eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

 
1/2011
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 

Laryngeal reconstruction using autologous rib cartilage and T stent – a case report

Janusz Warmus
,
Tomasz Gil
,
Wojciech Gocyk
,
Mirosław Ziętkiewicz
,
Jarosław Kużdżał

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2011; 8 (1): 86–90
Online publish date: 2011/04/13
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

WstępIzolowane uszkodzenia krtani z ubytkiem części jej ściany są rzadkie. Najczęstszą ich przyczyną są rany cięte i postrzałowe. Późnym następstwem urazu bywa zwężenie, często skazujące pacjentów na przewlekłą tracheostomię. Pierwotna rekonstrukcja, o ile jest możliwa, opiera się na odtwarzaniu ściany krtani przy użyciu przeszczepów autologicznych, protezowaniu, rozszerzaniu lub udrażnianiu światła górnych dróg oddechowych.Opis przypadkuDwudziestosześcioletnia kobieta została przyjęta 16.04.2009 r. w trybie pilnym ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z rozległą raną ciętą szyi, po próbie samobójczej. Przy przyjęciu chora była nieprzytomna, w stanie śpiączki farmakologicznej, zaintubowana do tchawicy rurką nr 6,0. Na szyi miała założony opatrunek uciskowy. Nie stwierdzono czynnego krwawienia zewnętrznego. Parametry życiowe: akcja serca – 115/min, ciśnienie tętnicze krwi – 90/60 mm Hg, wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SpO2) – 89%. Chorą podłączono do respiratora w trybie w trybie synchronicznej, przerywanej wentylacji wymuszonej (ang. synchronized intermittent mandatory ventilation – SIMV); zawartość tlenu w mieszaninie oddechowej (FiO2) – 0,8, częstość wentylacji (f) – 14/min. Założono wkłucie centralne, cewnik tętniczy, cewnik do pęcherza moczowego. Morfologia krwi ujawniła ostrą anemię pokrwotoczną: leukocytoza 17,8×103/µl, stężenie hemoglobiny 7,2 g/dl, hematokryt 21,8%, płytki krwi 151,0×103/µl. Badanie gazometryczne krwi tętniczej: pH – 7,307, prężność dwutlenku węgla (PCO2) – 45,6 mm Hg, prężność tlenu (PO2) – 447,0 mm Hg, stężenie jonów wodorowęglanowych (HCO3) – 22,2 mmol/l. Przetoczono płyny dożylnie,

2 j. koncentratu krwinek czerwonych, 1 j. osocza, zredukowano FiO2. Włączono antybiotyki: ampicylinę z sulbaktamem oraz amikacynę.

Po ustabilizowaniu stanu chorej zadecydowano o przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego. Na sali operacyjnej usunięto opatrunek uciskowy. Stwierdzono liczne rany cięte prawej przednio-bocznej powierzchni szyi (ryc. 1.).

Podwiązano kilka krwawiących naczyń, uzyskując dostateczną hemostazę. Rany cięte obejmowały przednią powierzchnię krtani i prawy mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy. Stwierdzono ubytek przedniej części krtani od poziomu szpary głośni do okolicy podgłośniowej na długości ok. 2,5 cm; w dnie rany widoczna była rurka intubacyjna (ryc. 2.).

Ubytek sięgał 1/2 obwodu okolicy podgłośniowej. Wykonano bronchoskopię sztywną. Stwierdzono brak spoidła przedniego i części prawego więzadła głosowego (ryc. 3.).

Zdecydowano o odtworzeniu przedniej ściany krtani i okolicy podgłośniowej z użyciem własnej chrząstki żebrowej szynowanej silikonowym stentem T. Wykonano tracheo-

stomię na poziomie 4.–6. chrząstki tchawicy. Oczyszczono brzegi rany, wypreparowano przednią ścianę krtani i tchawicy do poziomu otworu stomijnego. Wykonano podochrzęstnowe wycięcie chrząstki II żebra po stronie lewej. Wyciętą chrząstkę uformowano skalpelem na kształt płytki odpowiadającej rozmiarowi ubytku w krtani. Do krtani wprowadzono stent silikonowy T nr 12. Ramię górne stentu sięgało powyżej szpary głośni (ryc. 4.), dolne – do poziomu tracheostomii (ryc. 5.). Ramię boczne stentu wyprowadzono na zewnątrz 2 cm powyżej otworu tracheostomijnego (ryc. 6.). Ponad górnym ramieniem stentu T umieszczono wypreparowany fragment chrząstki żebrowej, który przyszyto pojedynczymi szwami PDS 3-0 do brzegów krtani (ryc. 7.).

Mięśnie mostkowo-gnykowe szyto w linii pośrodkowej, pokrywając wszczepioną chrząstkę. Wycięto i odświeżono brzegi rany skórnej i zszyto ją warstwowo. Liczne powierzchowne rany szyi zaopatrzono szwami pojedynczymi. Po zabiegu chorą przeniesiono na oddział intensywnej terapii. Pacjentka niebudzona – wentylowana przez tracheostomię mechanicznie respiratorem w trybie SIMV; FiO2 – 0,5, f – 12/min.

Krążeniowo stabilna: akcja serca – 80–90/min, ciśnienie tętnicze krwi – 150–180/70–90 mm Hg. Przetoczono kolejne

2 j. koncentratu krwinek czerwonych i 1 j. osocza. W 1. dobie po operacji chorą odłączono od respiratora, prowadzono tlenoterapię bierną w układzie T 40-procentowym tlenem. Po konsultacji psychiatrycznej włączono leki antydepresyjne – paroksetynę i klorazepat dipotasowy. Rozpoczęto żywienie przez zgłębnik żołądkowy. W 2. dobie wykonano bronchoskopię z powodu zalegania wydzieliny w drzewie oskrzelowym. W kolejnych dobach wykonywano regularną toaletę drzewa oskrzelowego. W 3. dobie osłuchowo nad polami płucnymi stwierdzono asymetrię szmeru oddechowego. Na kontrolnym radiogramie klatki piersiowej stwierdzono prawostronną odmę opłucnową. Zastosowano drenaż ssący. W 5. dobie wymieniono rurkę tracheostomijną na fonacyjną (Shiley nr 8 FEN). Rozpoczęto żywienie doustne. Ze względu na krztuszenie się podczas karmienia chorej uszczelniano balonik rurki fonacyjnej. W 7. dobie usunięto dren z prawej jamy opłucnej. Stan chorej poprawiał się i w 11. dobie przeniesiono ją na oddział chirurgii klatki piersiowej. W 20. dobie od urazu wykonano kontrolną bronchoskopię – uwidoczniono stent silikonowy sięgający tuż powyżej szpary głośni, szynujący krtań i okolicę podgłośniową. Poniżej stentu widoczna była rurka tracheostomijna z otworem fonacyjnym w osi tchawicy. Pacjentka oddychała wydolnie przez tracheostomię, odżywiała się doustnie, nie krztusząc się. Po 25 dniach leczenia pacjentkę przewieziono na oddział psychiatrii.

Po 3 miesiącach pacjentka została przyjęta ponownie w celu kontrolnej oceny stanu górnych dróg oddechowych. W znieczuleniu ogólnym wykonano bronchoskopię. Tuż za nagłośnią w krtani uwidoczniono stent silikonowy, wysunięty powyżej poziomu szpary głośni i opierający się przednią częścią o podstawę nagłośni; wywołana tym ziarnina zwężała światło stentu o 2/3 (ryc. 8.). Poniżej stent był drożny, jego ramię dolne sięgało do rurki tracheostomijnej. Ziarnina zlokalizowana w tym miejscu zwężała w umiarkowanym stopniu światło tchawicy (ryc. 9.). Wymieniono stent T – jego górne ramię skrócono, tak aby kończyło się poniżej poziomu szpary głośni.

Pięć miesięcy po operacji chorą ponownie hospitalizowano. W znieczuleniu ogólnym wykonano bronchoskopię. Stwierdzono deformację krtani, rozwartą szparę głośni. Nie udało się jednoznacznie zidentyfikować więzadeł głosowych. W okolicy podgłośniowej na ścianie przedniej stwierdzono wiotką ziarninę, zwężającą w umiarkowanym stopniu światło (ryc. 10.).

Za pomocą koagulacji argonowej i kleszczyków usunięto ziarninę. Przez otwór po usuniętej rurce tracheostomijnej wprowadzono stent T nr 12 o długościach ramion 1,5 cm, górny otwór stomijny pozostawiono do samoistnej obliteracji.

Stent T usunięto ambulatoryjnie po 6 miesiącach od operacji. Ostatnia kontrola bronchoskopowa wykonana ambulatoryjnie 8 miesięcy po urazie ujawniła całkowite wygojenie uszkodzeń krtani (ryc. 11.). Pacjentka oddycha wydolnie, nie krztusi się podczas posiłków i ma zachowaną dobrą fonację (ryc. 12.).

DyskusjaIzolowane urazowe uszkodzenia krtani są relatywnie rzadkie w czasach pokoju. Stanowią poniżej 1% uszkodzeń szyi [1]. Uszkodzenia krtani z ubytkiem jej rusztowania chrzęstnego zwykle prowadzą w konsekwencji do zwężeń. Leczenie może być jedno- lub wieloetapowe. Do rekonstrukcji krtani stosuje się wolne przeszczepy z chrząstek żeber [2], ucha [3], unaczynione płaty okostnowo-mięśniowe [4] lub skórno-mięśniowe [5] oraz materiały sztuczne, takie jak siatki tytanowe [6] czy minipłytki vitallium [7]. Przeszczepy chrząstki żebra szynowane stentami T stanowią jedną z uznanych metod leczenia [8]. W przedstawionym przypadku uszkodzenie prawego więzadła głosowego mogło prowadzić do obrzęku i niedrożności krtani. Aby zapewnić chorej bezpieczną wentylację, zdecydowano o wytworzeniu tracheostomii. Pierwotna rekonstrukcja z zastosowaniem wolnego przeszczepu chrząstki pozwoliła uniknąć zwężenia i uzyskać dobry efekt czynnościowy.

Piśmiennictwo1. Danic D, Prgomet D, Sekelj A, Jakovina K, Danic A. External laryngotracheal trauma. Eur Arch Otorhinolaryngol 2006; 263: 228-232.

2. Terra RM, Minamoto H, Carneiro F, Pego-Fernandes PM, Jatene FB. Laryngeal split and rib cartilage interpositional grafting: treatment option for glottic/subglottic stenosis in adults. J Thorac Cardiovasc Surg 2009; 137: 818-823.

3. Silva AB, Lusk RP, Muntz HR. Update on the use of auricular cartilage in laryngotracheal reconstruction. Ann Otol Rhinol Laryngol 2000; 109: 343-347.

4. Sharma RK, Parashar A, Makkar SS. Split clavicular myoosseous flap for laryngotracheal reconstruction. Ann Plast Surg 2007; 58: 347.

5. He J, Xu X, Chen M, Li S, Yin W, Wang S, Gu Y. Novel method to repair tracheal defect by pectoralis major myocutaneous flap. Ann Thorac Surg 2009; 88: 288-291.

6. Gaafar AA, El-Daly AA, Gaafar HA. Laryngotracheal augmentation using titanium mesh.. J Laryngol Otol 2008; 122: 391-396.

7. Weisberger EC, Nguyen CT. Laryngotracheal reconstruction using a Vitallium alloy miniplate. Ann Otol Rhinol Laryngol 1996; 105: 363-366.

8. Cui P, Chen W. Treatment of idiopathic laryngotracheal stenosis with laryn­gotracheal reconstruction. J Laryngol Otol 2009; 123: 1233-1236.
Copyright: © 2011 Polish Society of Cardiothoracic Surgeons (Polskie Towarzystwo KardioTorakochirurgów) and the editors of the Polish Journal of Cardio-Thoracic Surgery (Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.