eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
4/2008
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Novel methods in diagnostics and therapy
Biomarkers in acute coronary syndromes

Mateusz Śpiewak
,
Mariusz Kruk

Post Kardiol Interw 2008; 4, 4, (14): 183-187
Online publish date: 2008/12/01
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wprowadzenie
Biomarkery stanowią nieodłączny element diagnostyki i stratyfikacji ryzyka chorych z ostrymi stanami kardiologicznymi. Ciągły wzrost liczby analizowanych związków, pojawiające się doniesienia o ich wartości diagnostycznej i prognostycznej wymagają krytycznej i systematycznej analizy ich przydatności klinicznej.
Definicja biomarkera
Termin biomarker jest stosunkowo nowy, w słowniku pojęć medycznych (Medical Subject Headings, MeSH) prowadzonym przez United States National Library of Medicine został umieszczony w 1989 r. W 2001 r. National Institute of Health wprowadził wystandaryzowane pojęcie biomarkera: „cecha, która daje się obiektywnie zmierzyć i może być zastosowana w ocenie fizjologicznych procesów biologicznych, procesów patologicznych lub odpowiedzi organizmu na działania terapeutyczne” [1]. Zgodnie z tymi definicjami biomarkerem może być wynik oznaczenia danej substancji w próbce biologicznej (np. krwi, moczu, badanej tkance), ale także wynik badania przedmiotowego (np. ciśnienie krwi, wartość tętna), wynik innych badań dodatkowych (np. EKG) czy wynik badania obrazowego (np. echokardiografii, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego). Obecnie pojęcia biomarkeru używa się głównie w odniesieniu do pierwszej kategorii, tj. jako związku analizowanego w materiale biologicznym, i temu zagadnieniu zostanie poświęcony artykuł. Klasyczne biomarkery oraz nowe biomarkery Szybki rozwój nauki sprawia, że termin biomarker nawet po zawężeniu do wyników badań biochemicznych nie jest pojęciem jednoznacznym. Obejmuje bowiem zarówno biomarkery klasyczne, jak stężenia poszczególnych frakcji cholesterolu, trójglicerydów, stężenie kreatyniny w osoczu, leukocytozę lub stężenie hemoglobiny, jak i nowe, wśród których można znaleźć dobrze znane w kardiologii biomarkery, jak peptyd natiuretyczny typu B lub N-końcowy fragment prohormonu (BNP i NT-proBNP) czy białko C-reaktywne (CRP), oraz najnowsze analizowane związki. Nie ma jednoznacznego podziału na te dwie kategorie. Należy również rozróżnić biomarkery, które są jednocześnie czynnikami ryzyka (tzn. uczestniczą w ciągu przyczynowo-skutkowym powodującym wystąpienie lub progresję choroby – np. cholesterol LDL) od biomarkerów, które są tylko wykładnikiem wysokiego ryzyka i świadczą o uszkodzeniu ważnych życiowo organów (np. troponina). Charakterystyka...


View full text...
keywords:

biomarker, acute coronary syndrome, diagnostics, prognosis

Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe