en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 

Report
Second National Congress of Family Medicine in Republic of Moldova

Eugeniusz Józef Kucharz

Reumatologia 2006; 45, 1: 53-54
Online publish date: 2007/03/12
Article file
- drugi.pdf  [0.06 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 25–26 października 2006 r. w Kiszyniowie – stolicy Mołdawii odbył się II Krajowy Kongres Medycyny Rodzinnej Republiki Mołdowy (Congresul II al medicilor de familie din Republica Moldova). Obrady kongresu toczyły się w salach Uniwersytetu Medyczno-Farmaceutycznego im. prof. Nicolae Testemiþanu i zgromadziły ok. 250 uczestników. Byli oni delegatami z poszczególnych ośrodków medycyny rodzinnej. Tematyka kongresu koncentrowała się wokół roli i miejsca medycyny rodzinnej w ochronie zdrowia oraz ukazania, w aspekcie szkoleniowym, najczęściej spotykanych zagadnień praktycznych spotykanych w pracy lekarza rodzinnego. Wśród tych zagadnień znalazły się też problemy reumatologiczne. W pierwszej grupie problemów odnotować należy wystąpienie prezesa kongresu Grigore Bivola, który omówił rozwój specjalności i jej problemy w Republice Mołdawii. W tej części kongresu przemawiali m.in. Gheorghe Haber (Rumunia) i Arnoldas Iourgutis (Litwa), a także występujący w drugim dniu kongresu przedstawiciele American Academy of Family Medicine (Mary Frank, Daniel Ostergaard, Mary Jo Welker, Steven Strode). Wśród wielu wystąpień o charakterze szkoleniowym odnotować należy prace z reumatologii. Wykład plenarny Nowoczesna strategia leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów wygłosił Eugeniusz J. Kucharz, który wraz z Anną Kotulską poprowadził sesję II kongresu. Współprzewodniczącymi tej sesji były Minodora Mazur i Liliana Gropa. Obie wymienione panie profesor zajmują się reumatologią. W sesji wygłosiły m.in. wykłady Skuteczność skojarzonego leczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów (Liliana Gropa) i Zastosowanie glikokortykosteroidów w leczeniu chorób narządu ruchu (Mizodora Mazur). Ostatnia z wymienionych prelegentek jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii i sekretarzem Bałkańskiej Unii Medycznej. Profesor Mazur została zapamiętana jako wyróżniający się wykładowca i wybitna osobowość. Medycyna mołdawska czyni wiele wysiłków, aby stawać się nowoczesnym lecznictwem. W tym zakresie, w jakim mogłem się zorientować podczas kongresu, problemem są nie tylko niedostatki finansowe, ale i też przyjmowanie pewnych tradycyjnych doktryn diagnostyczno-terapeutycznych. Przykładowo, w rozmowach z kolegami z Mołdowy wywnioskowałem, że w reumatologii zbyt często przyjmuje się dawny pogląd o dominującej roli gorączki reumatycznej w rozwoju chorób narządu ruchu, przede wszystkim u dzieci oraz używa się terminu osteoartroza zamiast osteoartritis. Gospodarze kongresu byli niezwykle życzliwi i gościnni. Dzięki Grigoremu Bivolowi i Nicolae Bodrugowi, uczestniczący w kongresie Polacy – Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz, reprezentujący Towarzystwo Internistów Polskich, a jednocześnie jedyni lekarze z obszaru Unii Europejskiej, mieli możliwość zwiedzenia niektórych okolic kraju, m.in. ruin klasztorów w Orheiul Vechi, zespołu klasztornego w Capriana, stolicy Gagauzji Comrat oraz największej na świecie wytwórni win w Miles,ti Mici. Oczywiście zapoznaliśmy się z stolicą Mołdowy – Kiszyniowem (Chis,inãu). Organizacja kongresu była sprawna, a obrady, na ile mogłem się zorientować, bo toczyły się po rumuńsku i w małej części po rosyjsku, ciekawe i przyciągające uwagę. Jest to zasługa zespołu organizującego, przede wszystkim pracowników Katedry Medycyny Rodzinnej kierowanej przez Grigore Bivola, m.in. Natalii Zarbalov, Ludmily Balteanu, Ghenadia Curochicina. We wish to express sincere thanks to Professor Grigore Bivol, the president of the Moldavian Society of Family Medicine, and to Professor Nicolae Bodrug, the head of the Department of Internal Medicine of the State Medical and Pharmaceutical University in Chis,inãu, for the extraordinary hospitality and very friendly atmosphere during the visit to Moldova.
Anna Kotulska and Eugene J. Kucharz
prof. dr hab. med. Eugeniusz Józef Kucharz
Copyright: © 2007 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.