eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
3/2020
vol. 17
 
Share:
Share:
Guidelines/recommendations

Prophylaxis of the pressure ulcers – recommendations of the Polish Wound Management Association. Part I

Maria T. Szewczyk
1
,
Maria Kózka
2
,
Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Justyna Cwajda-Białasik
1
,
Paulina Mościcka
1
,
Arkadiusz Jawień
3
,
Maciej Sopata
4
,
Dariusz Bazaliński
5, 6
,
Anna Spannbauer
7
,
Elżbieta Kozłowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Robert Ślusarz
8
,
Renata Jabłońska
8
,
Joanna Przybek-Mita
6, 9
,
Renata Sierżantowicz
10
,
Beata Mrozikiewicz-Rakowska
11
,
Anna Polak
12
,
Izabela Kuberka
13
,
Urszula Jakubowska
14
,
Marta Bakowska
15
,
Zofia Augusewicz
16
,
Irena Samson
16

 1. Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 3. Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
 4. Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Stacjonarne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 5. Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
 6. Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 7. Instytut Fizjoterapii, Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 8. Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 9. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Rzeszów
 10. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 11. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 12. Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice
 13. Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 14. Szpitalny Oddział Ratunkowy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
 15. Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA-MED, Rzeszów
 16. Komisja Leczenia Ran Przewlekłych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
LECZENIE RAN 2020; 17 (3): 113-146
Online publish date: 2020/12/08
Article file
- profilaktyka odlezyn.pdf  [0.48 MB]
Get citation
 
PlumX metrics:
 

Wstęp

Odleżyny stanowią istotny problem medyczny i społeczny pomimo wzrostu w ostatnich latach liczby badań w zakresie ich epidemiologii, etiologii, patogenezy, profilaktyki i leczenia. Wieloaspektowość tego problemu sprawia, że nadal poszukuje się dowodów w celu ustalenia czynników ryzyka powstania i rozwoju odleżyn w różnych grupach chorych oraz skutecznych i ekonomicznych metod ich profilaktyki i leczenia [1, 2]. Zespół ekspertów przy Polskim Towarzystwie Leczenia Ran (PTLR) definiuje odleżynę jako ograniczone uszkodzenie skóry i głębszych tkanek prowadzące do owrzodzenia. Powstałe uszkodzenie jest konsekwencją nieprawidłowego ukrwienia w wyniku ucisku o charakterze długotrwałym lub powtarzającym się oraz tarcia i działania sił ścinających [3].
Odleżyny są źródłem bólu, obniżają jakość życia chorego, wydłużają czas jego pobytu w szpitalu lub innej instytucji opiekuńczej oraz zwiększają koszty opieki [2, 4]. Jednym z priorytetów działań w tym zakresie jest wczesne zidentyfikowanie pacjentów z grupy ryzyka i podjęcie działań profilaktycznych, a w sytuacji wystąpienia odleżyn zastosowanie kompleksowego, nowoczesnego leczenia [5, 6]. Zarówno działania profilaktyczne, jak i leczenie odleżyn wymagają pracy zespołowej, w której znaczącą rolę przypisuje się pielęgniarkom [7].
W celu zmniejszenia liczby odleżyn u chorych leczonych na oddziałach szpitalnych, w zakładach opiekuńczych, opiece paliatywnej i domowej przedstawiamy zalecenia dotyczące profilaktyki. W dokumencie uwzględniono wyniki aktualnych badań w zakresie przyczyn powstawania i czynników ryzyka odleżyn, stopni i klasyfikacji klinicznych odleżyn oraz działań profilaktycznych.

Zalecenie 1. Proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania jako metoda pracy oparta na podstawach naukowych stanowi współcześnie ramy dla profesjonalnej praktyki pielęgniarskiej w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych pacjenta i zapewniania optymalnej opieki w różnych środowiskach [8–10]. Pielęgnowanie jako proces zapewnia praktyce pielęgniarskiej jej celowe ukierunkowanie i porządkowanie, umożliwiając pielęgniarkom podejmowanie właściwych decyzji, a także ich ocenę. Proces pielęgnowania definiowany jest jako systematyczny sposób świadczenia opieki pielęgniarskiej, obejmujący pięć spójnych i powiązanych ze sobą etapów, podlegających cyklicznej zmianie [10]. Są to: gromadzenie danych, diagnoza pielęgniarska, planowanie, wykonanie i ocenianie (ryc. 1). Na proces pielęgnowania mają wpływ jego etapy, np. dane gromadzone podczas fazy oceny procesu pielęgnowania są wykorzystywane do diagnozy pielęgniarskiej i planowania opieki nad pacjentem. Gdy dane nie są aktualne, dokładne i kompletne, diagnoza pielęgniarska i plan opieki nie będą odpowiednie [11, 12]. Wobec powyższego pierwszym zaleceniem w opiece nad chorym z ryzykiem odleżyn i/lub z odleżyną jest objęcie go procesem pielęgnowania zgodnie z przyjętymi etapami.

Etap 1.

Gromadzenie danych o pacjencie i jego środowisku

Gromadzenie danych stanowi punkt wyjścia w procesie pielęgnowania i jest podstawowym warunkiem jego dalszego przebiegu i efektywności. Zadanie to pielęgniarka rozpoczyna od nawiązania relacji z pacjentem i/lub jego rodziną. Wstępne informacje powinny być zbierane możliwie szybko, najlepiej do 4 godz. od objęcia pacjenta opieką, i na bieżąco uzupełniane. Wiarygodnym źródłem (jeżeli kontakt z chorym jest utrudniony) może być rodzina lub opiekun. Do zebrania danych pielęgniarka wykorzystuje różne techniki: badanie fizykalne (badanie przedmiotowe), wywiad, obserwację, analizę dokumentacji medycznej oraz pomiary. Podstawową techniką zbierania danych jest badanie fizykalne, które pozwala na ocenę struktur anatomicznych ciała i ich funkcji. Badanie polega na oglądaniu, palpacji, opukiwaniu i osłuchiwaniu. Elementem badania podmiotowego jest wywiad pielęgniarski, który stanowi ukierunkowaną rozmowę w celu nawiązania kontaktu z chorym i uzyskania wiarygodnych danych obiektywnych i subiektywnych. Wywiad powinien być przeprowadzony według ustalonego planu z wykorzystaniem gotowych przewodników do gromadzenia danych. Wzór przewodnika stanowi załącznik 1.
W trakcie badania przedmiotowego i wywiadu należy ocenić po kolei wszystkie układy i ich funkcjonowanie, szczególną uwagę zwracając na czynniki zwiększające ryzyko rozwoju odleżyn. Szczegółowo zostały one opisane w zaleceniach 2 i 3. Uzupełnienie i weryfikację uzyskanych danych można uzyskać, wykorzystując obserwację, analizę dokumentacji medycznej (w tym badania laboratoryjne, mikrobiologiczne) oraz dokonując pomiarów różnych parametrów (np. temperatury ciała, częstości tętna, oddechu, ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy we krwi). Identyfikując czynniki ryzyka, warto wykorzystać dostępne narzędzia oceny parametrycznej, skale punktowe i standaryzowane kwestionariusze ułatwiające obiektywizację danych i porównanie wyników w czasie, np. skale punktowe oceny ryzyka rozwoju odleżyn (Norton, Braden, Waterlow, Douglas, CBO), skale ryzyka niedożywienia (np. Mini Nutrition Assessment – MNA, Subiective Global Assessment – SGA, Nutrition Risc Score – NRS), narzędzia oceniające samoopiekę i wydolność (np. skala Barthel, Orgogozo, ADL), skale klinicznej oceny odleżyn (National Pressure Ulcer Advisory Panel, Torrence’a – NPUAP, Yarkony, klasyfikacja „kolorowa”), natężenia bólu (np. numeryczna – NRS, wizualno-analogowa – VAS, obrazkowa) [13]. Wszystkie zgromadzone dane dotyczące stanu chorego i jego środowiska powinny być zamieszczone w indywidualnej dokumentacji medycznej, w tym historii pielęgnowania, obejmującej m.in. wywiad pielęgniarski (np. według załącznika 1), indywidualną kartę opieki pielęgniarskiej/procesu pielęgnowania (załącznik 2), kartę odleżyn (załącznik 3), kartę zmiany pozycji chorego (załącznik 4) i inne dostosowane do profilu i potrzeb zakładu opieki zdrowotnej.
Istotnym krokiem poprzedzającym postawienie trafnej diagnozy pielęgniarskiej jest interpretacja danych, która wymaga od pielęgniarki dużej wiedzy i umiejętności krytycznego myślenia. Uzyskane dane należy poddać analizie i syntezie. Podczas analizy odrzuca się informacje nieprzydatne do postawienia diagnozy i zaplanowania opieki oraz określa obszary wymagające uzupełnienia. Synteza polega na grupowaniu danych uzyskanych za pomocą różnych metod z kilku źródeł [10, 14, 15]. Tak przeprowadzony proces myślowy pozwala na postawienie trafnej diagnozy.

Etap 2. Diagnoza pielęgniarska

Diagnoza pielęgniarska definiowana jest jako wskazanie aktualnych i potencjalnych problemów zdrowotnych chorego, do których rozwiązania uprawnione są pielęgniarki [16]. Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich wyróżnia diagnozę aktualną, potencjalną i możliwą. Diagnoza aktualna oznacza, że problem zdrowotny jest w bieżącej chwili obecny, a celem działań pielęgniarskich jest jego zredukowanie lub wyeliminowanie oraz monitorowanie stanu chorego i jego reakcji na podjęte działania. W przypadku diagnozy potencjalnej celem interwencji pielęgniarki jest zapobiegnięcie wystąpieniu problemu przez redukcję czynników ryzyka i stałą ocenę stanu chorego umożliwiającą wczesne wykrycie nieprawidłowości. Diagnoza możliwa wskazuje na konieczność dalszego zbierania danych w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemu zdrowotnego.
W literaturze anglojęzycznej termin diagnoza pielęgniarska odnosi się do trzech znaczeń: drugiego etapu procesu pielęgnowania, kategorii diagnostycznej i stwierdzenia dwu- lub trzyczłonowego opisującego reakcję człowieka na problem zdrowotny [14]. Diagnoza pielęgniarska jako drugi etap procesu pielęgnowania jest rezultatem analizy danych zgromadzonych podczas pierwszego etapu. W tym znaczeniu ważne jest rozróżnienie problemów, które może samodzielnie rozwiązać pielęgniarka, i tych, których rozwiązanie wymaga współpracy z innymi profesjonalistami. Diagnoza pielęgniarska jako kategoria opisująca stan zdrowia pacjenta odnosi się do rozpoznania, które może ustalić pielęgniarka – i podjąć odpowiednie działania. Diagnoza pielęgniarska jako stwierdzenie dwu- lub trzyczłonowe odnosi się do struktury diagnozy. W stwierdzeniu dwuczłonowym pierwsza część diagnozy powinna zawierać kategorię diagnostyczną, tj. określoną reakcję pacjenta na problem zdrowotny, a druga – stwierdzenie opisujące czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka wystąpienia opisanej reakcji, które zostały zidentyfikowane w trakcie zbierania danych i mogą być zmienione przez interwencje pielęgniarki. Przykłady diagnoz dwuczłonowych: ryzyko rozwoju odleżyn spowodowane unieruchomieniem; ryzyko rozwoju odleżyn spowodowane urazem miednicy wymagającym ograniczenia aktywności ruchowej; ryzyko rozwoju odleżyn spowodowane niedowładem i otyłością; ryzyko rozwoju odleżyn spowodowane zmniejszoną mobilnością i utratą elastyczności skóry; zaburzenie integralności tkanek/odleżyna w stopniu IV z powodu urazu kręgosłupa; odleżyna w stopniu II na pięcie prawej z powodu niedowładu kończyny; odleżyna w stopniu III na kości krzyżowej spowodowana ograniczeniem aktywności ruchowej i wyniszczeniem w przebiegu urazu wielonarządowego [17].
Diagnoza składająca się z trzech części powinna zawierać kategorię diagnostyczną, określenie czynników etiologicznych lub czynników ryzyka oraz opis objawów obiektywnych i subiektywnych potwierdzających rozpoznanie problemu. Przykłady diagnoz trzyczłonowych: odleżyna I stopnia w okolicy kości krzyżowej spowodowana długotrwałym zabiegiem operacyjnym, objawiająca się obrzękiem i zaczerwieniem skóry; odleżyny II stopnia na piętach spowodowane uciskiem, objawiające się występowaniem pęcherzy wypełnionych surowiczym płynem; odleżyna w stopniu III na kości ogonowej spowodowana ciężkim zaburzeniem świadomości chorego i wyniszczeniem, objawiająca się uszkodzeniem skóry do granicy z tkanką podskórną, ograniczeniem brzegów rany, wypełnieniem dna rany żółtymi masami rozpadających się tkanek i bólem [17, 18]. W odniesieniu do chorych z ryzykiem rozwoju odleżyn i odleżynami można wyodrębnić wiele czynników etiologicznych (czynniki ryzyka) – zostały one opisane zaleceniach 2 i 3.

Etap 3. Planowanie

Planowanie opieki można podzielić na wstępne (rozpoczynające się bezpośrednio po objęciu pacjenta opieką) i bieżące (aktualizowane w zależności od zmieniającego się stanu pacjenta). W planowaniu należy uwzględnić w miarę możliwości pacjenta, jego rodzinę i inne osoby zaangażowane w opiekę. Planowanie opieki wymaga zidentyfikowania problemów priorytetowych, określenia celów opieki, wyboru interwencji pielęgniarskich i udokumentowania. Ustalenie priorytetów opieki jest konieczne w sytuacji postawienia wielu diagnoz pielęgniarskich, kiedy niemożliwe jest podjęcie interwencji w każdej z nich. Ustalając priorytety, należy kierować się zagrożeniem życia i zdrowia człowieka lub hierarchią potrzeb wg Maslowa [10, 14, 15, 17]. Cel opieki określa się dla każdej diagnozy pielęgniarskiej odrębnie. Jest to przewidywany rezultat możliwy do osiągnięcia w wyniku podjętych interwencji. Cel powinien być osiągalny, konkretny i odpowiedni do zidentyfikowanych problemów pacjenta. Cele mogą być krótko- i długoterminowe, ale każdy wymaga określenia czasu, w jakim ma być osiągnięty. Przykładowe cele opieki: ograniczenie wpływu czynników ryzyka rozwoju odleżyn; zmniejszenie ryzyka rozwoju rany odleżynowej; wygojenie rany odleżynowej. Na tym etapie ważny jest również dobór metod, środków i sprzętu do realizacji celów opieki (np. materace przeciwodleżynowe, sprzęt pomocniczy, opatrunki specjalistyczne) oraz sformułowanie planu opieki. W indywidualnym planie opieki należy wskazać osoby odpowiedzialne za wykonanie danej czynności, częstość wykonywania tych czynności oraz wykorzystanie metod i środków [15]. Pielęgniarka w planie opieki powinna uwzględnić interwencje niezależne (podejmowane samodzielnie zgodnie z uprawnieniami) i zależne (na zlecenie lekarza, np. podawanie leków). Pielęgniarki świadczą i delegują opiekę nad pacjentem oraz dokumentują ją na etapie wdrażania procesu pielęgnowania.

Etap 4. Realizacja planu opieki

Etap ten polega na wykonaniu działań zgodnie z ustalonym planem opieki z uwzględnieniem gotowości pielęgniarki do realizacji celów opieki i gotowości chorego do współpracy w tym zakresie. Zapewnianie interwencji wymaga od pielęgniarki umiejętności krytycznego myślenia, osądu klinicznego, rozwiązywania problemów, ustalenia priorytetów, kompetencji psychomotorycznych i technicznych oraz umiejętności interpersonalnych. Opieka jest udzielana i realizowana zgodnie z planem opieki, procedurami obowiązującymi w danym zakładzie i poziomem kompetencji.

Etap 5. Ocenianie

Ostatnim etapem procesu pielęgnowania jest ocenianie, które obejmuje: przegląd celów lub prognozowanych wyników, gromadzenie danych o reakcjach pacjenta na interwencje pielęgniarskie, porównanie wyników aktualnych z wynikami prognozowanymi i podejmowanie decyzji w sprawie osiągnięcia celów, dokumentowanie konkluzji, dostosowanie planu opieki do osiągnięć pacjenta lub dokonanie zmian. Jeśli stan pacjenta nie uległ poprawie, a wyznaczone cele nie zostały osiągnięte, należy zmienić plan opieki, rozpoczynając proces pielęgnowania od początku.

Implikacje dla praktyki

Zalecenie 1. promuje stosowanie opieki całościowej, opartej na teoretycznych podstawach pielęgniarstwa. Zaleca opiekę zindywidualizowaną, przemyślaną, celową, planowaną, kontrolowaną i ocenianą.
Zalecenie 2. Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie standaryzowanych narzędzi predykcyjnych – skale punktowe.
Rozwój owrzodzeń odleżynowych jest procesem wieloczynnikowym i złożonym. Znajomość czynników przyczyniających się do uszkodzenia skóry i tkanek oraz wczesna identyfikacja chorych z grupy ryzyka umożliwiają właściwe zaplanowanie i podjęcie zindywidualizowanych interwencji zapobiegających odleżynom oraz ich następstwom, zarówno psychospołecznym, jak i zdrowotnym. Należy pamiętać, że właściwe planowanie opieki oprócz identyfikacji czynników ryzyka powinno uwzględniać również pielęgniarskie badanie fizykalne, w tym kompleksową ocenę skóry. Stan skóry i tkanek otaczających może być wskaźnikiem predykcyjnym jej wczesnych uszkodzeń wynikających z ucisku, działania siły tarcia i sił ścinających [19–21]. Aktualne wytyczne dotyczące praktyki klinicznej zalecają dokonanie oceny ryzyka rozwoju odleżyn od pierwszego dnia pobytu w placówkach stacjonarnych, a w warunkach domowych możliwie najszybciej od chwili objęcia chorego opieką. Ocena taka powinna być powtarzana systematycznie oraz dodatkowo w przypadku istotnej zmiany stanu klinicznego chorego [22–24]. Do oceny ryzyka rozwoju odleżyn opracowano szereg standaryzowanych narzędzi predykcyjnych, analizujących obecność czynników ryzyka i stopniujących ich nasilenie za pomocą wartości punktowych. Najczęściej wykorzystywane skale to: Skala Norton, Skala Braden i Skala Waterlow [25].
Pionierką w zakresie identyfikacji czynników ryzyka rozwoju owrzodzeń odleżynowych była Doreen Norton. Opracowana przez nią i wdrożona w 1962 r. skala oceny ryzyka rozwoju odleżyn jest używana do dzisiaj. Skala Doreen Norton (tab. 1) obejmuje ocenę pięciu parametrów: kondycji fizycznej, psychicznej, aktywności, mobilności oraz nietrzymania moczu i stolca, za pomocą czterostopniowej skali. Każda pozycja oceniana jest od 1 (bardzo źle) do 4 (dobrze). Maksymalny wynik wynosi 20 punktów, a suma punktów poniżej 14 wskazuje na ryzyko rozwoju odleżyn [26, 27]. Według Stechmiller i wsp. czułość i specyficzność skali Norton wynoszą odpowiednio 73–92% i 61–94% [28]. Skala Braden (tab. 2), opracowana przez Barbarę Braden i Nancy Bergstrom w 1987 r., zastosowana po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, ocenia sześć elementów: wilgotność skóry, percepcję sensoryczną, aktywność, mobilność, odżywianie oraz występowanie sił tarcia i ścinających [29]. W skali Braden chory może uzyskać od 6 do 23 punktów. Im niższa liczba punktów, tym wyższe ryzyko powstania odleżyny. Wartość graniczną stanowi wynik poniżej 18 punktów [3].
Skala Waterlow (tab. 3) została opracowana w 1985 r. przez pielęgniarkę Judy Waterlow. Uwzględnia takie elementy związane z występowaniem odleżyn, jak: wizualna ocena skóry w obszarze ryzyka, budowa i masa ciała, wiek, płeć, aktywność ruchowa, ryzyko niedożywienia, deficyty neurologiczne, stosowana farmakoterapia, zabiegi chirurgiczne [30]. Maksymalnie można uzyskać 64 punkty. Wynik 10–14 punktów wskazuje na zagrożenie, 15–19 na wysokie ryzyko, a powyżej 20 na bardzo wysokie ryzyko rozwoju odleżyn [3]. Jeśli chodzi o trafność predykcyjną, skala Waterlow charakteryzuje się wysoką specyficznością i niską czułością. Nie powinna służyć jako narzędzie diagnostyczne. Zaleca się jej stosowanie jako wskaźnika oceny ryzyka rozwoju odleżyn w połączeniu z oceną kliniczną chorego [31, 32]. Skala Douglas (tab. 4), oprócz czynników wymienionych w skali Norton, dodatkowo włącza do oceny dolegliwości bólowe, stan odżywienia chorego oraz stan skóry. Maksymalny wynik wynosi 24 punkty. Im niższa punktacja, tym większe prawdopodobieństwo rozwoju odleżyn. Wartością graniczną jest suma 18 punktów [3]. W skali według Dutch Consensus Prevention of Bedsores (CBO) ocenie podlegają takie parametry, jak: stan neurologiczny i psychiczny, sposób odżywiania i stan odżywienia, wiek chorego, temperatura ciała, spożywane leki oraz obecność cukrzycy i sposób jej leczenia (tab. 5). Im wyższe nasilenie zaburzeń, tym wyższa punktacja. Na skali można uzyskać od 0 do 30 punktów. Wynik wskazujący na obecność ryzyka rozwoju odleżyn mieści się w przedziale 8–30 punktów [3].
Na ryzyko wystąpienia odleżyn narażone są również dzieci, szczególnie hospitalizowane na oddziałach intensywnej terapii. Badania wykazują, że częstość występowania odleżyn w tej grupie chorych waha się od 1,4% do 35% [33–35]. Spośród wielu pediatrycznych narzędzi do oceny ryzyka na uwagę zasługują: skala oceny ryzyka dla skóry noworodka (NSRAS), skala Glamorgan i zmodyfikowana skala Braden Q [36]. Ostatnie z wymienionych narzędzi powstało na bazie skali Braden. Quigley i Curley zmodyfikowali ją do wersji pediatrycznej poprzez dodanie siódmej podskali: perfuzja i natlenienie tkanek. Ma ona też dłuższy przedział wiekowy niż pozostałe wymienione skale i jest szeroko stosowana na świecie do przewidywania ryzyka związanego z unieruchomieniem u pacjentów pediatrycznych [35, 37]. W wyniku przeprowadzonych badań w grupie dzieci i młodzieży do 21. roku życia podłączonych do urządzeń monitorujących na oddziale intensywnej terapii Curley i wsp. uprościli skalę, usuwając z niej aktywność ze względu na brak mobilności u niemowląt (korzystniejszy wynik) oraz wilgotność skóry ze względu na coraz lepsze wyroby medyczne pochłaniające wilgoć. Skalę uzupełniono jednak o obecność i liczbę zastosowanych urządzeń monitorujących stan kliniczny i podtrzymujących funkcje życiowe pacjenta pediatrycznego (tab. 6) [38]. Ogólny wynik to suma wyników każdej z siedmiu podskal i może on wynosić od 0 do 20 punktów. Wynik 13 punktów wskazuje na ryzyko wystąpienia odleżyn. Im wyższy wynik, tym ryzyko rozwoju odleżyn jest większe [39]. W piśmiennictwie znajduje się wiele prac dotyczących użyteczności skal oceny ryzyka odleżyn i wiarygodności uzyskiwanych wyników na przykładzie najczęściej stosowanych skal: Braden, Norton i Waterlow. Wiarygodność uzyskiwanych wyników jest duża, lecz w znacznej mierze uzależniona od stanu klinicznego pacjenta i oddziału, na jakim przebywa. Dotychczas stosowane skale skonstruowano w ubiegłym wieku. Potrzebne są dalsze badania, które pozwoliłyby stworzyć nowe, ważne i niezawodne narzędzie odpowiednie dla danej populacji [24, 32, 40–42].

Implikacje dla praktyki

Częstość występowania odleżyn zależy w dużej mierze od warunków klinicznych. Badania wykazały, że odleżyny najczęściej rozwijają się w pierwszych 2 tygodniach unieruchomienia, przy czym w ponad 30–40% przypadków w pierwszym, a w ok. 70% w drugim. Niebagatelny wpływ na powstawanie odleżyn mają stan skóry chorego, stan odżywienia oraz stopień zaawansowania choroby podstawowej. Identyfikację chorych z grupy ryzyka i działania profilaktyczne należy wdrożyć jak najszybciej od objęcia chorego opieką pielęgniarską. Obiektywną ocenę ryzyka rozwoju odleżyn umożliwiają gotowe narzędzia – proste i łatwe w użyciu skale punktowe. Należy jednak pamiętać, że zwykle opierają się one na analizie tylko wybranych parametrów stanu zdrowia chorego (tzw. dużych czynników ryzyka) i nie mogą stanowić jedynej formy oceny zagrożenia odleżynami. Każdy chory wymaga całościowej, wielowymiarowej oceny i opieki pielęgniarskiej. Regularnie powtarzana ocena (co 24–48 godz.) pozwala monitorować stan chorego i adekwatnie modyfikować zakres działań profilaktycznych, np. wraz ze wzrostem poziomu mobilności i aktywności chorego.

Zalecenie 3. Kompleksowa ocena czynników ryzyka rozwoju odleżyn

Na ryzyko wystąpienia odleżyn narażeni są pacjenci we wszystkich obszarach opieki i w każdej placówce ochrony zdrowia. Problem ten dotyczy chorych w każdym wieku, najczęściej ze współistniejącymi problemami ruchowymi – ograniczoną mobilnością i/lub aktywnością [43]. Najbardziej narażone na występowanie odleżyn są osoby w wieku podeszłym [44], pacjenci w okresie okołooperacyjnym [45–47], z chorobami przewlekłymi, z demencją i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi [48–52], po urazach rdzenia kręgowego [53] oraz osoby hospitalizowane na oddziale intensywnej terapii – niezależnie od wieku [41, 54–56]. W wielu badaniach u starszych pacjentów [57, 58] stwierdzono wyższy stopień narażenia, jednak w ​​populacji pediatrycznej częstość występowania odleżyn również jest stosunkowo wysoka (ok. 27%) [59, 60]. Dlatego ocena ryzyka wystąpienia odleżyn powinna mieć formę kontroli przesiewowej, wielokrotnie powtarzanej i dodatkowo każdorazowo w przypadku zmian w stanie klinicznym chorego.
Zapobieganie odleżynom powinno być priorytetowym celem opieki, a regularna ocena ryzyka wystąpienia odleżyn jednym z kluczowych działań podejmowanych przez członków zespołu terapeutycznego [61]. Badania dotyczące występowania odleżyn wykazały, że najczęstszym i najważniejszym czynnikiem przyczynowym jest hipokinezja. Składają się na nią cechy fizyczne i psychiczne powodujące ograniczenie mobilności i aktywności ruchowej chorego [62–65]. Należą one do tzw. dużych czynników ryzyka, uwzględnianych w niemal każdej skali oceny. Działanie sił mechanicznych – ucisku, ścinania i tarcia – powoduje hipoperfuzję, niedotlenienie i niedożywienie tkanki, a w konsekwencji jej martwicę. Ubytek pogłębia się wraz ze wzrostem ciśnienia i długością trwania ekspozycji. Prawidłowa wartość ciś­nienia w zdrowych naczyniach włosowatych wynosi ok. 32 mm Hg, a każda działająca nieprzerwanie podwyższona wartość ciśnienia wywołuje zmiany w mikrokrążeniu [3]. Poza działaniem sił mechanicznych, tzw. duże czynniki ryzyka obejmują: ogólny zły stan psychofizyczny chorego, niedożywienie (przede wszystkim białkowo-energetyczne) i zmiany skórne (w tym związane z procesem starzenia się organizmu i oddziaływaniem wilgoci). W piśmiennictwie wymienia się liczne czynniki ryzyka rozwoju odleżyn. Można je podzielić na czynniki wewnętrzne (zależne od chorego) i zewnętrzne (niezależne od chorego) [3, 41].
Uwzględniając inne kryteria podziału, wyróżnia się czynniki [22, 23, 45, 46, 66–80]:
• patofizjologiczne (wynikające z aktualnych zaburzeń, stanów patologicznych i chorób współistniejących),
• związane z terapią (konsekwencje działania leków, zastosowanych terapii, zabiegu chirurgicznego, unieruchomienia),
• sytuacyjne (osobiste, środowiskowe),
• rozwojowe (wiek – grupy wiekowe obarczone większym ryzykiem: wcześniaki, noworodki, osoby starsze). Najczęściej występujące czynniki ryzyka rozwoju odleżyn i ich krótką charakterystykę przedstawiono w tabeli 7.
Retrospektywna analiza danych wskazuje na wysoki odsetek (8,89%) powstawania odleżyn u dorosłych chorych należących do grupy niskiego ryzyka ich rozwoju. Z tego powodu zalecane jest prowadzenie obserwacji i działań profilaktycznych również w tej grupie chorych, głównie w pierwszym tygodniu hospitalizacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom konieczne jest ponadto wdrożenie szczegółowej kontroli w zakresie umiejętności i kompetencji pielęgniarek, komunikacji w zespole terapeutycznym oraz zachowania ciągłości szkoleń [48, 118–120].

Implikacje dla praktyki

Obecna praktyka kliniczna oparta na dowodach naukowych wskazuje na konieczność wykorzystywania ogólnej wiedzy i dostępnych standaryzowanych narzędzi do rozpoznania zagrożenia. Identyfikacja czynników ryzyka i szczegółowa analiza pozwalają wyodrębnić te specyficzne czynniki i określić ich względny udział w powstawaniu odleżyn. W przypadku niepowodzenia działań profilaktycznych pojawienie się odleżyny nie może być jednoznacznie odczytane jako brak troski o chorego. Należy poddać analizie niemodyfikowalne czynniki ryzyka rozwoju odleżyn, takie jak: wiek, płeć, złożona sytuacja kliniczna chorego czy duża liczba czynników ryzyka. Brak spodziewanych efektów strategii zapobiegania odleżynom stanowi duże obciążenie dla pielęgniarek ze względu na skutki społeczne, zdrowotne i prawne. Dalsze badania prowadzące do rozpoznawania wszystkich czynników ryzyka mogą się przyczynić do zwiększenia skuteczności działań opiekuńczo-terapeutycznych z zakresu zapobiegania odleżynom.

Zalecenie 4. Wielokierunkowa profilaktyka przeciwodleżynowa

Procedury dotyczące profilaktyki odleżyn są uwzględnione w większości wskaźników jakości opieki pielęgniarskiej. Strategie postępowania ukierunkowane na osoby uznane za zagrożone wystąpieniem odleżyn są kluczowymi determinantami wskaźników efektywności i oceny profilaktyki, wskazywanymi przez towarzystwa naukowe i grupy robocze zajmujące się problematyką odleżyn [121]. Personel medyczny tworzący zespół interdyscyplinarny zajmujący się opieką nad pacjentem i leczeniem powinien mieć określony zakres działań tworzący spójną strategię sformułowaną na piśmie z wyszczególnionymi rolami i przyporządkowanymi działaniami przedstawicieli poszczególnych zawodów (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun medyczny) jako standard postępowania oparty na zaleceniach krajowych towarzystw naukowych, skonstruowanych zgodnie z wytycznymi i konsensusami światowymi (European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance, American College of Physicians) [122, 123]. Wczesna identyfikacja osób zagrożonych i objęcie ich programem działań profilaktycznych poprzez odciążanie (materace, poduszki, podkłady, nakładki, zmiana pozycji ciała), wzmacnianie i utrzymanie integralności skóry (naturalne preparaty odżywcze i natłuszczające), minimalizację wilgoci (inkontynencja), utrzymanie optymalnego stanu odżywienia i minimalizację infekcji są popartymi badaniami naukowymi, głównymi kierunkami działań mających na celu zapobieganie odleżynom [124].

Zalecenie 4.1. Ocena stanu pacjenta zagrożonego odleżynami

Potencjalnie krótki czas rozwoju odleżyny, możliwość poważnej i rozległej destrukcji tkanek oraz względnie długi okres leczenia i liczne powikłania nakładają obowiązek wdrażania szybkich, adekwatnych i skutecznych działań prewencyjnych. Ich celem jest wczesna identyfikacja chorych z grupy ryzyka, zmniejszenie wpływu modyfikowalnych czynników przyczynowych i leczenie już powstałych zmian skórnych [124]. Zakres kompetencji pielęgniarki (pielęgniarza) zależy od stopnia wykształcenia oraz umiejętności nabytych w toku kształcenia przed- i podyplomowego. W pielęgniarstwie można je podzielić na formalne i realne. Zadania personelu specjalizującego się w profilaktyce i leczeniu ran przewlekłych oraz opiece nad chorym powinny obejmować:
• postawienie diagnozy pielęgniarskiej niezbędnej do prowadzenia efektywnej opieki,
• badanie kliniczne, ocenę i diagnostykę skóry, rany (wstępna, kontrolna, monitoring w czasie terapii oraz po wygojeniu rany),
• doradzanie członkom zespołu opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i opieki nad raną,
• edukowanie i przygotowanie chorego oraz jego rodziny (opiekunów) do sprawowania samoopieki i opieki nieprofesjonalnej w warunkach domowych,
• wprowadzenie opieki psychologicznej w zależności od potrzeb chorego,
• ocenę wpływu choroby na jakość życia pacjenta (opieka w ujęciu holistycznym, ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną i przetoką),
• prowadzenie miejscowej terapii rany (mechaniczne, biologiczne lub autolityczne oczyszczanie łożyska rany, kontrola czystości mikrobiologicznej, stosowanie opatrunków i preparatów bezpośrednio na powierzchnię rany),
• prowadzenie terapii przyczynowej o charakterze zachowawczym (w zależności od etiologii rany – w przypadku odleżyn m.in. odciążenie tkanek, zwiększenie mobilności i aktywności chorego, stabilizacja pozycji ciała, stosowanie udogodnień i urządzeń pomocniczych, wsparcie żywieniowe i profilaktyka niedożywienia, pielęgnacja skóry, wzmacnianie jej funkcji ochronnej, ochrona przed działaniem wilgoci i zanieczyszczeń) [13].
Poza oceną ryzyka rozwoju odleżyn (zalecenia 2 i 3) ocena kliniczna – zarówno wstępna, jak i kontrolna – powinna uwzględniać aktualny stan skóry i niepokojące zmiany, w tym początkowe stadia rozwoju odleżyny. Blednące pod palcem zaczerwienienie, zwłaszcza w okolicy wyniosłości kostnych, świadczy o nadmiernym ucisku, ale jeszcze nie uszkodzonym mikrokrążeniu. Jest przejawem wysokiego ryzyka, wymagającego szybkiej reakcji i efektywnego odciążenia, zanim układ włośniczkowy zostanie uszkodzony i dojdzie do rozwoju martwicy. Z kolei pierwszy stopień odleżyny (tzw. odleżyna naskórkowa) jest najbardziej powierzchowną zmianą i najczęściej rozpoznawanym rodzajem uszkodzeń skóry w trakcie leczenia szpitalnego [125]. W badaniu miejscowym skóra jest zaczerwieniona (sina, podminowana) i nie odzyskuje naturalnego koloru po usunięciu nacisku, przy czym nie stwierdza się utraty integralności naskórka. Objaw ten sugeruje zaburzenia ukrwienia miejscowego. Ocena dolegliwości bólowych, zaburzeń czucia, a także cech balotowania i chełbotania ma na celu wykluczenie podskórnego ropnia i martwicy głębokich struktur w obrębie kości, zwłaszcza okolicy krętarzy i guzów kulszowych (odleżyna o typie podskórnym). Szybkie rozpoznanie i podjęcie adekwatnych działań opiekuńczo-terapeutycznych może doprowadzić do regeneracji skóry w ciągu 7 dni. Konsekwencją braku lub nieprofesjonalnego działania jest postępująca destrukcja i głębokie uszkodzenie tkanek, trudne do leczenia, zwłaszcza w miejscach o dużej masie mięśniowej (okolica krzyżowa, guzów kulszowych i krętarzy) [123]. Wielokierunkowa profilaktyka wtórna i profesjonalna opieka pielęgniarska nad chorym z grupy ryzyka może zapobiec powstaniu odleżyn, ale zdarza się, że w przypadku osób starszych, obłożnie chorych, chorych u kresu życia i w złym stanie klinicznym podjęte działania nie są tak efektywne, jak byśmy oczekiwali. W takiej sytuacji chory potrzebuje wsparcia i opieki łagodzącej objawy, poprawiającej jakość i komfort życia, a także zapobiegającej pogłębianiu się zmian patologicznych i ich powikłaniom [125].

Implikacje dla praktyki

Każda pielęgniarka i każdy pielęgniarz prowadzący opiekę nad pacjentem powinni regularnie oceniać stan pacjenta zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi. Opis badania na potrzeby opieki pielęgniarskiej powinien być udokumentowany i potwierdzony przez osobę przeprowadzającą badanie.

Zalecenie 4.2. Redukcja lub zniesienie ucisku i działania sił mechanicznych na tkanki

Profilaktyka przeciwodleżynowa jest tanim i zwykle efektywnym działaniem w praktyce pielęgniarskiej, mającym na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju odleżyny z powodu unieruchomienia i innych czynników związanych ze stanem pacjenta [126, 127]. Unieruchomienie i deficyt samoopieki to kardynalne czynniki predysponujące do zaburzeń ukrwienia i przepływu limfy w obrębie skóry i tkanek miękkich. Wykazano, że nawet do 70% odleżyn powstaje w pierwszych 2 tygodniach unieruchomienia [111, 124]. Odleżyny rozwijają się w wyniku połączenia zaburzonych procesów fizjologicznych i negatywnych czynników zewnętrznych oddziałujących bezpośrednio na organizm ludzki. Czas związany z uszkodzeniem tkanek zależy od wielu zmiennych, w tym fizjologii pacjenta, stopnia nacisku (ciśnienie proste) i sił ścinających działających na tkanki. Powstanie rany odleżynowej może być spowodowane nieprzerwanym uciskiem trwającym kilka godzin (2–4 godz.) [128]. Okolice wyniosłości kostnych są obszarem szczególnie narażonym na występowanie niedokrwienia i martwicy tkanek. Głęboka destrukcja tkanek (III/IV°) jest determinowana przejściowym niedokrwieniem i upośledzeniem odpływu limfatycznego wynikającym z ucisku i wzrostu ciśnienia kapilarnego powyżej 32 mm Hg, spowodowanym głównie przez ciśnienie proste oddziałujące na tkanki miękkie. Siły ścinające i tarcie prowadzą do powierzchownych destrukcji (I/II°) [123]. Ucisk ciała jest tym mniejszy, im większa jest powierzchnia, na jaką rozkłada się jego masa (masa ciała/powierzchnia kontaktu ze skórą). Minimalizacja epizodów długotrwałego nacisku poprzez zastosowanie odciążenia narażonych okolic lub częste zmiany pozycji ciała zmniejsza ryzyko zaburzeń perfuzji i potencjalnych uszkodzeń skóry. Każdy pacjent stosujący protetykę lub wymagający sprzętu pomocniczego do poruszania się lub przemieszczania i/lub jego opiekun powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu i możliwości wykorzystania dodatkowych udogodnień. Proces dopasowania systemu odciążającego należy powtórzyć, jeśli wystąpią jakiekolwiek znaczące zmiany masy ciała, które mogą wpływać na dopasowanie [129]. Miejsca szczególnie zagrożone na występowanie głębokich odleżyn związanych z uciskiem zobrazowano na rycinie 2. Zaprezentowane dane dotyczą niepublikowanego materiału z badań przeprowadzonych w latach 2005–2020 w grupie 165 chorych z ranami odleżynowymi występującymi w różnych okolicach ciała. Obszarem najbardziej narażonym na powstanie odleżyn jest okolica pośladków.
W zależności od dominującej pozycji istnieją charakterystyczne punkty, specyficzne dla każdej z nich, będące potencjalnym miejscem powstawania odleżyn. Czas ucisku nie musi być bardzo długi, aby spowodować niedokrwienie tkanki i miejscową martwicę. Przykładem są chorzy z zaburzeniami ukrwienia tętniczego w obrębie kończyn dolnych, szczególnie ze współistniejącą cukrzycą, u których już po jednej dobie pozostawania w pozycji leżącej na wznak dochodziło do powstawania zgorzeli na piętach. Jest to szczególna sytuacja, kiedy odleżynę można definiować jednocześnie jako zespół stopy cukrzycowej. W tabeli 8 przedstawiono typowe miejsca powstawania odleżyn w zależności od przyjmowanej pozycji. Koncepcja wykorzystania powierzchni podporowych (materace, nakładki, zintegrowane systemy łóżek, pokłady żelowe) oparta jest na minimalizacji nacisku wynikającego z ciśnień powstałych pomiędzy powierzchnią tkanek a podłożem, na którym spoczywa ciało pacjenta. Nowoczesne technologie mają dużo do zaoferowania w celu odciążenia i zwiększenia komfortu pacjenta. Systemy odciążeniowe (pozycjonery, podkłady, materace i łóżka) dostępne na rynku mogą być wykorzystane w opiece krótko- i długoterminowej. Dostępne są liczne modele statyczne i dynamiczne, zaprojektowane zarówno do profilaktyki, jak i leczenia odleżyn (tab. 9). Należy podkreślić, że sprzęt pomocniczy stosowany w profilaktyce i leczeniu odleżyn w placówkach opieki medycznej powinien posiadać wymagane certyfikaty i być używany zgodnie z charakterystyką i przeznaczeniem. Ponadto powinien być łatwy w utrzymaniu w czystości, odporny na mycie i działanie środków dezynfekujących. Nie zaleca się stosowania niecertyfikowanych urządzeń i produktów, których skuteczność nie została potwierdzona badaniami, ani nienadających się do standardowej dezynfekcji w warunkach szpitalnych. Takie wyroby mogą stanowić alternatywę w przypadku braku innych udogodnień, w warunkach opieki domowej i nieprofesjonalnej. Profesjonalny sprzęt powinien być dobierany indywidualnie do potrzeb pacjenta, adekwatnie do poziomu dysfunkcji samoopiekuńczych, stanu skóry i stopnia zaawansowania zaburzeń (profilaktyka, leczenie rany), masy ciała, czasu wykorzystania i chorób współistniejących (np. cukrzyca, miażdżyca).
Główne zalety oferowanych powierzchni podporowych oparte są na:
• redystrybucji (rozproszeniu) ciężaru ciała na powierzchni,
• mechanicznej zmianie ciśnienia pod ciałem w celu skrócenia czasu działania przyłożonego ciśnienia,
• redystrybucji ciśnienia przez kombinację dwóch powyższych – pracownicy ochrony zdrowia mają możliwość zmiany trybu w zależności od potrzeb,
• termoregulacji poprzez minimalizowanie wilgoci w obrębie ciała [130].
Szczegółową charakterystykę specjalistycznych systemów odciążających przedstawiono w tabeli 10.
W tabeli 11 przedstawiono sposoby dodatkowego odciążenia pozycji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych akcesoriów (poduszka, koc, nadmuchiwane kółka, nadmuchiwane wałki).
Jeżeli chory może przyjmować samodzielnie pozycję siedzącą w fotelu lub wózku inwalidzkim, zaleca się, aby:
• szerokość siedzenia była o 5 cm większa niż szerokość bioder podczas siedzenia,
• wysokość siedzenia nad podłogą wynosiła 39–50 cm i była dostosowana do wysokości podudzi, gdy pacjent siedzi ze zgiętymi kolanami pod kątem prostym,
• wysokość oparcia fotela była dostosowana do wzrostu pacjenta i kończyła się na wysokości czubka głowy,
• głębokość siedziska była o 5 cm mniejsza niż długość uda (odległość od kolana do tylnej powierzchni bioder).
Nie ma jednoznacznych dowodów naukowych potwierdzających większą skuteczność poszczególnych pozycji ułożeniowych oraz określonej częstości wykonywania zmian ułożenia chorych w zapobieganiu odleżynom [131]. Brakuje również oczywistych (wynikających z randomizowanych badań klinicznych) danych wskazujących na przewagę konkretnych powierzchni podporowych. Pojedyncze badania wykazały, że materace statyczne i dynamiczne nie różniły się znacząco, większość porównywanych modeli wykazywała dobrą skuteczność w zapobieganiu odleżynom [128, 132, 133]. Stosowanie specjalistycznych systemów odciążeniowych i powierzchni podporowych (materace redukcyjne i odciążające) jest zatem uzasadnione w praktyce klinicznej, niemniej jednak ważnym czynnikiem warunkującym efektywną profilaktykę jest też poziom opieki medycznej, w tym zapewnienie optymalnej częstości zmiany pozycji ciała i modyfikacji innych zewnątrz- i wewnątrzpochodnych czynników ryzyka. Nawet najlepszej klasy materac nie zwalnia z regularnej zmiany pozycji ciała, która powinna być przeprowadzana w indywidualnie ustalonych ramach czasu. Częstość zmian pozycji należy korygować, opierając się na wynikach badania fizykalnego i ocenie stanu skóry, wskazujących na indywidualną tolerancję chorego na ucisk [134].
Powszechnie panuje przekonanie, że zmiana ułożenia ciała u pacjentów przebywających w wymuszonej pozycji powinna być przeprowadzana co 2 godziny. Zalecenie to nie jest jednak poparte żadnymi obiektywnymi dowodami pochodzącymi z badań klinicznych. Wynikało ono z opisu Florence Nightingale, która opiekowała się swoimi podopiecznymi w szpitalu w Anglii i dokonując kolejno pielęgnacji, obchodziła wszystkich chorych, a po 2 godzinach wracała do chorego, którym zajmowała się na początku obchodu. Zalecenie to ma więc podłoże pragmatyczne (orientacyjne) i nie jest poparte dowodami naukowymi. Chory może zgłaszać dolegliwości albo wymagać częstszej zmiany pozycji ciała z powodu obserwowanych objawów.

Implikacje dla praktyki

Profilaktyka przeciwodleżynowa z wykorzystaniem systemów odciążeniowych i szeroko pojętej edukacji powinna być wdrażana według protokołu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Zalecenie 4.3. Minimalizacja inkontynencji i utrzymanie integralności skóry

Zachowanie integralności i wzmacnianie funkcji ochronnej skóry jest jednym z głównych kierunków działań w profilaktyce odleżyn. Skórę należy oceniać systematycznie i dokładnie na całej powierzchni ciała, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o mniejszej tolerancji ucisku i wyniosłości kostnych. Należy robić to regularnie, nie rzadziej niż 2 razy dziennie. Ocena jakości skóry może być dokonywana w dowolnym czasie, jednak dobrym momentem jest codzienna toaleta ciała oraz zmiana pozycji chorego [3, 13, 124].
Ocena skóry powinna obejmować:
• integralność w miejscach narażenia na ucisk (przede wszystkim okolice kości krzyżowej i ogonowej, okolice guzów kulszowych, krętarzy większych, kostek bocznych, pięt, łopatek, potylicy i in. w zależności od przyjmowanej pozycji),
• kolor (ewentualne zmiany: zasinienie, podminowanie, bladość), szczególnie w okolicach wyniosłości kostnych i miejscach, które nie mają fizjologicznej barwy,
• temperaturę, z naciskiem na diagnostykę potencjalnego stanu zapalnego,
• elastyczność i wilgotność, ze zwróceniem uwagi na występowanie obrzęków, cech odwodnienia lub inkontynencji.
Pielęgniarska ocena skóry ma na celu weryfikację jej ogólnej kondycji i reakcji na zaburzenia ogólnoustrojowe, tj. niedożywienie, odwodnienie, oraz zróżnicowanie uszkodzeń związanych z wpływem innych czynników, w tym nietrzymania moczu i stolca [3]. Nawet niewielkie zmiany troficzne i urazowe skóry, takie jak: przesuszenie, ścieńczenie (skóra pergaminowa), maceracje, przebarwienia, obrzęki czy pęknięcia (rozerwania naskórka), mogą doprowadzić do infekcji, niedotlenienia i powstania rany [21, 61]. W diagnostyce różnicowej powierzchownych zmian odleżynowych (wynikających z działania ucisku) należy uwzględnić zapalenie skóry związane z inkontynencją w przebiegu zaburzonej funkcji zwieraczy odbytu i cewki moczowej (incontinence associated dermatitis – IAD). Zapalenie skóry rozwija się w wyniku długotrwałego działania wilgoci w nietrzymaniu moczu, stolca lub podwójnej inkontynencji. Międzynarodowa klasyfikacja chorób WHO ICD-10 zawiera kod dla pieluszkowego zapalenia skóry, ale niestety nie uwzględnia oddzielnego kodu dla zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu i stolca. Tymczasem IAD może dotyczyć ok. 5,2–5,7% pacjentów opieki długoterminowej [105]. Przyczyną uszkodzenia skóry w IAD jest działanie wilgoci, maceracja naskórka oraz podrażnienie chemiczne (głównie działanie mocznika, amoniaku oraz enzymów lipo- i proteolitycznych), czasami też tarcie. W przypadku odleżyn pierwotną przyczyną zmian jest ucisk (ciśnienie proste) i działanie sił ścinających [24]. Z przeprowadzonych badań wynika, że duża część personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki) ma trudności w różnicowaniu IAD z odleżyną I i II stopnia [116]. Różnice w ostatecznej diagnozie sięgają nawet 70%. Powodem takiego stanu może być fakt, że zarówno charakter uszkodzenia skóry, jak i okolica występowania zmian spowodowanych przed IAD i odleżynę są podobne. Jednak działania profilaktyczne oraz postępowanie przyczynowe zasadniczo się od siebie różnią. W celu poprawnej diagnostyki różnicowej powinno się dokonać oceny minimum 7 cech klinicznych w momencie powstania uszkodzenia skóry. Zalicza się do nich: przyczynę powstania zmian, umiejscowienie uszkodzenia, kształt i głębokość zmiany, występowanie tkanki martwiczej, ocenę brzegów rany oraz kolor zmiany. Dodatkowymi czynnikami, które można włączyć w diagnostykę, są stopień nasilenia i charakter dolegliwości (ból czy swędzenie, pieczenie, mrowienie) [21, 61, 116, 135]. Wszystkie wymienione czynniki należy uwzględniać w diagnostyce różnicowej, zwłaszcza zmian skórnych w okolicy krocza i pośladków, by podjąć właściwe działania przyczynowe, do których należy odciążenie tkanek w przypadku odleżyny lub ochrona skóry przed działaniem wilgoci w przypadku IAD (tab. 12).
W zaleceniach odnoszących się do pielęgnacji skóry najczęściej wymienia się: systematyczną (minimum 2 razy dziennie) procedurę oceny stanu skóry całego ciała ze szczególnym uwzględnieniem miejsc ryzyka, codzienną toaletę skóry z użyciem ciepłej wody i odpowiednich środków myjących (temperatura wody poniżej 37°C, mydło o kwaśnym pH, ok. 5,5, zbliżonym do odczynu skóry) oraz delikatne osuszanie skóry, zwłaszcza w okolicach zalegania wilgoci (pod piersiami, fałdy skórne i okolice intymne) [105]. W przypadku długotrwałych zaburzeń zwieraczy odbytu i przewlekłej nasilonej biegunki może być wskazane zastosowanie systemów zewnętrznej zbiórki stolca. Rekomenduje się również ochronę zdrowej i nieuszkodzonej skóry poprzez zastosowanie specjalistycznych preparatów barierowych, środków poprawiających elastyczność i jędrność skóry, działających nawilżająco, zmiękczająco i ochronnie. Na rynku dostępne są różne preparaty pielęgnacyjne, kosmetyki medyczne i specjalistyczne wyroby medyczne. Coraz częściej podejmuje się też próby wykorzystania środków pochodzenia naturalnego [136–139]. W badaniach oceniano wpływ różnych produktów, np. spożywczych (oliwa z oliwek, olej kokosowy, aloes, miód, olejek herbaciany), na właściwości skóry, jej elastyczność i odporność na powstawanie odleżyn. Niektóre z nich wykazywały korzystny wpływ, zmniejszały ryzyko uszkodzeń skóry [136–142], poprawiały miejscowe ukrwienie tkanek i działały przeciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojowo [142–164]. Profesjonalna opieka medyczna powinna się jednak opierać przede wszystkim na wykorzystywaniu dostępnych wyrobów medycznych, zgodnie z ich charakterystyką i wskazaniami wynikającymi z kategorii rejestracyjnej. Nawet jeśli badania kliniczne z randomizacją potwierdzają skuteczność, np. miodu czy propolisu, nie należy go stosować na skórę i ranę w postaci produktu spożywczego, ale wyłącznie w postaci specjalistycznych opatrunków, maści lub innych preparatów medycznych.

Implikacje dla praktyki

W celu poprawy integralności skóry oraz minimalizacji inkontynencji zaleca się stosowanie specjalistycznych preparatów wzmacniających integralność skóry, a w przypadku oddziaływania wilgoci również preparatów barierowych.

Zalecenie 4.4. Opatrunki stosowane w profilaktyce

Ohura i wsp. [165] w badaniu przeprowadzonym in vitro na świnkach morskich wykazali, że zastosowanie niektórych materiałów opatrunkowych ogranicza wpływ sił mechanicznych na tkanki i zmniejsza ryzyko powstania odleżyn. W odniesieniu do trzech grup opatrunków (chłonne z pianki, błony poliuretanowe i hydrokoloidy) obserwowano znaczące zmniejszenie wartości zewnętrznych sił ścinających (o ok. 31–45% w porównaniu z grupą kontrolną) i zmniejszenie nacisku zarówno na powierzchnię skóry, jak i w warstwę podskórną [164–166]. W badaniach klinicznych potwierdzono, że materiały opatrunkowe pierwotnie przeznaczone do zaopatrzenia rany i czynnego owrzodzenia mogą wykazywać korzystne działanie również w suchym środowisku nieuszkodzonej skóry, chronić ją przed urazem oraz zmniejszać rozległość i głębokość uszkodzenia tkanek. Opatrunki z różnych grup (pianki poliuretanowe, hydropolimery, hydrofibry, hydrokoloidy oraz nieprzywierający opatrunek chłonny) przyczyniły się do obniżenia wartości ciś­nienia międzypowierzchniowego w okolicy krzyżowej u osób leżących na plecach [167]. Ponadto amortyzowały ciśnienie proste oddziałujące na wyniosłości kostne (kość krzyżowa, guzy kulszowe, pięty), rozkładając je na większą powierzchnię. Ciśnienie sił ścinających pod opatrunkiem było nawet o połowę niższe niż wartość powodująca zamknięcie światła naczyń i niedokrwienie. Pokrycie skóry opatrunkiem ochronnym zmniejszało tarcie na jej powierzchni [166, 168–172]. Autorzy tych badań podkreślają, że większość opatrunków specjalistycznych przeznaczonych do leczenia ran może być rozpatrywana pod kątem profilaktyki odleżyn, jednak ze względu na duże zróżnicowanie produktów wybór optymalnego materiału powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami i uwzględniać aktualny stan skóry.
W profilaktyce szczególnie rekomendowane są [165, 173–177]:
• opatrunki półprzepuszczalne, takie jak błony poliuretanowe i hydrokoloidy (klasyczne i supercienkie) – mają niewielkie lub średnie właściwości chłonne, ale są wodoodporne, chronią skórę przed działaniem wilgoci, maceracją i zanieczyszczeniem, zmniejszają tarcie i urazy naskórka u osób unieruchomionych. Transparentny materiał pozwala na ciągłą obserwację i ocenę stanu skóry bez potrzeby zdejmowania opatrunku. Cienkie opatrunki błonowe można wykorzystać do zmniejszenia ryzyka odleżyn związanych ze stosowaniem wyrobów medycznych – są cieńsze i dzięki temu łatwiej je podłożyć np. pod dren, czy cewnik;
• opatrunki piankowe (np. z pianki poliuretanowej, hydropolimerowe) – mogą redystrybuować siły nacisku na powierzchni skóry. Wykazano, że materiał o strukturze pianki absorbuje i częściowo zmniejsza wpływ ciśnienia prostego i sił ścinających w tkance podskórnej. Są łatwe do usunięcia zarówno z powierzchni skóry, jak i tkanek rany. U pacjentów ze szczególnie wrażliwą i delikatną skórą (osoby starsze, wychudzone, odwodnione, z zaburzeniami troficznymi) oraz z niedojrzałością naskórka (noworodki, wcześniaki) rekomenduje się opatrunki nieprzywierające (non-adhesive), których zastosowanie obarczone jest mniejszym ryzykiem uszkodzenia i zdarcia naskórka niż w przypadku materiałów adhezyjnych i z warstwą klejącą;
• specjalistyczne opatrunki profilaktyczne (np. wielowarstwowe opatrunki z pianki poliuretanowej, opatrunki z kontaktową warstwą silikonową) – jedne z bardziej skutecznych w zmniejszeniu ryzyka odleżyn u chorych unieruchomionych. Chronią przed czynnikami zewnętrznymi (zapewniają redystrybucję sił ścinających, ucisku i redukcję tarcia), ułatwiają kontrolę mikroklimatu i kluczowych czynników odpowiedzialnych za powstawanie odleżyn. Zmniejszają ryzyko maceracji, a warstwa kontaktowa ułatwia bezurazową zmianę opatrunku, nawet u osób z bardzo delikatną skórą;
• opatrunki profilowane i specjalne – dostosowane do określonej okolicy ciała (szczególnie przydatne w trudnych do zaopatrzenia miejscach, takich jak kość krzyżowa, ogonowa, pośladki, pięty, łokcie, potylica). Wykazano, że zastosowanie opatrunków profilaktycznych w miejscach największego ucisku może zmniejszyć częstość uszkodzenia tkanek nawet o 88% [174, 175, 178]. Podkreśla się jednak, że skuteczność opatrunków, jak również innych równolegle stosowanych metod profilaktyki zależy w dużej mierze od czasu ich wdrożenia.
Optymalnie byłoby ocenić zagrożenie i wdrożyć działania na początkowym etapie łańcucha opieki medycznej, tj. podczas transportu chorego w karetce lub pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym (szczególnie u chorych w ciężkim stanie ogólnym, nieprzytomnych, po urazach, z urazami kręgosłupa, podczas przemieszczania i długiego transportu) [24, 179]. Najnowsze badania biomedyczne wykazały, że działanie w takich warunkach sił mechanicznych (w tym dynamicznych) może prowadzić do nieodwracalnej deformacji komórek, stłuczenia i zgniecenia tkanek już po kilku lub kilkunastu minutach i być przyczyną odleżyn opisywanych jako uszkodzenie tkanek głębokich bez przerwania ciągłości skóry (deep tissue pressure injury – DTPI) [20, 24, 165, 179]. Można im zapobiegać, włączając odpowiednie elementy profilaktyki przeciwodleżynowej w trakcie transportu, pobytu chorego na SOR-ze i bezpośrednio po przekazaniu na oddział szpitalny. W jednym z badań wykazano, że taką rolę spełniają m.in. opatrunki profilaktyczne i opatrunki z pianki zakładane na pięty, kość krzyżową i inne narażone okolice [175].

Implikacje dla praktyki

Stosowanie opatrunków profilaktycznych może zmniejszyć częstość występowania odleżyn. Opatrunki specjalistyczne przeznaczone do zaopatrzenia i leczenia rany wykazują korzystne działanie również w suchym środowisku nieuszkodzonej skóry – chronią ją przed urazem i mogą zmniejszać rozległość i głębokość uszkodzenia tkanek. Zalecenie 5. Wczesna mobilizacja i usprawnianie chorych zagrożonych wystąpieniem odleżyny Zmniejszenie aktywności ruchowej (hipokinezja) niekorzystnie wpływa na organizm człowieka. Niedobór ruchu prowadzi do zaburzenia funkcji poszczególnych układów, a nawet powikłań groźnych dla życia. Należą do nich m.in. odleżyny, zakrzepica żył głębokich, zapalenie płuc, niewydolność układu krążenia, niewydolność oddechowa oraz zaburzenia funkcji układu moczowego czy zaburzenia psychiczne o charakterze depresji. W kilku badaniach uzyskano zmniejszenie odsetka występowania odleżyn o ok. 2–3% po wprowadzeniu programu profilaktycznego wczesnego uruchamiania i mobilizacji chorych leżących [180, 181]. W kompleksowym działaniu leczniczym u chorych leżących dłużej poza farmakoterapią i pielęgnowaniem niezwykle istotne jest wdrożenie rehabilitacji i zapewnienie jej ciągłości. W zapobieganiu i usprawnianiu chorego z odleżyną wykorzystuje się: ćwiczenia lecznicze, techniki specjalne, zabiegi fizykoterapeutyczne, masaż [182].
Ćwiczenia fizyczne odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu następstwom unieruchomienia oraz w ich leczeniu. Zakres ćwiczeń i ich dawkowanie zawsze powinny być dobierane indywidualnie. Cele ćwiczeń leczniczych u chorych zagrożonych odleżynami:
• utrzymanie pełnego zakresu ruchomości w stawach i/lub jego zwiększenie,
• zapobieganie przykurczom i/lub zmniejszenie przykurczów,
• utrzymanie właściwej długości oraz elastyczności mięśni,
• utrzymanie sprawności czynnościowej mięśni, wzmocnienie osłabionych zespołów mięśniowych, wzmocnienie siły niedowładnych mięśni,
• zwiększenia masy mięśni niedowładnych i zdrowych,
• zapobieganie zaburzeniom odżywiania chrząstek stawowych i zesztywnieniu stawów oraz zmianom degeneracyjnym,
• zmniejszenie zastoju krwi żylnej przez ułatwienie odpływu krwi z obwodowych części kończyn (profilaktyka przeciwzakrzepowowa),
• stymulacja ośrodkowego układu nerwowego,
• poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej,
• poprawa wydolności oddechowej,
• normalizacja ciśnienia i usprawnienie układu krążenia jako całości [183].
Plan postępowania i dobór usprawniania zależą od wielu czynników, m.in. od tego:
• czy pacjent jest przytomny czy nie i jaki jest z nim kontakt,
• jaki jest ubytek zdolności ruchowej,
• czy siła mięśniowa jest tylko osłabiona, czy też zanikła już na skutek długotrwałego bezruchu i/lub niedowładu w następstwie urazu lub schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
• jaki jest rodzaj schorzenia, jego zaawansowanie i czas trwania niepełnosprawności.

Ćwiczenia lecznicze zalecane u osób z zaburzeniami ruchowymi zagrożonych odleżynami

Ćwiczenia bierne. Wykonywane przez rehabilitanta bez udziału chorego. Fizjoterapeuta porusza określonymi odcinkami ciała pacjenta, gdyż wykonanie ruchu czynnego przez chorego jest całkowicie niemożliwe.
Ćwiczenia bierne niesprawnej lub porażonej kończyny mogą być również wykonywane za pomocą specjalistycznych urządzeń o napędzie elektrycznym, np. Artromot.
Ćwiczenia bierne redresyjne. Forma kinezyterapii wykonywana przy zastosowaniu większej siły zewnętrznej (u chorego z przykurczami).
Ćwiczenia czynne w odciążeniu. Przez dobór odpowiedniej pozycji i prowadzenie ruchu znosi się ciężar ćwiczonego odcinka bądź eliminuje działanie sił grawitacji i oporu, stwarzając możliwość wykonywania ruchu czynnego w pełnym zakresie (u chorych z osłabioną siłą mięśniową).
Ćwiczenia czynne wolne. Chory wykonuje je samodzielnie i pod kontrolą fizjoterapeuty. Stanowią one przejście od ćwiczeń w odciążeniu do ćwiczeń z dawkowanym oporem.
Ćwiczenia czynne z oporem. Poza masą ćwiczonego odcinka usprawniany pokonuje dodatkowy opór, który uzyskuje się przez bezpośrednie obciążenie kończyny, np. hantlami, woreczkiem z ciężarkiem, albo przez wykorzystanie systemów bloczkowo-ciężarkowych lub ergometru do kończyn górnych.
Ćwiczenia izometryczne. Polegają na napinaniu określonych mięśni bez ich rozciągania.
Ćwiczenia synergistyczne. Na drodze skrzyżowania odruchu fizjologicznego lub na drodze pobudzania zespołów dynamicznych uzyskuje się skurcze mięśni w odległych odcinkach (np. przy unieruchomieniu kończyny w opatrunku gipsowym, ćwiczeniu prze­szczepionych mięśni, a także dla przyspieszenia zrostu kostnego).
Ćwiczenia oddechowe. Poprawiają wydolność oddechową przez zwiększenie ruchomości klatki piersiowej i poprawę parametrów spirometrycznych [184].
Przeciwwskazania do stosowania ćwiczeń leczniczych:
• ostry stan zapalny stawu lub tkanek okołostawowych,
• ciężki stan ogólny pacjenta i znaczne podwyższenie ciepłoty ciała,
• spoczynkowe: CTK > 185/100 mm Hg, CAS > 135/min, SpO2 < 85%,
• krwotoki,
• ostra zakrzepica żylna,
• ostre niedokrwienie kończyny,
• znaczne odwapnienia kości,
• łamliwość kości i wczesne stany po złamaniu kości [185].

Techniki specjalne

W procesie usprawniania pacjenta leżącego wykorzystuje się różnorodne nowoczesne metody terapeutyczne. Obejmują one między innymi metody: Bobath, PNF, Vojty, Cyriaxa, Kaltenborna, McKenziego i Mulligana [186]. Zabiegi fizykoterapeutyczne u chorych z zaburzeniami ruchowymi, zagrożonych odleżynami. Jako czynniki potencjalnie ułatwiające gojenie się rany odleżynowej bądź owrzodzeń żylnych goleni czy stopy cukrzycowej wykorzystuje się: laseroterapię, światło spolaryzowane typu piler, pole magnetyczne, ultradźwięki oraz elektrostymulację. Nie jest to izolowana forma leczenia, ale element kompleksowego postępowania terapeutycznego o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i sprzyjającym regeneracji uszkodzonych tkanek u chorych leżących. Zabiegi fizykoterapeutyczne stanowią także przygotowanie do kinezyterapii mięśni i stawów, gdyż powodują rozluźnienie tkanek. Dotychczasowe badania nie dają podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, jaka jest skuteczność tych metod i w jakich okresach tworzenia oraz gojenia się odleżyny powinny być stosowane [187, 188].
Masaż klasyczny znajduje najszersze pomocnicze zastosowanie w rehabilitacji chorych leżących jako profilaktyka przeciwodleżynowa. Jego działanie miejscowe polega na mechanicznym zwiększaniu przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i chłonki w naczyniach limfatycznych. Przy opracowaniu tkanek stosuje się głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, uciski i oklepywanie [189]. Przerywany ucisk pneumatyczny. Bierna metoda fizykalna zastępująca pompę mięśniową. Rekomendowana jako wartościowe uzupełnienie farmakoterapii i ćwiczeń fizycznych w profilaktyce zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u pacjentów leżących [190].

Implikacje dla praktyki

W rehabilitacji chorych zagrożonych odleżynami najważniejszą rolę odgrywają indywidualnie dobrane ćwiczenia fizyczne. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych zagrożonych odleżynami wywiera korzystny wpływ na większość układów organizmu, zapobiegając i/lub zmniejszając negatywne skutki unieruchomienia.

*Druga część wytycznych zostanie opublikowana w numerze 4/2020 „Leczenia Ran”.
1. Benoit R, Mion L. Risk factors for pressure ulcer development in critically ill patients: a conceptual model to guide research. Res Nurs Health 2012; 35: 340-362.
2. Gorecki C, Nixon J, Madill A i wsp. What influences the impact of pressure ulcers on health‐related quality of life? A qualitative patient‐focused exploration of contributory factors. J Tissue Viability 2012; 21: 3-12.
3. Szewczyk MT, Sopata M, Jawień A i wsp. Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn. Leczenie Ran 2010; 7: 79-106.
4. Dealey C, Posnett J, Walker A. The cost of pressure ulcers in the United Kingdom. J Wound Care 2012; 21: 261-266.
5. Jaques H. Prevention and treatment of pressure ulcers. Nursing Times 2014; 110: 8-19.
6. Chou R, Dana T, Bougatsos C i wsp. Pressure ulcer risk assessment and prevention: a systematic comparative effectiveness review. Ann Int Med 2013; 159: 28-38.
7. Ebi WE, Hirko GF, Mijena DA. Nurses’ knowledge to pressure ulcer prevention in public hospitals in Wollega: a cross-sectional study design. BMC Nurs 2019; 18: 20.
8. American Nurses Association. The Nursing Process: A Common Thread among all Nurses, 2009. http://www.nursingworld.org.
9. Pokorski S, Moraes MA, Chiarelli R i wsp. Nursing process: From literature to practice. What are we actually doing? Rev Lat Am Enfermagem 2009; 17: 302-307.
10. Poznańska S. Proces pielęgnowania. W: Wybrane modele pielęgnowania. Poznańska S, Płaszewska-Żywko L (red.). Wyd. UJ, Kraków 2001.
11. Yildirim B, Ozkahraman S. Critical thinking in nursing process and education. Int J Hum Soc Sci 2011; 1: 257-262.
12. Afoi BB, Emmanueul A, Garba SN i wsp. Evaluation of the implementation of nursing process among nurse clinicians. Cont J Nurs Sci 2012; 4: 34-46.
13. Bazaliński D, Fąfara A, Ząbek P i wsp. Profilaktyka i leczenie odleżyn w praktyce personelu pielęgniarskiego oddziałów neurologicznych w odniesieniu do wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Leczenie Ran 2015; 4: 179-186.
14. Płaszewska-Żywko L. Założenia procesu pielęgnowania. W: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Kózka M, Płaszewska-Żywko L (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
15. Abdelkader FA, Othman WNE. Factors affecting implementation of nursing process: nurses’ perspective. J Nurs Health Sci 2017; 6: 76- 82.
16. Carpenito LJ. Nursing Diagnosis. Application to Clinical Practice. Lippincott, Philadelphia 1998.
17. Kózka M. Odleżyna – ryzyko wystąpienia. W: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Kózka M, Płaszewska-Żywko L (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
18. Akley BJ, Ladwing GB (red.). Podręcznik diagnoz pielęgniarskich. Przewodnik planowania opieki opartej na dowodach naukowych. Wyd. GC Media House, Warszawa 2011.
19. Dealey C. The Care of Wounds: A Guide for Nurses. 4th ed. Blackwell Publishing Ltd, Oxford 2012; 127-148.
20. Oomens W, Bader DL, Loerakker S, Baaijens F. Pressure induced deep tissue injury explained. Ann Biomed Eng 2015; 43: 297-305.
21. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Haesler E (Ed.). Cambridge Media, Osborne Park, Australia 2014.
22. Sardo P, Guades J, Alvarelhao J i wsp. Pressure ulcer incidence and Braden subscales: retrospective cohort analysis in general wards of a Portuguese hospital. J Tissue Viability 2018; 27: 95-100.
23. Sayan HE, Girgin NK, Asan A. Prevalence of pressure ulcers in hospitalized adult patients in Bursa, Turkey: A multicentre, point prevalence study. J Eval Clin Pract 2020; 26: 1669-1676.
24. Cwajda-Białasik J, Mościcka P, Szewczyk MT. Wybrane aspekty profilaktyki ran odleżynowych. Piel Chir Angiol 2017; 11: 41-48.
25. Kuberka I, Głowacz J, Bakowska M. Odleżyny – ocena ryzyka, rozpoznanie i leczenie. Leczenie Ran 2019; 16: 74-78.
26. Cierzniakowska K, Szewczyk MT, Łabuńska A i wsp. Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie skali Doreen Norton. Leczenie Ran 2011; 8: 7-8.
27. Popow A, Szewczyk MT, Cierzniakowska K i wsp. Ocena i monitorowanie ryzyka rozwoju odleżyn wg skali D. Norton u chorych hospitalizowanych w czterech oddziałach szpitalnych. Leczenie Ran 2017; 14: 83-88.
28. Stechmiller JK, Cowan L, Whitney JD i wsp. Guidelines for the prevention of pressure ulcers. Wound Repair Regen 2008; 16: 151-168.
29. Bergstrom N, Braden BJ, Laguzza A i wsp. The Braden Scale for predicting pressure sore risk. Nurs Res 1987; 36: 205-210.
30. Waterlow J. Pressure sores: a risk assessment card. Nurs Times 1985; 81: 49-55.
31. Charalambous C, Koulori A, Vasilopoulos A i wsp. Evaluation of the validity and reliability of the Waterlow Pressure Ulcer Risk Assessment Scale. Med Arch 2018; 72: 141-144.
32. Moore ZE, Patton D. Risk assessment tools for the prevention of pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2019; 1: CD006471.
33. Razmus I, Bergquist-Beringer S. Pressure injury prevalence and the rate of hospital-acquired pressure injury among pediatric patients in acute care. J Wound Ostomy Continence Nurs 2017; 44: 110-117.
34. Schluer AB, Halfens RJ, Schols JM. Pediatric pressure ulcer prevalence: a multicenter, cross-sectional, point prevalence study in Switzerland. Ostomy Wound Manage 2012; 58: 18-31.
35. Liao Y, Gao G, Mo L. Predictive accuracy of the Braden Q Scale in risk assessment for paediatric pressure ulcer: A meta-analysis. Int J Nurs Sci 2018; 4: 419-426.
36. Willock J, Habiballah L, Long D i wsp. A comparison of the performance of the Braden Q and the Glamorgan paediatric pressure ulcer risk assessment scales in general and intensive care paediatric and neonatal units. J Tissue Viability 2016; 25: 119-126.
37. Vocci MC, Toso LAR, Fontes CMB i wsp. Aplicação da escala de Braden Q em unidade de terapia intensiva pediátrica. Rev Enferm 2017; 11: 165-172.
38. Curley MAQ, Hasbani NR, Quigley SM i wsp. Predicting pressure injury risk in pediatric patients: The Braden QD Scale. J Pediatr 2018; 192: 196-202.
39. Chamblee TB, Pasek TA, Caillouette CN i wsp. How to predict pediatric pressure injury risk with the Braden QD Scale. Am J Nurs 2018; 118: 34-43.
40. Wang L-H, Chen H-L, Yan H-Y i wsp. Inter-rater reliability of three most commonly used pressure ulcer risk assessment scales in clinical practice. Int Wound J 2015; 12: 590-594.
41. O’Brien DD, Shanks AM, Talsma A i wsp. Intraoperative risk factors associated with postoperative pressure ulcers in critically ill patients: a retrospective observational study. Crit Care Med 2014; 42: 40-47.
42. Alderden J, Rondinelli J, Pepper G i wsp. Risk factors for pressure injuries among critical care patients: a systematic review. Int J Nurs Stud 2017; 71: 97-114.
43. Cremasco MF, Wenzel F, Zanei SSV i wsp. Pressure ulcers in the intensive care unit: the relationship between nursing workload, illness severity and pressure ulcer risk. J Clin Nurs 2013; 22: 2183-2191.
44. Lenche N, Katerina D, Nikolchev A i wsp. The influence of comorbidity on the prevalence of pressure ulcers in geriatric patients. Glob Dermatol 2016; 3: 319.
45. Spruce L. Back to basics: preventing perioperative pressure injuries. AORN J 2017; 105: 92-99.
46. Walton-Geer PS. Prevention of pressure ulcers in the surgical patient. AORN J 2009; 89: 538-552.
47. Aloweni F, Ang SY, Fook-Chong S i wsp. A prediction tool for hospital-acquired pressure ulcers among surgical patients: Surgical pressure ulcer risk score. Int Wound J 2019; 16: 164-175.
48. Samuriwo R. The impact of nurses’ values on the prevention of pressure ulcers. Br J Nurs 2010; 19: 4-6.
49. Komici K, Vitale DF, Leosco D i wsp. Pressure injuries in elderly with acute myocardial infarction. Clin Interv Aging 2017; 12: 1495-1501.
50. Jaul E, Calderon-Margalit R. Systemic factors and mortality in elderly patients with pressure ulcers. Int Wound J 2013; 12: 254-259.
51. Honda Y, Hirano K, Yamawaki M i wsp. Wound healing of critical limb ischemia with tissue loss in patients on hemodialysis. Vascular 2017; 25: 272-282.
52. Menke A, Casagrande S, Geiss L i wsp. Prevalence of and trends in diabetes among adults in the United States, 1988-2012. JAMA 2015; 314: 1021-1029.
53. Grigoran A, Sugimoto M, Jose V i wsp. Pressure ulcer in trauma patients: a higher spinal cord injury level leads to higher risk. J Am Coll Clin Wound Spec 2017; 9: 24-31.
54. Cox J, Roche S. Vasopressors and development of pressure ulcers in adult critical care patients. Am J Crit Care 2015; 24: 501-510.
55. Cox J. Pressure injury risk factors in adult critical care patients: a review of the literature. Ostomy Wound Manage 2017; 63: 30-43.
56. Cox J. Predictors of pressure ulcers in adult critical care patients. Am J Crit Care 2011; 20: 364-375.
57. Theisen S, Drabik A, Stock S. Pressure ulcers in older hospitalised patients and its impact on length of stay: a retrospective observational study. J Clin Nurs 2012; 21: 380-387.
58. Tsai YC, Lin SY, Liu Y i wsp. Factors related to the development of pressure ulcers among new recipients of home care services in Taiwan: a questionnaire study. Int J Nurs Stud 2012; 49: 1383-1390.
59. Schlüer AB, Schols JM, Halfens RJ. Risk and associated factors of pressure ulcers in hospitalized children over 1 year of age. J Spec Pediatr Nurs 2014; 19: 80-89.
60. Schlüer AB, Cignacco E, Müller M i wsp. The prevalence of pressure ulcers in four paediatric institutions. J Clin Nurs 2009; 18: 3244-3252.
61. Kiełbasa L. Procedura profilaktyki odleżyn jako narzędzie do oceny jakości opieki pielęgniarskiej. Piel Chir Angiol 2010; 3: 85-89.
62. Oliveira Costa AC, Sabino Pinho CP, Almeida dos Santos AD i wsp. Pressure ulcer: incidence and demographic, clinical and nutrition factors associated in intensive care unit patients. Nutr Hosp 2015; 32: 2242-2252.
63. Krupp AE, Monfre J. Pressure ulcers in the ICU patient: an update on prevention and treatment. Curr Infect Dis Rep 2015; 17: 468.
64. Coleman S, Gorecki C, Nelson EA i wsp. Patient risk factors for pressure ulcer development: systematic review. Int J Nurs Stud 2013; 50: 974-1003.
65. Asimus M, Maclellan L, Li PI. Pressure ulcer prevention in Australia: the role of the nurse practitioner in changing practice and saving lives. Int Wound J 2011; 8: 508-513.
66. Cierzniakowska K, Łabuńska A, Szewczyk MT i wsp. Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn. Leczenie Ran 2010; 7: 71-77.
67. Feuchtinger J, Halfens RJ, Dassen T. Pressure ulcer risk factors in cardiac surgery: a review of the research literature. Heart Lung 2005; 34: 375-385.
68. Beeckman D, Van Lancker A, Van Hecke A i wsp. A systematic review and meta-analysis of incontinence-associated dermatitis, incontinence, and moisture as risk factors for pressure ulcer development. Res Nurs Health 2014; 37: 204-218.
69. Ness SJ, Hickling DF, Bell JJ i wsp. Presja na otyłość: związek między otyłością, niedożywieniem i urazami u pacjentów hospitalizowanych. Clin Nutr 2018; 37: 1569-1574.
70. Anders J, Heinemann A, Leffmann C i wsp. Decubitus ulcers: pathophysiology and primary prevention. Dtsch Arztebl Int 2010; 107: 371-382.
71. Fernandes LM, Silva L, Oliveira JLC i wsp. Association between pressure injury prediction and biochemical markers. Rev Rene 2016; 17: 490-497.
72. Tschannen D, Bates O, Talsma A i wsp. Patient specific and surgical characteristics in the development of pressure ulcers. Am J Crit Care 2012; 21: 116-125.
73. Campanili TCGF, Santos VLCG, Strazzieri Pulido KC i wsp. Incidence of pressure ulcers in cardiopulmonary intensive care unit patients. Rev Esc Enferm USP 2015; 49: 7-14.
74. Rao AD, Preston AM, Strauss R i wsp. Risk factors associated with pressure ulcer formation in critically ill cardiac surgery patients: a systematic review. J Wound Ostomy Cont Nurs 2016; 43: 242-247.
75. Engels D, Austin M, McNichol L i wsp. Pressure ulcers: factors contributing to their development in the OR. AORN J 2016; 103: 271-281.
76. Koivunen M, Hjerppe A, Luotola E i wsp. Risks and prevalence of pressure ulcers among patients in an acute hospital in Finland. J Wound Care 2018; 27 (Supl. 2): 4-10.
77. Lima Serrano M, González Méndez MI, Carrasco Cebollero FM i wsp. Risk factors for pressure ulcer development in Intensive Care Units: A systematic review. Med Intensiva 2017; 41: 339-346.
78. Oliveira AC, Garcia PC, Nogueira LS. Nursing workload and occurrence of adverse events in intensive care: a systematic review. Rev Esc Enferm USP 2016; 50: 683-694.
79. Huang HY, Chen HL, Xu XJ. Pressure-redistribution surfaces for prevention of surgery-related pressure ulcers: a meta-analysis. Ostomy Wound Manage 2013; 59: 368.
80. Oliveira KF, Nascimento KG, Nicolussi AC i wsp. Support surfaces in the prevention of pressure ulcers in surgical patients: an integrative review. Int J Nurs Pract 2019; 27: 3117.
81. Szewczyk MT, Cwajda-Białasik J, Cierzniakowska K i wsp. Czynniki ryzyka rozwoju odleżyn u chorych po amputacji kończyny dolnej. Leczenie Ran 2011; 8: 47-52.
82. Czabak-Garbacz R, Załuska K, Kasprzyk B i wsp. Pacjent długotrwale leżący. Gabinet Prywatny 2013; 20: 6-20.
83. Lindgren M, Unosson M, Krantz AM i wsp. Pressure ulcer risk factors in patients undergoing surgery. J Adv Nurs 2005; 50: 605-612.
84. Taule T, Bergfjord K, Holsvik EE i wsp. Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord injury. Spinal Cord 2013; 51: 273-277.
85. Rosińczuk-Tonderys J, Uchmanowicz I, Arendarczyk M. Profilaktyka i leczenie odleżyn. Continuo, Wrocław 2005; 87.
86. Campbell C, Parish LC. The decubitus ulcer: facts and controversies. Clin Dermatol 2010; 28: 527-532.
87. Szewczyk MT, Cwajda J, Cierzniakowska K i wsp. Odleżyny – profilaktyka i leczenie zachowawcze. Lekarz 2007; 6: 79-90.
88. Dullek M, Młynarska A. Ocena stanu odżywienia i ryzyka powstania odleżyn wśród pensjonariuszek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wspołcz Pielęg Ochr Zdr 2016; 5: 3–7.
89. Groń A, Mrówczyńska E. Analiza czynników ryzyka występowania odleżyn u pacjentów oddziału opieki paliatywnej. Med Paliat 2012; 4: 24-32.
90. Grey JE, Enoch S, Harding KG. Odleżyny. W: Leczenie ran w praktyce. Grey JE, Harding KG (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010; 20-25.
91. Włodarczyk B. Profilaktyka i leczenie odleżyn u pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego. Hematologia 2011; 2: 349-362.
92. Cox J, Rasmussen L. Enteral nutrition in the prevention and treatment of pressure ulcers in adult critical care patients. Crit Care Nurse 2014; 34: 15-27.
93. Jakieła K, Krzemińska S, Borodzicz-Cedro A i wsp. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na powstawanie odleżyn u pacjentów leczonych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Pielęg Zdr Publ 2014; 4: 135-142.
94. Kuźmicz I, Brzostek T, Górkiewicz M. Występowanie odleżyn a sprawność psychofizyczna osób z zaburzeniami funkcji poznawczych, objętych stacjonarną opieką długoterminową w Polsce. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22: 307-311.
95. Børsting TE, Tvedt CR, Skogestad IJ i wsp. Prevalence of pressure ulcer and associated risk factors in middle- and older-aged medical inpatients in Norway. J Clin Nurs 2017; 27: 535-543.
96. Thomas DR. Are all pressure ulcers avoidable? J Am Med Dir Assoc 2001; 4: 297-301.
97. Petzold T, Eberlein-Gonska M, Schmitt J. Which factors predict incident pressure ulcers in hospitalized patients? A prospective cohort study. Br J Dermatol 2014; 170: 1285-1290.
98. Rudek J, Nowak I. Pacjent bariatryczny w oddziale intensywnej terapii – opis przypadku. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016; 2: 29-32.
99. Ma C, Park SH. Hospital magnet status, unit work environment, and pressure ulcers. J Nurs Scholarsh 2015; 47: 565-573.
100. Schneider PP, Geraedts M. Staffing and the incidence of pressure ulcers in German hospitals: a multicenter cross-sectional study. Nurs Health Sci 2016; 18: 457-464.
101. Rolland Y, Mathieu C, Piau C i wsp. Improving the quality of care of long-stay nursing home residents in France. J Am Geriatr Soc 2016; 64: 193-199.
102. Gunningberg L, Carli C. Reduced pressure for fewer pressure ulcers: can real-time feedback of interface pressure optimise repositioning in bed? Int Wound J 2016; 13: 774-779.
103. García-Fernández FP, Agreda JJ, Verdú J i wsp. A new theoretical model for the development of pressure ulcers and other dependence-related lesions. J Nurs Scholarsh 2014; 46: 28-38.
104. Peterson MJ, Gravenstein N, Schwab WK i wsp. Patient repositioning and pressure ulcer risk--monitoring interface pressures of at-risk patients. J Rehabil Res Dev 2013; 50: 477-488.
105. Cwajda-Błasiak J, Szewczyk MT, Mościcka P i wsp. Leczenie ran odleżynowych. W: Leczenie ran przewlekłych. Szewczyk MT, Jawień A (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019; 161-183.
106. Seń M, Staniszewska J, Klisowska I i wsp. Ocena jakości opieki długoterminowej w środowisku domowym – badania pacjentów wybranej placówki miasta Wrocławia. Część I i II. Publ Health Forum 2016; 2: 224-232.
107. Sternal D, Wilczyński K, Szewieczek J. Pressure ulcers in palliative ward patients: hyponatremia and low blood pressure as indicators of risk. Clin Interv Aging 2017; 12: 37-44.
108. Capon A, Pavoni N, Mastromattei A i wsp. Pressure ulcer risk in long- term units: prevalence and associated factors. J Adv Nurs 2007; 58: 263-272.
109. Parish LC, Lowthian P, Witkowski JA. The decubitus ulcer: many questions but few definitive answers. Clin Dermatol 2007; 25: 101-108.
110. Frankel H, Sperry J, Kaplan L. Risk factors for pressure ulcer development in a best practice surgical intensive care unit. Am Surg 2007; 73: 1215-1217.
111. Popow A, Szewczyk MT, Cierzniakowska K i wsp. Występowanie odleżyn u chorych podczas hospitalizacji – doświadczenia własne. Leczenie Ran 2014; 11: 165-171.
112. Januś-Laszuk B, Czernuszenko A, Mirowska-Guzel D i wsp. Wpływ powikłań na przebieg rehabilitacji u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Terapia 2012; 267: 41-44.
113. Dzikowska M. Ryzyko i częstość występowania odleżyn u chorych hospitalizowanych w oddziałach zachowawczych. Praca doktorska, Wydział Nauk o Zdrowiu UJCM, Kraków 2019.
114. Osmólska U, Korzon-Burakowska A. Leczenie odleżyn w obrębie stóp u pacjentów leżących, długoterminowych, z cukrzycą i niedokrwieniem kończyn dolnych – opis przypadku. Leczenie Ran 2016; 13: 57-64.
115. Gaubert-Dahan ML, Castro-Lionard K, Blanchon MA i wsp. Severe sensory neuropathy increases risk of heel pressure ulcer in older adults. J Am Geriatr Soc 2013; 61: 2050-2052.
116. Kempa S, Klich D, Zaporowska-Stachowiak I i wsp. Odleżyny u pacjentów w terminalnej fazie choroby. Leczenie Ran 2016; 13: 147-155.
117. Nassaji M, Askari Z, Ghorbani R. Cigarette smoking and risk of pressure ulcer in adult intensive care unit patients. Int J Nurs Pract 2014; 20: 418-423.
118. Takahashi PY, Kiemele LJ, Chandra A i wsp. A retrospective cohort study of factors that affect healing in long-term care residents with chronic wounds. Ostomy Wound Manage 2009; 55: 32-37.
119. Dos Santos CT, de Abreu Almeida M, de Fatima Lucena A. The nursing diagnosis of risk for pressure ulcer: content validation. Rev Lat Am Enfermagem 2016; 24: e2693.
120. Dıaz-Caro I, Gomez-Heras GS. Incidence of hospital-acquired pressure ulcers in patients with “minimal risk” according to the “Norton-MI” scale. PLoS ONE 2020; 15: e0227052.
121. Jacobson TM, Thompson SL, Halvorson AM i wsp. Enhancing documentation of pressure ulcer prevention interventions: a quality improvement strategy to reduce pressure ulcers. J Nurs Care Qual 2016; 31: 207-214.
122. Qaseem A, Humphrey LL, Forciea MA i wsp. Treatment of pressure ulcers: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med 2015; 162: 370-379.
123. Edsberg LE, Black JM, Goldberg M i wsp. Revised National Pressure Ulcer Advisory Panel Pressure Injury Staging System: Revised Pressure Injury Staging System. J Wound Ostomy Continence Nurs 2016; 43: 585-597.
124. Coleman S, Gorecki K, Nelson EA i wsp. Patient risk factors for pressure ulcer development: systematic review. Int J Nurs Stud 2013; 50: 974-1003.
125. Jiang Q, Li X, Qu X i wsp. The incidence, risk factors and characteristics of pressure ulcers in hospitalized patients in China. Int J Clin Exp Pathol 2014; 7: 2587-2589.
126. Sopata M, Tomaszewska E, Kotlińska-Lemieszek A. Nowoczesne zasady zachowawczego leczenia odleżyn. Leczenie Ran 2012; 9: 25-32.
127. Stafiej JM, Szewczyk MT. Gdy zawiedzie profilaktyka… Odleżyny – problem nie tylko szpitalny. Piel Chir Angiol 2011; 3: 171-174.
128. Shi C, Dumville JC, Cullum N. Support surfaces for pressure ulcer prevention: a network meta-analysis. PLoS ONE 2018; 13: e0192707.
129. Park KH, Choi H. Prospective study on incontinence-associated dermatitis and its Severity instrument for verifying its ability to predict the development of pressure ulcers in patients with fecal incontinence. Int Wound J 2016; 13 (Suppl 1): 20-25.
130. Clark M. Technology update: understanding support surface. Wounds Int 2011; 2: 17-21.
131. Gillespie BM, Walker RM, Latimer SL i wsp. Repositioning for pressure injury prevention in adults. Cochrane Database Syst Rev 2020; 6: CD009958.
132. Junkin J, Gray M. Are pressure redistribution surfaces or heel protection devices effective for preventing heel pressure ulcers? J Wound Ostomy Continence Nurs 2009; 36: 602-608.
133. Serraes B, Leen M, Schols J i wsp. Prevention of pressure ulcers with a static air support surface: a systematic review. Int Wound J 2018; 15: 333-343.
134. Mikołajewska E. Odleżyny – fizjoterapia w procesie leczenia. Leczenie Ran 2012; 9: 39-42.
135. Hall KD, Clark RC. A Prospective, descriptive, quality improvement study to decrease incontinence-associated dermatitis and hospital-acquired pressure ulcers. Ostomy Wound Manage 2015; 61: 26-30.
136. Ghanbari R, Anwar F, Alkharfy KM i wsp. Valuable nutrients and functional bioactives in different parts of olive (Olea europaea L.) – a review. Int J Mol Sci 2012; 13: 3291-3340.
137. Lupiáñez-Pérez I, Morilla-Herrera JC, Ginel-Mendoza L i wsp. Effectiveness of olive oil for the prevention of pressure ulcers caused in immobilized patients within the scope of primary health care: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2013; 14: 348.
138. Paymard A, Salehian T, Behnammoghadam M i wsp. The effect of local olive oil on prevention of pressure ulcers in patients hospitalized in the intensive care unit of Shahid Beheshti Hospital, Yasuj: A double-blind randomized clinical trial. J Anesthesiol Pain 2017; 6: 54-61.
139. Edraki M, Akbarzadeh A, Hosseinzadeh M i wsp. Healing effect of sea buckthorn, olive oil, and their mixture on full-thickness burn wounds. Adv Skin Wound Care 2014; 27: 317-323.
140. Hekmatpou D, Mehrabi F, Rahzani K i wsp. The effect of Aloe Vera gel on prevention of pressure ulcers in patients hospitalized in the orthopedic wards: a randomized tripleblind clinical trial. BMC Complement Altern Med 2018; 18: 264.
141. Dhikhil CD, Lubna KM, Scholar LE. Effect of coconut oil usage in risk of pressure ulcers among bedridden patients of selected hospitals in North India. IP-Planet 2014; 1: 71-78.
142. Syabani NI, Hafid MA, Putra A. B, Effectiveness of virgin coconut oil in the provision of injury pressure sores stroke patients: systematic review. J Nurs Pract 2020; 3: 181-187.
143. Miroliaei M, Chelongar R, Aminjafari A i wsp. Histopathological evaluation of noninfectious skin deep wound healing activity of herbal extract. J Cell Mol Res (Iran J Biol) 2018; 30: 110.
144. Yucel I, Guzin G. Topical henna for capecitabine induced handfoot syndrome. Invest New Drugs 2008; 26: 189-192.
145. Chotchoungchatchai S, Krairit O, Tragulpiankit P i wsp. The efficacy of honey and a Thai Herbal Oil preparation in the treatment of pressure ulcers based on Thai traditional medicine wound diagnosis versus standard practice: an open-label randomized controlled trial. Contemp Clin Trials Commun 2020; 17: 100538.
146. Belcher J. A review of medical-grade honey in wound care. Br J Nurs 2012; 21: 4-9.
147. Dunwoody G, Acton C. The use of medical grade honey in clinical practice. Br J Nurs 2008; 17: 38-44.
148. Biglari B, Linden PH, Simon A i wsp. Use of Medihoney as a non-surgical therapy for chronic pressure ulcers in patients with spinal cord injury. Spinal Cord 2012; 50: 165-169.
149. Oryan A, Alemzadeh E, Moshiri A. Potential role of propolis in wound healing: Biological properties and therapeutic activities. Biomed Pharmacother 2018; 98: 469-483.
150. Czyżewska U, Konończuk J, Teul J i wsp. Verification of chemical composition of commercially available propolis extracts by gas chromatography-mass spectrometry analysis. J Med Food 2015; 18: 584-591.
151. de Almeida EB, Cardoso JC, de Lima AK i wsp. The incorporation of Brazilian propolis into collagen-based dressing films improves dermal burn healing. J Ethnopharmacol 2013; 147: 419-425.
152. Batista LLV, Campesatto EA, de Assis MLB i wsp. Comparative study of topical green and red propolis in the repair of wounds induced in rats. Rev Col Bras Cir 2012; 39: 515-520.
153. Wojtyczka RD, Dziedzic A, Idzik D i wsp. Susceptibility of Staphylococcus aureus clinical isolates to propolis extract alone or in combination with antimicrobial drugs. Molecules 2013; 18: 9623-9640.
154. Gregory SR, Piccolo N, Piccolo MT i wsp. Comparison of propolis skin cream to silver sulfadiazine: a naturopathic alternative to antibiotics in treatment of minor burns. J Altern Complement Med 2002; 8: 77-83.
155. Kurek-Górecka A, Rzepecka-Stojko A, Górecki M i wsp. Structure and antioxidant activity of polyphenols derived from propolis. Molecules 2013; 19: 78-101.
156. Pessolato AGT, dos Santos Martins D, Ambrósio CE i wsp. Propolis and amnion reepithelialise second-degree burns in rats. Burns 2011; 37: 1192-1201.
157. Wagh VD. Propolis: a wonder bees product and its pharmacological potentials. Adv Pharmacol Sci 2013; 2013: 308249.
158. Kucharzewski M, Kózka M, Urbanek T. Topical treatment of nonhealing venous leg ulcer with propolis ointment. Evid Based Complement Alternat Med 2013; 2013: 254017.
159. Kucharzewski M, Kubacka S, Urbanek T i wsp. Stan scheller: the forerunner of clinical studies on using propolis for poor and chronic nonhealing wounds. Evid Based Complement Alternat Med 2013; 2013: 456859.
160. Morales W, Garbbarino J. Clinical Evaluation of a New Hypoallergic Formula of Propolis in Dressings. Bee Products: Properties, Application and Apitherapy. Plenum Press, New York 1997.
161. Callejo A, Armentia A, Lombardero M i wsp. Propolis, a new bee‐related allergen. Allergy 2001; 56: 579.
162. Silvani S, Spettoli E, Stacul F i wsp. Contact dermatitis in psoriasis due to propolis. Contact Dermat 1997; 37: 48-49.
163. Duimel-Peeters I, Halfens R, Ambergen A i wsp. The effectiveness of massage with and without dimethyl sulfoxide in preventing pressure ulcers: a randomized, double-blind cross-over trial in patients prone to pressure ulcers. Int J Nurs Stud 2007; 44: 1285-1295.
164. Houwing R, van der Zwet W, van Asbeck S i wsp. An unexpected detrimental effect on the incidence of heel pressure ulcers after local 5% DMSO cream application: a randomized, double-blind study in patients at risk for pressure ulcers. Wounds 2008; 20: 84-88.
165. Ohura N, Takahashi M, Ohura N Jr. Influence of external forces (pressure and shear force) on superficial layer and subcutis of porcine skin and effects of dressing materials: are dressing materials beneficial for reducing pressure and shear force in tissues? Wound Repair Regen 2008; 16: 102-107.
166. Ohura N, Ichioka S, Nakatsuka T i wsp. Evaluating dressing materials for the prevention of shear force in the treatment of pressure ulcers. J Wound Care 2005; 14: 401-404.
167. Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries. Clinical Practice Guideline 2019.
168. Matsuzaki K, Kishi K. Investigating the pressure-reducing effect of wound dressings. J Wound Care 2015; 24: 514-517.
169. Call E, Pedersen J, Bill B i wsp. Enhancing pressure ulcer prevention using wound dressings: What are the modes of action? Int Wound J 2015; 12: 408-413.
170. Call E, Pedersen J, Bill B i wsp. Microclimate impact of prophylactic dressings using in vitro body analog method. Wounds 2013; 25: 94-103.
171. Ashford RL, Freear ND, Shippen JM. An in-vitro study of the pressure-relieving properties of four wound dressings for foot ulcers. J Wound Care 2001;10: 34-38.
172. Chockalingam N, Ashford RL, Dunning D. The influence of four wound dressings on the kinetics of human walking. J Wound Care 2001; 10: 371-374.
173. Brindle CT, Wegelin JA. Prophylactic dressing application to reduce pressure ulcer formation in cardiac surgery patients. J Wound Ostomy Continence Nurs 2012; 39: 133-142.
174. Kalowes P, Messina V, Li M. Five-layered soft silicone foam dressing to prevent pressure ulcers in the intensive care unit. Am J Crit Care 2016; 25: e108-e119.
175. Santamaria N, Gerdtz M, Kapp S i wsp. A randomised controlled trial of the clinical effectiveness of multi-layer silicone foam dressings for the prevention of pressure injuries in high-risk aged care residents: The Border III Trial. Int Wound J 2018; 15: 482-490.
176. Yoshimura M, Ohura N, Tanaka J i wsp. Soft silicone foam dressing is more effective than polyurethane film dressing for preventing intraoperatively acquired pressure ulcers in spinal surgery patients: The Border Operating room Spinal Surgery (BOSS) trial in Japan. Int Wound J 2018; 15: 2.
177. Aloweni F, Lim ML, Chua TL i wsp. A randomised controlled trial to evaluate the incremental effectiveness of a prophylactic dressing and fatty acids oil in the prevention of pressure injuries. Wound Pract Res 2017; 25: 24-34.
178. Tayyib N, Coyer F. Effectiveness of pressure ulcer prevention strategies for adult patients in intensive care units: a systematic review. Worldviews Evid Based Nurs 2016; 13: 432-444.
179. Sving E, Högman M, Mamhidir AG i wsp. Getting evidence-based pressure ulcer prevention into practice: a multi-faceted unit-tailored intervention in a hospital setting. Int Wound J 2016; 13: 645-654.
180. Azuh O, Gammon H, Burmeister C i wsp. Benefits of Early active mobility in the medical intensive care unit: a pilot study. Am J Med 2016; 129: 866-871.
181. Klein K, Mulkey M, Bena JF i wsp. Clinical and psychologic effects of early mobilization in patients treated in a neurologic ICU: a comparative study. Crit Care Med 2015; 43: 865-873.
182. Kiperski JE. Następstwa unieruchomienia dla funkcji organizmu. W: Rehabilitacja medyczna. Kwolek A (red.). Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004.
183. Olivier FL. Proponowane wytyczne dla kinezyterapii osób dorosłych w warunkach leczenia stanów ostrych. Rehab Med 1999; 2: 73-83.
184. Spannbauer A, Berwecki A, Ridan T i wsp. Wybrane aspekty rehabilitacji u chorych leżących. W: Leczenie ran przewlekłych. Szewczyk MT, Jawień A (red.). PZWL, Warszawa 2019; 184-216.
185. Nowotny J, Saulicz E, Czupryna K i wsp. Ćwiczenia lecznicze, uwagi metodyczno-praktyczne. W: Podstawy fizjoterapii. Nowotny J (red.). Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.
186. Orzech J. Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii. Wydawnictwo Sport i Rehabilitacja, Tarnów 2005.
187. Spodaryk K, Bromboszcz J. Fizykoterapia – potrzeba badań naukowych. Rehab Med 2004; 8: 8-16.
188. Sieroń A, Pasek J, Mucha R. Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehab Prakt 2007; 1: 25-27.
189. Demaszczak I. Rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego. W: Fizjoterapia w chorobach układu sercowo- naczyniowego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006.
190. Tomkowski W, Kuca P, Urbanek T i wsp. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – wytyczne profilaktyki, diagnostyki i terapii. Konsensus Polski 2017. Acta Angiologica 2017; 2: 73-113.
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.