eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
2/2006
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 

Original paper
Single- and multivessel coronary disease associated with ST-segment elevation myocardial infarction. One-year outcomes

Tadeusz Zębik
,
Mariusz Gąsior
,
Zbigniew Kalarus
,
Tomasz Wąs
,
Marek Gierlotka
,
Andrzej Lekston
,
Krzysztof Wilczek
,
Michał Hawranek
,
Jarosław Wasilewski
,
Przemysław Trzeciak
,
Mateusz Tajstra
,
Marian Zembala
,
Lech Poloński

Post Kardiol Interw 2006; 2, 2 (4): 142–148
Online publish date: 2006/06/30
Article file
Get citation
 
 
Wśród chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (ST segment elevation myocardial infarction, STEMI) wielonaczyniowa choroba wieńcowa (multivessel coronary disease, MCD) występuje u ok. 60% chorych, stanowiąc istotny czynnik złego rokowania, bez względu na rodzaj zastosowanego leczenia reperfuzyjnego [1–3]. W populacji polskiej wśród 13 183 chorych poddanych koronarografii w ostrej fazie STEMI odsetek MCD wyniósł 54,4% (rejestr PL-ACS) [4]. Zaawansowany wiek, liczne czynniki ryzyka choroby wieńcowej, niska frakcja wyrzutowa lewej komory oraz wstrząs kardiogenny przy przyjęciu współistnieje często z MCD [4–7]. Śmiertelność jednoroczna w grupie chorych z MCD po zawale serca leczonym przezskórną interwencją wieńcową (percutaneus coronary inervention, PCI) jest wielokrotnie wyższa niż w populacji z chorobą jednonaczyniową chorobą wieńcową (single-vessel coronary disease, SCD). Szczególnie obciążający jest okres pierwszych 30 dni od STEMI, w którym umiera najwięcej chorych [8, 9]. Postęp, jaki dokonał się w minionych latach w technikach leczenia interwencyjnego, a także coraz bardziej efektywna farmakoterapia sprawiły, że zabiegi PCI są szeroko wykorzystywane z dobrym skutkiem wczesnym i odległym w rewaskularyzacji wielonaczyniowej u chorych ze stabilną postacią choroby wieńcowej [10]. Zdobycze te wykorzystywane są także w leczeniu STEMI. Dysponując własnym materiałem, postanowiliśmy przeanalizować i porównać wyniki leczenia jedno- i wielonaczyniowej choroby wieńcowej podczas leczenia szpitalnego i w ciągu roku po jego zakończeniu w populacji, w której interwencja ograniczyła się jedynie do tętnicy dozawałowej (infarct related artery, IRA) oraz określić główne przyczyny gorszego rokowania w grupie MCD.
Metodyka
W latach 1998–2002 w I i III Katedrze Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu za pomocą wczesnej PCI leczono 3190 chorych ze STEMI. Zawał rozpoznawano na podstawie typowego bólu wieńcowego trwającego powyżej 30 min z towarzyszącymi klasycznymi zmianami elektrokardiograficznymi (uniesienia odcinka ST w co najmniej 2 odprowadzeniach o ≥0,2 mV w V1-V3 i o ≥0,1 mV w pozostałych odprowadzeniach lub nowo powstałego LBBB) oraz wzrostu enzymów wskażnikowych (CKMB) przekraczającego 2-krotnie górną granicę normy. Do pilnej koronarografii i leczenia za pomocą PCI kwalifikowano chorych z utrzymującym się bólem zawałowym, brakiem elektrokardiograficznych cech reperfuzji, czasem trwania bólu zawałowego ≤12 godzin, a w przypadku wstrząsu kardiogennego (cardiogenic shock, CS) ≤24 godzin. Do analizy nie włączono pacjentów ze STEMI po przebytym pomostowaniu aortalno-wieńcowym (coronary artery bypass grafting, CABG). Wstrząs kardiogenny (CS) rozpoznawano na podstawie obecności typowych objawów klinicznych oraz następujących objawów hemodynamicznych: ciśnienie skurczowe krwi ≤90 mmHg lub obniżenie jego wartości o co najmniej 30 mmHg trwające przynajmniej 30 min, bez stosowania leków inotropowych lub balonu do kontrapulsacji (intra-aortic baloon pumping, IABP). Zabieg PCI i implantację stentu wykonywano w typowy sposób, z dostępu przez tętnicę udową. Przed zabiegiem chorzy otrzymywali 10 000 jednostek heparyny niefrakcjonowanej (pod kontrolą ACT ≥250 s) oraz doustnie 300 mg kwasu acetylosalicylowego i 300 mg klopidogrelu (od 2001 r.), a następnie 75 mg raz dziennie lub tiklopidynę w dawce 2 razy 250 mg przez 4–8 tygodni. Za skuteczny zabieg PCI uznawano uzyskanie przepływu TIMI 3 w IRA z rezydualnym zwężeniem poniżej 30%, przy braku dyssekcji ograniczającej przepływ w tętnicy. Decyzję o zastosowaniu abcyksymabu podejmował indywidualnie lekarz wykonujący zabieg. Wszystkie zabiegi PCI wykonane zostały w ramach stacjonarnego dyżuru 24-godzinnego przez zespół doświadczonych kardiologów interwencyjnych w ciągu 20–30 min od przyjęcia do szpitala. MCD rozpoznawano w przypadku stwierdzenia zwężenia ł70% w co najmniej 2 naczyniach wieńcowych lub ich głównych odgałęzieniach. Punktami końcowymi obserwacji odległej (rocznej) były wystąpienie zgonu, ponownego zawału serca niezakończonego zgonem, konieczności przeprowadzenia ponownego zabiegu PCI w IRA (target vessel revasularization, TVR) lub CABG oraz udaru mózgowego (cerebrovascular accident, CVA). Zbieranie danych z obserwacji odległej prowadzono za pomocą formularza wysyłanego do chorych, bezpośredniej rozmowy telefonicznej, wizyt kontrolnych w przyklinicznej poradni kardiologicznej oraz analizy bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje o losach chorych w tym okresie zebrano w całości.
Analiza statystyczna
Parametry ciągłe przedstawiono w postaci: średnia ± odchylenie standardowe. Istotność różnic pomiędzy średnimi uzyskanymi dla zmiennych ciągłych o rozkładzie normalnym porównywano za pomocą testu t-Studenta. Zmienne jakościowe porównywano testem χ2, stosując poprawkę Yatesa w przypadku oczekiwanych liczebności ≥5. Rokowanie jednoroczne analizowano za pomocą metody Kaplana-Meiera i testu log-rank. Analizy wieloczynnikowej dokonano metodą regresji proporcjonalnego ryzyka Cox. Jako istotne przyjęto p<0,05.
Wyniki
W analizowanej grupie 3190 STEMI, chorobę wieńcową jednonaczyniową stwierdzono u 1439 (45,1%), natomiast MCD u 1751 (54,9%). Charakterystykę kliniczną i angiograficzną przedstawiono w tab. 1. Chorzy z MCD byli starsi, a ból zawałowy trwał u nich dłużej, częściej występowało nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, w wywiadach przebyty zawał serca oraz wstrząs kardiogenny przy przyjęciu, natomiast rzadziej przednia lokalizacja zawału, poprzedzające leczenie trombolityczne oraz palenie papierosów. U chorych z MCD rzadziej tętnicą zawałową była tętnica przednia zstępująca (LAD) i częściej w IRA wyjściowo stwierdzano przepływ TIMI 0–1. Skuteczność PCI była wyższa w grupie SCD. Częstość stosowania stentów oraz abcyksymabu w obu grupach była podobna. Dane dotyczące okresu wewnątrzszpitalnego przedstawiono w tab. 2. W tym okresie u pacjentów MCD częściej przeprowadzano zabiegi CABG oraz planowe PCI tętnic niezawałowych. Grupa MCD charakteryzowała się niższą frakcją wyrzutową lewej komory oraz dłuższym czasem hospitalizacji. Rokowanie wewnątrzszpitalne i roczne przedstawiono w tab. 3. W grupie chorych z MCD stwierdzono wyższą śmiertelność wewnątrzszpitalną (odpowiednio 3,5 vs 9,3%, p <0,0001) oraz roczną (4,2 vs 11,9%, p <0,0001). Nie obserwowano natomiast różnic w liczbie ponownych zawałów serca oraz CVA. W obserwacji rocznej częściej stwierdzono konieczność wykonania TVR oraz CABG w grupie MCD. Złożony punkt końcowy (zgon/ponowny zawał/TVR/CABG/CVA) wystąpił częściej w grupie MCD. W analizie wieloczynnikowej występowanie MCD (obok wieku, wstrząsu kardiogennego, nieskutecznej reperfuzji po PCI, reokluzji w IRA, zawału ściany przedniej oraz cukrzycy) jest niezależnym czynnikiem zwiększającym ryzyko zgonu u chorych ze STEMI leczonych PCI w obserwacji jednorocznej (odds ratio [OR]=1,92; 95% CI, p<0,0001, ryc. 1.). W przeprowadzonej analizie śmiertelności odległej zwraca uwagę fakt znikomej liczby zgonów w grupie chorych z SCD. Natomiast w grupie chorych z MCD w ciągu 1. roku (a zwłaszcza 1. miesiąca – krzywa Kaplana- -Meiera) umiera co 10. chory (ryc. 2.).
Omówienie
Przedstawione przez nas wyniki wskazują, że obecność MCD u chorych z zawałem serca pogarsza wielokrotnie rokowanie wczesne i roczne. Do najważniejszych przyczyn zwiększających śmiertelność w grupie MCD należy wiek (wyższy średnio o 5 lat) oraz cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Według badań PAMI cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, wielonaczyniowa choroba wieńcowa oraz zaawansowany wiek określały pacjentów ze złym rokowaniem wczesnym i odległym [11]. W analizie Mullera i wsp. grupa chorych z zawałem serca i MCD charakteryzowała chorych starszych, obciążonych wieloma czynnikami ryzyka choroby wieńcowej, występowaniem dławicy piersiowej przed zawałem oraz mniejszą frakcją wyrzutową lewej komory [12]. Długi czas trwania bólu zawałowego w grupie MCD, który ma niewątpliwy wpływ na rokowanie, to wynik wyższego progu odczuwania bólu w starszej wiekowo grupie pacjentów, w której częściej występująca cukrzyca przebiega często z neuropatią trzewną, powodującą zaburzenia czucia objawiające się 6-krotnie częstszym występowaniem tzw. niemych zawałów w tej populacji [13–15]. Wstrząs w przebiegu zawału jest główną przyczyną zgonów, natomiast w populacji chorych ze CS obecność MCD obserwuje się u 7 na 10 chorych – potwierdzają to również nasze obserwacje [16]. W przebiegu zawału powikłanego CS obecność rozsianych zmian w wielu naczyniach wieńcowych powoduje upośledzenie perfuzji nie tylko w IRA, ale również w pozostałych obszarach, powodując globalne upośledzenie funkcji lewej komory, które u 75% jest bezpośrednią przyczyną wstrząsu [17, 18]. Dodatkowym obciążeniem jest fakt obecności u ponad 38% pacjentów w naszej grupie trójnaczyniowej choroby wieńcowej, która wskazuje na populację o najgorszym rokowaniu w wielu badaniach [19, 20]. Ponad 70% pacjentów z objawami wstrząsu przy przyjęciu w rejestrze Shock miało w angiografii MCD, a śmiertelność w tej grupie była bardzo wysoka [16]. U chorych poddanych wczesnej angiografii po leczeniu reperfuzyjnym (fibrynoliza lub PCI) brak zmian w naczyniach wieńcowych (z wyjątkiem IRA), powodował kompensacyjną wzmożoną kurczliwość w obszarach niezawałowych, a przez to wyższą całkowitą frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF) i niższą śmiertelność w porównaniu z chorymi, którzy mieli zmiany w innych naczyniach [21]. Brak mechanizmu kompensacyjnego oraz niższa LVEF miały niewątpliwy wpływ na rokowanie w naszej grupie. Gorsza skuteczność zabiegu PCI w grupie MCD ma związek z gorszym wyjściowym przepływem TIMI w IRA. W analizie wieloczynnikowej wykazaliśmy, że obecność MCD jest bardzo silnym, niezależnym czynnikiem zwiększającym śmiertelność w obserwacji rocznej, obok wstrząsu, końcowego przepływu TIMI, reokluzji IRA w trakcie wstępnej hospitalizacji, zawału ściany przedniej, cukrzycy, wieku oraz czasu trwania bólu zawałowego. Zastanawiający jest fakt wysokiej umieralności u pacjentów z MCD w pierwszych 30 dniach obserwacji. Śmiertelność z powodu komorowych zaburzeń rytmu w STEMI od 3. doby jest niska (0,09%) i utrzymuje się na zbliżonym poziomie przez 30 dni obserwacji [19, 22]. Czy zatem za ten trend odpowiedzialna jest niestabilność blaszki miażdżycowej w pozostałych naczyniach wieńcowych spowodowana ostrym okresem zawału? Goldstein i wsp. wykazali, że zawał jest swoistym wyzwalaczem postępującego procesu zapalnego, prowadzącego do destabilizacji istniejących zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, które mają związek z częstszym występowaniem kolejnych incydentów wieńcowych [23]. Dynamika tego procesu jest największa w ciągu pierwszego miesiąca od STEMI i właśnie w tym okresie występuje najwięcej ponownych incydentów wieńcowych [24]. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia. Podsumowując, należy stwierdzić, że przebieg wewnątrzszpitalny oraz odległy u chorych z MCD może być bardzo różny. Wynika to z faktu istnienia dodatkowych czynników obciążających rokowanie. Biorąc pod uwagę fakt wyższej śmiertelności, chorzy z wielonaczyniową chorobą wieńcową stanowią grupę wysokiego ryzyka, wymagają szczególnego nadzoru i poszukiwania nowych metod leczenia, które pozwoliłyby odwrócić to niekorzystne rokowanie. Ostateczną odpowiedż na temat sposobu postępowania w tej grupie chorych powinny dać badania z randomizacją oceniające wczesną i odroczoną rewaskularyzację.
Wnioski
Wielonaczyniowa choroba wieńcowa jest niezależnym czynnikiem istotnie pogarszającym rokowanie chorych w STEMI. Biorąc pod uwagę fakt największego zagrożenia chorych z MCD w ciągu 30 dni po STEMI, wydaje się, że w każdym przypadku należy rozważyć całkowitą rewaskularyzację w możliwie wczesnym okresie. Ocena wartości takiego postępowania wymaga dalszych badań.
Piśmiennictwo
1. Grines CL, Ellis S, Jones M i wsp. Primary coronary angioplasty vs. thrombolytic therapy for acute myocardial infarction [MI]: long-term follow-up of 10 randomized trials. Circulation 1999; 100 (Suppl. I): 1499. 2. Lee KL, Woodlief LH, Topol EJ i wsp. Predictors of 30-day mortality in the era of reperfusion for acute myocardial infarction. Results from an international trial of 41,021 patients. GUSTO-I Investigators. Circulation 1995; 91: 1659-1668. 3. Grines CL, Browne KF, Marco J i wsp. A comparison of immediate angioplasty with thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. The Primary Angioplasty in Myocardial Infarction Study Group. N Engl J Med 1993; 328: 673-9. 4. Poloński L, Gąsior M, Gierlotka M i wsp. Epidemiologia, leczenie i rokowanie w ostrych zespołach wieńcowych na Śląsku. Wyniki etapu pilotażowego ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych – PL-ACS. Kardiol Pol 2005; 62: (Suppl. I): I22. 5. Brodie BR, Stuckey TD, Wall TC i wsp. Importance of time to reperfusion for 30-day and late survival and recovery of left ventricular function after primary angioplasty for acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1998; 32: 1312-1319. 6. Moreno R, Garcia E, Soriano J i wsp. Early coronary angioplasty for acute myocardial infarction: predictors of poor outcome in a non-selected population. J Invasive Cardiol 2001; 13: 202-210. 7. Hannan EL, Racz MJ, Arani DT i wsp. Short- and long-term mortality for patients undergoing primary angioplasty for acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2000; 36: 1194-1201. 8. Zębik T, Gąsior M, Gierlotka M i wsp. Wyniki leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową za pomocą wczesnej interwencji wieńcowej. Folia Cardiol 2003; 10: 595-601. 9. Zębik T. Porównanie wyników leczenia chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego poddanych zabiegom przezskórnej interwencji wieńcowej z obecnością jedno- i wielonaczyniowej choroby wieńcowej w obserwacji wewnątrzszpitalnej i odległej. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Biblioteka Główna, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001. 10. Serruys PW, Unger F, Sousa JE i wsp. Comparison of coronary-artery bypass surgery and stenting for the treatment of multivessel disease. N Engl J Med 2001; 344: 1117-1124. 11. DeGeare VS, Stone GW, Grines L i wsp. Angiographic and clinical characteristics associated with increased in-hospital mortality in elderly patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous intervention [a pooled analysis of the primary angioplasty in myocardial infarction trial]. Am J Cardiol 2000; 86: 30-34. 12. Muller DW, Topol EJ, Ellis SG i wsp. Multivessel coronary artery disease: a key predictor of short-term prognosis after reperfusion therapy for acute myocardial infarction. Thrombolysis and Angioplasty in Myocardial Infarction [TAMI] Study Group. Am Heart J 1991; 121 [4 Pt 1]: 1042-1049. 13. De Luca G, Suryapranata H, Ottervanger JP i wsp. Time delay to treatment and mortality in primary angioplasty for acute myocardial infarction: every minute of delay counts. Circulation 2004; 109: 1223-1225. 14. Faerman I, Faccio E, Milei J i wsp. Autonomic neuropathy and painless myocardial infarction in diabetic patients. Histologic evidence of their relationship. Diabetes 1977; 26: 1147-1158. 15. Mehta RH, Ruane TJ, McCargar PA i wsp. The treatment of elderly diabetic patients with acute myocardial infarction: insight from Michigan’s Cooperative Cardiovascular Project. Arch Intern Med 2000; 160: 1301-1306. 16. Webb JG, Sanborn TA, Sleeper LA i wsp. Percutaneous coronary intervention for cardiogenic shock in the SHOCK Trial Registry. Am Heart J 2001; 141: 964-70. 17. Stein PK, Ehsani AA, Domitrovich PP i wsp. Effect of exercise training on heart rate variability in healthy older adults. Am Heart J 1999; 138: 567-576. 18. Gibson CM, Ryan KA, Murphy SA i wsp. Impaired coronary blood flow in nonculprit arteries in the setting of acute myocardial infarction. The TIMI Study Group. Thrombolysis in myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1999; 34: 974-982. 19. De Luca G, Suryapranata H, van’t Hof AW i wsp. Prognostic assessment of patients with acute myocardial infarction treated with primary angioplasty: implications for early discharge. Circulation 2004; 109: 2737-2743. 20. Jaski BE, Cohen JD, Trausch J i wsp. Outcome of urgent percutaneous transluminal coronary angioplasty in acute myocardial infarction: comparison of single-vessel versus multivessel coronary artery disease. Am Heart J 1992; 124: 1427-1433. 21. Grines CL, Topol EJ, Califf RM i wsp. Prognostic implications and predictors of enhanced regional wall motion of the noninfarct zone after thrombolysis and angioplasty therapy of acute myocardial infarction. The TAMI Study Groups. Circulation 1989; 80: 245-253. 22. Newby LK, Califf RM, Guerci A i wsp. Early discharge in the thrombolytic era: an analysis of criteria for uncomplicated infarction from the Global Utilization of Streptokinase and t-PA for Occluded Coronary Arteries (GUSTO) trial. J Am Coll Cardiol 1996; 27: 625-632. 23. Goldstein JA, Demetriou D, Grines CL i wsp. Multiple complex coronary plaques in patients with acute myocardial infarction. N Engl J Med 2000; 343: 915-922. 24. Guazzi MD, Bussotti M, Grancini L i wsp. Evidence of multifocal activity of coronary disease in patients with acute myocardial infarction. Circulation 1997; 96: 1145-1151.
Copyright: © 2006 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.