eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2012
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Report
Meeting of the Heads of Medical Psychology Chairs and Units at the Medical University of Warsaw

Krzysztof Owczarek

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2012; 7, 2: 107–109
[English version: Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2012; 7, 2: 110–112]
Online publish date: 2012/10/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W siedzibie Zakładu Psychologii Medycznej (ZPM) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się robocze spotkanie kierowników katedr i zakładów psychologii uczelni medycznych. Dotyczyło ono kształcenia w zakresie psychologii na uczelniach medycznych zarówno w kontekście działań bieżących, jak i przyszłych. Nie było to wydarzenie bez precedensu. Takie spotkania do niedawna prowadził prof. Józef Gierowski z Krakowa.

Tym razem ważnym powodem zorganizowania spotkania była ożywiona kampania medialna dotycząca braku umiejętności prowadzenia przez lekarzy dialogu z pacjentami i ich rodzinami, która toczyła się na przełomie roku. Inicjatywa ta spotkała się dużym zainteresowaniem ze strony prof. Janusza Kleinroka, dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. W dużym stopniu była ona spowodowana nagromadzeniem się skarg pacjentów zgłaszanych m.in. do Rzecznika Praw Pacjenta i rad lekarskich. Spotkało się to z dużym oddźwiękiem medialnym.

W ostatnich miesiącach ubiegłego roku minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powołał Komisję ds. Humanizacji Medycyny m.in. w trosce o poprawę jakości komunikacji w tym zakresie. W skład tego kolegialnego ciała z ramienia naszej uczelni weszli prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski i dr hab. Krzysztof Owczarek, prof. WUM. Z ich inicjatywy powstała propozycja powołania przez Ministerstwo Zdrowia do życia nowego przedmiotu na studiach lekarskich „Relacje lekarz–pacjent”.

Spotkanie w ZPM WUM dotyczyło omówienia tej cennej inicjatywy oraz prezentacji zagadnień będących przedmiotem nauczania w tym zakresie przez ZPM WUM. Obradom przewodniczył kierownik Zakładu Psychologii Medycznej WUM prof. Krzysztof Owczarek. Na zebraniu szczegółowo przedstawiono wniosek Komisji ds. Humanizacji Medycyny Ministerstwa Zdrowia dotyczący wykorzystania wiedzy psychologicznej w celu poprawy kontaktu lekarzy z pacjentem i ich rodzinami. Drugim punktem obrad była informacja o aktywności ZPM w zakresie nauczania psychologii lekarskiej studentów wydziałów lekarskich, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów relacji lekarz–pacjent i właściwej komunikacji. Te zagadnienia zaprezentowały adiunkt i asystent ZPM WUM dr n. med. Dorota Włodarczyk i mgr Magdalena Łazarewicz. Ich wystąpienie było poświęcone wykorzystaniu współczesnej wiedzy psychologicznej oraz nowatorskich metod nauczania w celu podnoszenia...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe