eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2011
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 

Komentarz

Bogusław Kapelak

Online publish date: 2011/09/30
Article file
- 09Ostrowski_koment.pdf  [0.09 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Decyzję o leczeniu zabiegowym chorych ze zwężeniem lewego ujścia żylnego podejmuje się na podstawie zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości oraz istotności wady w badaniu echokardiograficznym. Europejskie i amerykańskie towarzystwa kardiologiczne zalecają rozważenie zastosowania przezskórnej walwuloplastyki balonowej w przypadku objawowego zwężenia powierzchni ujścia mitralnego < 1,5 cm2 wraz z towarzyszącymi istotnymi zaburzeniami hemodynamicznymi. Warunkiem kwalifikacji pacjentów do walwuloplastyki balonowej jest odpowiednia anatomia zastawki mitralnej. Do jej oceny korzysta się najczęściej z klasyfikacji Wilkins’ Score. U chorych w podeszłym wieku prawdopodobne jest, iż płatki zastawki okażą się bardziej zwłókniałe i zwapniałe, a aparat podzastawkowy patologicznie zmieniony, dlatego u chorych po 65. r.ż. częstość powodzeń przezskórnej walwuloplastyki mitralnej jest mniejsza w porównaniu z efektami tego zabiegu u chorych w młodszym wieku.

W przedstawionym w omawianej pracy przypadku podjęto właściwą decyzję dotyczącą sposobu leczenia pacjentki. Niekorzystne zmiany anatomiczne zastawki dwudzielnej i aparatu podzastawkowego, przebyty obrzęk płuc oraz obciążenia pozasercowe – chora niewidoma, w wieku 70 lat, po przebytych, poważnych operacjach przewodu pokarmowego, z nadciśnieniem tętniczym – stanowiły istotne wskazania do podjęcia decyzji o wszczepieniu biologicznej zastawki serca.

Zachowany, miarowy, zatokowy rytm serca oraz prawidłowa funkcja lewej komory serca (EF 60%) stwarzały pacjentce możliwość zaprzestania w kilka tygodni po implantacji zastawki biologicznej leczenia przeciwzakrzepowego, co niewątpliwie poprawiło jej komfort życia. W przebiegu pooperacyjnym, z powodu znacznego drenażu pooperacyjnego, pacjentka wymagała dwukrotnej retorakotomii w ce­lu wykluczenia chirurgicznych przyczyn krwawienia. Miejsca krwawienia nie znaleziono, uznając, iż jego powodem były zaburzenia krzepnięcia. Łączna utrata krwi w bezpośrednim okresie pooperacyjnym wyniosła ponad 4000 ml. Znaczne straty krwi w okresie pooperacyjnym skutkujące dużymi przetoczeniami są istotnym czynnikiem wpływającym na wczesne i odległe wyniki leczenia operacyjnego, tak więc należy dołożyć wszelkich starań, aby w każdym przypadku kwalifikacji pacjentów do operacji serca z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego dokonać szczegółowej analizy przyjmowanych przez pacjenta leków. Jeżeli jest to możliwe, to na kilka dni przed planowaną operacją należy odstawić leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe. Poza podstawowym panelem badań układu krzepnięcia zalecane jest obecnie również wykonanie testów oceniających aktywności płytek krwi.

Dobór właściwego sposobu leczenia rzutuje w sposób oczywisty na przebieg pooperacyjny i dalsze rokowania, zatem wyboru metody leczenia należy dokonywać indywidualnie, biorąc pod uwagę współistniejące schorzenia i aktualny stan pacjenta. Wynik uzyskany u pacjentki pozwala wysoko ocenić pracę zespołu leczącego, jego doświadczenie i kwalifikacje. Praca stanowi przyczynek do dyskusji na temat sposobów leczenia operacyjnego pacjentów w podeszłym wieku z obciążającym wywiadem chorobowym. Niedostatkiem pracy jest brak informacji na temat stosowanego przed operacją leczenia przeciwzakrzepowego czy antyagregacyjnego oraz bardziej precyzyjnych badań układu hemostatycznego w okresie przed- i pooperacyjnym. W mojej ocenie praca ma istotny walor z uwagi na to, że obecnie pacjenci w podeszłym wieku, obciążeni czynnikami ryzyka stanowią dominującą grupę chorych wymagających operacji zastawkowych. Praca ta stanowi przyczynek do poszerzania informacji i dzielenia się doświadczeniami w tym temacie.
Copyright: © 2011 Polish Society of Cardiothoracic Surgeons (Polskie Towarzystwo KardioTorakochirurgów) and the editors of the Polish Journal of Cardio-Thoracic Surgery (Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe