eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
1/2009
vol. 1
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Instructions for Authors

Medycyna Paliatywna 2009; 1: 59
Online publish date: 2009/11/26
Article file
Get citation
 
 
Informacje dla autorów/Instructions for Authors
• Medycyna Paliatywna to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, skierowany do lekarzy z różnych dziedzin medycyny leczących pacjentów chorujących na nieuleczalne, ograniczające życie choroby. Wiodące tematy czasopisma to leczenie objawowe, kontrola bólu i innych problemów klinicznych związanych z przewlekłą postępującą i wyniszczającą chorobą. Poruszane będą także zagadnienia etyczne oraz problemy organizacyjne dotyczące medycyny paliatywnej.
• Czasopismo przyjmuje do druku: artykuły oryginalne, krótkie doniesienia, prace poglądowe, opisy przypadków, listy do redakcji, notatki kronikarskie i sprawozdania ze zjazdów, recenzje książek. Materiały są publikowane w języku polskim lub angielskim.
• Prace należy przesyłać na adres e-mail: medycynapaliatywna@termedia.pl
Wszystkie prace kierowane do publikacji w czasopiśmie są oceniane przez recenzenta z zachowaniem wzajemnej anonimowości autorów pracy i recenzenta.
Każda osoba wymieniona jako autor pracy ponosi odpowiedzialność za rzetelność i kompletność danych przedstawionych w publikacji. Nie należy kierować do druku prac powielających w całości lub w części prace opublikowane już poprzednio.
Układ prac przedstawiających wyniki badań klinicznych dotyczących leków i procedur medycznych powinien spełniać zalecenia opublikowane uprzednio przez grupę CONSORT (Moher D. i wsp. Ann Intern Med 2001; 134: 657–662). Od autorów pracy oczekuje się wówczas wyczerpującego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu.
Niezależnie od tematyki pracy, w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków.
Metaanalizy obserwacyjnych badań epidemiologicznych należy przygotowywać na podstawie zaleceń grupy MOOSE (Stroup D.F. i wsp. JAMA 2000; 283: 2008-2012). Zalecenia grupy QUOROM powinny być wykorzystane przy przygotowaniu metaanalizy badań z randomizacją (Moher D. i wsp. Lancet 1999; 354: 1896-1900). Wskazówki dotyczące przygotowania prac na temat dokładności testów diagnostycznych zawarto w standardzie STARD (Bossuyt P.M. i wsp. Clin Chem 2003; 49: 7-18).
Oczekujemy, że badania, których wyniki będą kierowane do druku, spełniają wymagania Deklaracji Helsińskiej (1989). Informacja o zgodzie właściwej komisji etycznej na przeprowadzenie badania i świadomej zgodzie pacjentów na udział w badaniu powinna znaleźć się w rozdziale Materiał i metody w każdej pracy, w której interwencja diagnostyczna lub lecznicza nie wynika ze standardu postępowania.
Autorzy opisów przypadków są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych pacjentów, a w przypadku fotografii zawsze należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku. Po zapoznaniu się z treścią pracy i/lub po sugestii recenzenta, redakcja może zwrócić się do autorów z prośbą o dostarczenie zgody na badania, wydanej przez odpowiednią Komisję Etyczną.

Sposób przygotowania maszynopisu
Rękopis pracy powinien być napisany czcionką 12 pkt, z podwójnymi odstępami między wierszami i z marginesami 2,5 cm. Tekst nie powinien być formatowany.
Całkowita objętość pracy oryginalnej i poglądowej (włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może przekraczać 24 stron. Objętość opisu przypadku nie powinna być większa niż 12 stron, a listów do redakcji, sprawozdań i recenzji nie powinna przekraczać 3 stron. Krótkie doniesienie ma objętość najwyżej 8 stron, może zawierać maksymalnie 2 ryciny albo 2 tabele albo 1 rycinę i 1 tabelę oraz najwyżej 10 pozycji piśmiennictwa.
• Strona tytułowa powinna zawierać w kolejności: tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, miejsce pracy autorów, tytuł pracy w języku polskim i angielskim, krótki tytuł w języku polskim (zostanie on wykorzystany w nagłówkach stron czasopisma), imię i nazwisko oraz adres autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym faks i/lub e-mail).
• Strona druga powinna zawierać streszczenie w języku polskim, o objętości minimum 200, a maksimum 250 słów, a w przypadku prac poglądowych i opisów przypadków do 150 słów. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić 3–6 słów kluczowych. Słowa kluczowe powinny być zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading).
• Strona trzecia powinna zawierać streszczenie w języku angielskim, zorganizowane podobnie jak streszczenie polskie. Pod streszczeniem należy umieścić 3–6 słów kluczowych w języku angielskim.
• Strona czwarta i kolejne pracy oryginalnej powinny zawierać tekst pracy w następującej kolejności:
1) Wstęp i cel pracy: Wprowadzenie powinno być możliwie krótkie, w tekście powinno znaleźć się jednoznaczne określenie postawionej hipotezy badawczej i celu pracy.
2) Materiał i metody: Opis populacji badanej lub materiału powinien być szczegółowy i zawierać wszelkie informacje konieczne do oceny wiarygodności uzyskanych wyników i/lub umożliwić ewentualne powtórzenie eksperymentu badawczego przez inne osoby; część poświęcona analizie statystycznej powinna zawierać informacje na temat zastosowanych testów statystycznych i programów statystycznych.
3) Wyniki: Należy ograniczyć się do wyników bezpośrednio związanych z tematem pracy; wskazane jest uzupełnienie tekstu tabelami i/lub rycinami.
4) Omówienie.
5) Wnioski: Powinny być zwięzłe, wynikać wyłącznie z przedstawionych wcześniej wyników i odpowiadać na sformułowany we wstępie cel pracy.
6) Oświadczenia i podziękowania: Powinny zawierać informacje na temat źródeł finansowania (numery grantów); podziękowania powinny dotyczyć osób, których udział w powstaniu pracy był istotny. Należy uzyskać zgodę osoby, której nazwisko zostanie wymienione w tekście. Autorzy powinni ujawnić w tym miejscu wszelkie zależności finansowe i inne, których istnienie w przypadku nieujawnienia mogłoby budzić podejrzenie konfliktu interesów.
7) Piśmiennictwo: Pozycje piśmiennictwa należy cytować w kolejności ich przywołania w tekście pracy. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych, ze spacją między przecinkiem a kolejnym numerem, np. [3, 4, 8]. Na autorach pracy ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia dokładności cytowań. Należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót „i wsp.“. Należy stosować skróty nazw czasopism według Index Medicus.
Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:
Artykuły w czasopiśmie: Sorge J., Sittl R. Transdermal buprenorphine in the treatment of chronic pain: results of a phase III, multicenter, randomized, double-blind, placebo controlled study. Clin Ther 2004; 26: 1808-1820.
Książki: Jarosz J. Medycyna paliatywna – rozważania ogólne. W: Medycyna bólu. Dobrogowski J., Worliczek J. (red.). Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2004; 355-356.
8) Tabele: Każda tabela powinna znajdować się na oddzielnej stronie. Tabele numerujemy liczbami arabskimi według kolejności pojawiania się w pracy. W tekście należy wskazać miejsce ich zamieszczenia. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcia skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.
9) Ryciny: Ryciny i fotografie prosimy numerować liczbami arabskimi. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .jpg, .bmp lub .tif. Natomiast fotografie przesyłane do redakcji w formie elektronicznej powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Proszę zaznaczyć ich usytuowanie w tekście pracy. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację.
Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami, nie należy używać skrótów w tytule i śródtytułach pracy.
Autorzy są zobowiązani dołączyć do pracy list przewodni, w którym znajdzie się oświadczenie o tym, że: 1) praca nie była dotychczas publikowana (z wyjątkiem streszczeń materiałów zjazdowych); 2) nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie; 3) wszyscy wymienieni jako autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku; 4) kierownik instytucji, w której praca powstała, wyraził zgodę na jej skierowanie do druku.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać do redakcji faksem lub pocztą (szczegóły zawarto w oświadczeniu).
Prace oryginalne, krótkie doniesienia, prace poglądowe i opisy przypadków należy przesyłać do redakcji wyłącznie drogą elektroniczną.
Stosowanie się do przedstawionych wymagań jest warunkiem koniecznym opublikowania pracy w czasopiśmie. Prace niespełniające wymogów formalnych będą bez oceny merytorycznej odsyłane do autorów w celu uzupełnienia.
Copyright: © 2009 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.