eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
1/2022
vol. 109
 
Share:
Share:
more
 
 

Quiz dermatologiczny

Anna Waśkiel-Burnat
,
Katarzyna Pisarz
,
Joanna Czuwara
,
Joanna Golińska
,
Małgorzata Olszewska
,
Lidia Rudnicka

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2021, 109, 86-87
Online publish date: 2022/05/31
Article file
- Quiz.pdf  [0.15 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
62-letni pacjent zgłosił się z powodu występujących od około 6 miesięcy zmian w obrębie skóry głowy (ryc. 1). W badaniu przedmiotowym stwierdzono zmiany rumieniowo-naciekowe oraz niebliznowaciejącą utratę włosów w okolicy czołowej. W badaniu trichoskopowym uwidoczniono obszary o barwie łososiowej, naczynia serpentynowate i drzewkowate (ryc. 2). Obraz histopatologiczny – rycina 3.
Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
A. Łojotokowe zapalenie skóry
B. Toczeń rumieniowaty ogniskowy
C. Pierwotny skórny chłoniak z ośrodków rozmnażania
D. Naczyniakomięsak

Odpowiedź na stronie 87.

Quiz dermatologiczny 1/2022

Poni¿ej prawid³owa odpowiedŸ.

C. Pierwotny skórny chłoniak z ośrodków rozmnażania
U przedstawionego pacjenta w badaniu histopatologicznym stwierdzono guzkowy, rozproszony naciek z komórek jednojądrowych w skórze właściwej. W badaniu immunohistochemicznym uwidoczniono limfoidalny naciek z przewagą komórek B (CD20 > CD3), BCL6+, BCL2-, MUM10, CD5-, CD30-. Na podstawie obrazu klinicznego i wyników badań dodatkowych u pacjenta rozpoznano pierwotnego skórnego chłoniaka z ośrodków rozmnażania. W leczeniu zastosowano radioterapię.
Copyright: © 2022 Polish Dermatological Association. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.