Janusz Kowalewski, Tomasz Tyrakowski374 Inhibitory integryn w leczeniu nowotworów

Integrin inhibitors in cancer treatment

Janusz Rolski, Maciej Niemiec380 Wpływ liczby zbadanych regionalnych węzłów chłonnych na jakość oceny cechy N(+) u chorych leczonych radykalnie z powodu raka jelita grubego

Influence of the number of assessed lymph nodes on the quality of N stage assessment in radically treated patients with colon cancer

Grzegorz Świątoniowski, Szymon Brużewicz, Tomasz Kuniej, Elżbieta Suder, Tomasz Kłaniewski, Włodzimierz Molenda384 Kapecytabina w monoterapii u chorych

z uogólnionym rakiem piersi – obserwacje własne na tle danych literaturowych

Capecitabine monotherapy in patients with metastatic breast cancer – single site experience and literature review

Joanna Załuska, Ewa Prochowska, Aldona Karczewska-Dzionk, Jerzy Załuski, Piotr J. Wysocki

388 Poczucie koherencji a wsparcie społeczne otrzymywane przez rodziny pacjentów

w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Sense of coherence and social support received by families of terminally ill cancer patients

Krystyna Kurowska, Zofia PlechowskaWspółczesna Onkologia 2008; vol. 12; 9 (96)

395 Zastosowanie radioterapii u chorych

ze stymulatorem serca.

Część I. Budowa i zastosowanie stymulatorów serca

Radiating therapy in patients with a cardiac pacemaker or cardioverter. Part I. The structure and mechanism of cardiac pacemakers

Ewa Ziółkowska, Tomasz Wiśniewski, Małgorzata Zarzycka, Aleksandra Meller, Anita Woźniak-Wiśniewska400 Zastosowanie radioterapii u chorych

ze stymulatorem serca

Część II. Standardy napromieniania pacjentów

ze stymulatorem serca – przegląd literatury

Irradiating patient with cardiac pacemaker. Part II. The guidelines of the safe treatment of patients with pacemaker during radiation therapy – the review of the literature

Ewa Ziółkowska, Małgorzata Zarzycka, Tomasz Wiśniewski, Wiesława Windorbska, Aleksandra Meller406 Efekt radioterapii u chorego na ziarniniaka Wegenera – opis przypadku

Effect of radiotherapy in patient with Wegener’s granulomatosis – case report

Ewa Ziółkowska, Elżbieta Pietrusińska, Marta Biedka, Roman Makarewicz410 Analiza nawrotów u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną

Analysis of relapses in children with acute lymphoblastic leukemia

Wanda Badowska415 Aktualne miejsce bortezomibu w leczeniu szpiczaka mnogiego

Current appliance of bortezomib in multiple myeloma treatment

Halina Urbanska-Ryś, Monika Ryś421 Przypadek nietypowego rozsiewu raka pęcherza moczowego

Non-typical bladder cancer spread – a case

description

Marek Chorąży, Piotr Bajdor, Anna Nasiek-Palka425 Zachorowalność na nowotwory złośliwe

w Krakowie w latach 2004–2006

Cancer incidence in Cracow in 2004–2006

Jadwiga Rachtan, Andrzej Sokołowski, Małgorzata Geleta, Łucja Molong, Anna Widawska, Renata Żmurko

429 Poczucie koherencji a style radzenia sobie u osób z wyłonioną kolostomią z powodu raka jelita grubego

Sense of coherence and coping styles in people with colostomy for colorectal cancer

Krystyna Kurowska, Magdalena BartoszekWspółczesna Onkologia 2008; vol. 12; 10 (97)

437 Biologiczna rola surwiwiny

Biological role of survivin

Bożena Karczmarek-Borowska441 Prognostic markers and new, innovative treatments in renal cell carcinoma

Ciprian C. Secasan448 Polineuropatia wywołana talidomidem

i bortezomibem u chorych na szpiczaka mnogiego, możliwości leczenia bólu neuropatycznego. Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej

Thalidomide- and bortezomib -induced neuropathy in Multiple Myeloma, possibility of treatment of neuropathic pain. Recommendations of the Polish Myeloma Study Group

Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Małgorzata Bilińska, Anna Dmoszyńska454 Molekularne podstawy komplementacji diety fitosterolami w aspekcie zachorowalności

i leczenia raka

Molecular basis of phytosterols diet complementation in the context of cancer morbidity and treatment

Anna Półrolniczak, Błażej Rubiś, Maria Rybczyńska459 The JAK2 V617F point mutation correlates with clinical phenotype in patients with polycythaemia vera and essential thrombocythaemia

Obecność mutacji punktowej JAK2 V617F koreluje z typowym obrazem klinicznym u chorych z nad-

krwistością prawdziwą i nadpłytkowością samoistną

Grzegorz Helbig, Agata Wieczorkiewicz, Małgorzata Krawczyk, Dariusz Kata, Marek Seweryn, Włodzimierz Mendrek, Małgorzata Kopera, Beata Stella-

-Hołowiecka, Sławomira Krzemień462 Orientacja życiowa i poziom wsparcia wyznacznikiem zapotrzebowania rodzin na domową opiekę hospicyjną

Life orientation and social support as determinants of families’ need for home hospice care

Krystyna Kurowska468 Sprawozdanie z International G-CSF Symposium „The first filgrastim biosimilar – a new option”, Berlin, 17-18 listopada 2008 r.

Report from International G-CSF Symposium “The first filgrastim biosimilar – a new option”

Berlin, November 17-18, 2008

Łukasz Kwinta
Copyright: © 2009 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe