eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2004
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Recent targets in the treatment of bone metastases and optimising chemotherapy in breast cancer. A report on the ”Targeting breast cancer with care” conference, Prague, 6-8 February 2004

Małgorzata Stelmaszuk

Online publish date: 2004/04/23
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Wysoka zachorowalność na raka piersi jest obecnie jednym z największych problemów zdrowotnych współczesnego świata, dlatego też blisko 600 specjalistów z dziedziny onkologii, ginekologii i chirurgii z różnych krajów spotkało się na konferencji naukowej w Pradze, aby ocenić nowe możliwości terapii.

Pierwszy dzień konferencji był poświęcony najnowszym osiągnięciom w zakresie terapii zmian przerzutowych do kośćca w przebiegu raka piersi. Sesję tę poprowadził prof. Bengt Bergstrom z Instytutu w New Jersey, USA. Prezentacje rozpoczął prof. Pierfranco Conte z uniwersytetu w Modenie, omawiając epidemiologię raka piersi w populacji światowej. Przedstawił również częstość występowania zmian przerzutowych w kośćcu w przebiegu różnych nowotworów, uwzględniając wysoką pozycję raka piersi na tej liście. Zaprezentował kliniczne aspekty powikłań związanych z zajęciem kośćca. Omówił mechanizm działania bifosfonianów, ich skuteczności i profilu bezpieczeństwa [1]. Prof. Coleman z Weston Park Hospital of Sheffield w Wielkiej Brytanii położył szczególny nacisk na konieczność poprawy profilu bezpieczeństwa w zakresie redukcji nefrotoksyczności związanej z podawaniem bifosfonianów. Prof. Debu Tripathy z University of Texas przedstawił ocenę skuteczności nowego bifosfonianu 3. generacji – ibandronate. Na podstawie trzech wieloośrodkowych badań klinicznych III fazy oszacowano skuteczność ibadronatu (Bondronatu) poprzez ocenę możliwości zapobiegania powikłaniom kostnym [2, 3]. Badania te wykazały znamienne zmniejszenia ryzyka wystąpienia nowych incydentów kostnych w trakcie terapii preparatem Bondronat w stosunku do placebo. Ze względu na wstępne potwierdzenie korzyści z zastosowania nowego bifosfonianu – obecnie są prowadzone badania porównujące jego skuteczność z innymi bifosfonianami III generacji (Zoledronian).
Kolejna sesja dotyczyła korzystnego wpływu ibadronatu na komfort życia chorego, poprzez szybkie zmniejszenie bólu kostnego (w ciągu pierwszych 3 dni od zastosowania leczenia). Podanie dożylnego Ibandronatu pozwoliło na zmniejszenie dawek stosowanych wcześniej leków opioidowych, jak również spowodowało znaczącą poprawę u chorych z bólem opornym na opioidy [4]. Zagadnienie to będzie szerzej zaprezentowane na 4. Europejskiej Konferencji Raka Piersi w Hamburgu w...


View full text...
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe