eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2010
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Krwawienia z dróg rodnych w okresie pomenopauzalnym

Online publish date: 2010/10/11
Article file
- 19testowe_pytania.pdf  [0.48 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Testowy program edukacyjnyKrwawienia z dróg rodnych w okresie pomenopauzalnym

1. Krwawienie po menopauzie występuje u ok.:

a) 10% kobiet,

b) 3% kobiet,

c) 20% kobiet,

d) 1% kobiet.

2. Ryzyko wystąpienia raka endometrium u kobiet z krwawieniami po menopauzie w 50. roku życia wynosi:

a) 1%,

b) 10%,

c) 0,002%,

d) 15%.

3. Czynnikami ryzyka przerostu i raka endometrium są:

a) wczesna miesiączka, bezdzietność, późna menopauza,

b) otyłość, nadciśnienie, cukrzyca,

c) niezrównoważona terapia estrogenowa,

d) wszystkie wymienione.

4. Za prawidłową grubość endometrium u kobiet po menopauzie najczęściej uznaje się:

a) ≤ 8 mm,

b) ≤ 4 mm,

c) ≤ 12 mm,

d) ≤ 10 mm.

5. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące kobiet po menopauzie:

a) pogrubienie endometrium może wskazywać na obecność raka endometrium,

b) jest określona granica grubości endometrium, poniżej której można całkowicie wykluczyć obecność wczesnego raka endometrium,

c) im grubsze endometrium, tym większe prawdopodobieństwo istnienia poważnej jego patologii,

d) średnia grubość endometrium po menopauzie jest znacznie mniejsza niż przed menopauzą.

6. Preferowanym sposobem leczenia w przypadku rozrostu atypowego w obrębie polipa endometrialnego jest:

a) histeroskopowa ablacja endometrium,

b) wyłyżeczkowanie jamy macicy,

c) usunięcie macicy z przydatkami,

d) obserwacja.

7. Stosowanie tamoksyfenu powoduje zwiększenie ryzyka raka endometrium:

a) 3–6 razy,

b) 2 razy,

c) 10 razy,

d) nie zwiększa ryzyka.

8. U pacjentek stosujących tamoksyfen zwiększa się ryzyko raka endometrium wraz z:

a) zwiększeniem dawki leku,

b) wydłużeniem czasu stosowania,

c) wiekiem pacjentki,

d) prawdziwe a) i c).

9. Wyniki licznych badań sugerują, że grubość endometrium u kobiet stosujących tamoksyfen, wymagająca dalszej diagnostyki, wynosi:

a) 5 mm,

b) 9 mm,

c) 20 mm,

d) 15 mm.

10. Do ogólnoustrojowych przyczyn krwawienia po menopauzie należą m.in.:

a) trombocytopenia, leukemia,

b) pancytopenia,

c) stosowanie leków przeciwkrzepliwych,

d) wszystkie wymienione.

11. Nieprawdą jest, że stosowanie terapii estrogenowo-

-gestagenowej w badaniu WHI-EP powodowało:


a) wzrost częstości hiperplazji endometrium w porównaniu z placebo,

b) podobną częstość hiperplazji endometrium w porównaniu z placebo,

c) niższą częstość hiperplazji endometrium w porównaniu z placebo,

d) prawidłowe b) i c).

12. Wskaż zdanie prawdziwe:

a) stosowanie niezrównoważonej terapii estrogenowej zmniejsza ryzyko raka endometrium,

b) stosowanie terapii estrogenowo-gestagenowej w badaniu WHI-EP zmniejszało, lecz nieistotnie statystycznie, ryzyko raka endometrium w porównaniu z placebo,

c) stosowanie terapii estrogenowo-gestagenowej zmniejsza częstość krwawień po menopauzie,

d) stosowanie niezrównoważonej terapii estrogenowej zmniejsza częstość krwanień po menopauzie.

13. Za pojawianie się nieprawidłowych krwawień w trakcie terapii estrogenowo-gestagenowej może być odpowiedzialne:

a) zaburzenie równowagi metaloproteinaz tkankowych (MMP) i ich inhibitorów,

b) zaburzone unaczynienie endometrium i podścieliska,

c) wzrost aktywności komórek NK w endometrium,

d) wszystkie wymienione.
Copyright: © 2010 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.