32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 

UWAGA! Termin nadsyłania streszczeń został wydłużony do 7 lutego 2023 r.
ZASADY ZGŁASZANIA STRESZCZEŃ


Terminy:

7 lutego 2023 roku do godz. 24.00 - termin nadsyłania streszczeń.
28 lutego 2023 roku – ostateczny termin oceny zgłoszonych streszczeń.
15 marca 2023 roku – ostateczny termin poinformowania autorów o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji ustnej lub plakatowej.

Streszczenie należy nadesłać w języku polskim.

Ostateczna forma prezentacji zostanie potwierdzona po decyzji recenzentów o kwalifikacji danego streszczenia.

Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwisk autorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2500 znaków.


Konstrukcja streszczenia:
Tytuł
Autorzy
Osoba prezentująca
E-mail osoby prezentującej
Telefon osoby prezentującej
Afiliacja
Treść streszczenia:
a. Dla prac oryginalnych: cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski;
b. Dla opisów przypadków: wstęp, opis przypadku, wnioski.

Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów.
Osoba prezentująca pracę musi być zarejestrowanym uczestnikiem Zjazdu.
Osoba wysyłająca streszczenie zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.Dodaj streszczenie