eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
3/2006
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Review paper
Invasive treatment of coronary artery disease in dialysis patients

Andrzej Kleinrok

Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2006; 2, 3 (5): 224–229
Online publish date: 2006/10/13
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Przewlekłe choroby nerek, w tym niewydolność terminalna (TNN), osiągnęły poziom epidemiczny i stanowią ogólnoświatowy problem zdrowotny. Liczba osób wymagających leczenia nerkozastępczego w 2001 r. w populacji światowej oceniana była na 1 750 000, w USA na 335 000, a w Europie na 350 000 [1]. Przeprowadzone symulacje wskazują, że w 2010 r. w USA może ona przekroczyć 650 000 [2], ponieważ roczny przyrost liczby chorych z TNN wynosi 7% [1]. Na podstawie przedstawionych danych można przypuszczać, że liczba osób z TNN w Polsce w 2010 r. wyniesie ok. 25 000. W programie dializ uczestniczy ok. 350 osób/mln, a rocznie przybywa ok. 100 chorych/mln ludności.
Niewydolność nerek, odwrotnie proporcjonalnie do klirensu kreatyniny, przyczynia się do szybkiego rozwoju miażdżycy naczyń oraz zwiększa ryzyko zgonu, hospitalizacji z przyczyn ogólnych, hospitalizacji z powodu choroby wieńcowej (ChW), niewydolności serca, udaru niedokrwiennego i chorób tętnic obwodowych [1, 3]. Choroba wieńcowa częściej występuje u pacjentów z TNN w porównaniu z populacją ogólną (40% vs 5–12%) oraz znacznie częściej jest przyczyną zgonów w obserwacji rocznej (9% vs 0,28%) [4, 5, 6]. Na podstawie przedstawionych danych można przyjąć, że w Polsce liczba chorych z TNN i z ChW wynosi ok. 160/mln. Dusznica bolesna i choroby naczyń obwodowych są najczęstszymi przyczynami hospitalizacji u pacjentów z TNN. Zdarzenia sercowe u pacjentów z TNN istotnie wpływają na przewidywaną długość życia, skracając ją o około 50% [1]. Z kolei przewlekła niewydolność nerek jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu u pacjentów po przebytym ostrym epizodzie wieńcowym [7]. Śmiertelność szpitalna z powodu zawału serca (ZS) u pacjentów z TNN sięga 30% [8]. Śmiertelność roczna u pacjentów po ZS z TNN sięga blisko 60%, u pacjentów po przeszczepie nerki 24%, a 5 lat przeżywa mniej niż 10% [9].
Roczna śmiertelność pacjentów z TNN wynosi 19,5%, z czego blisko połowa spowodowana jest chorobami serca, a około 20% zawałem serca [9]. Śmiertelność z powodu chorób układu krążenia u pacjentów z TNN jest 10–30 razy większa niż w populacji ogólnej [1]. Ryzyko zgonu pacjentów z TNN z powodów sercowo-naczyniowych jest około 9-krotnie większe w porównaniu z takim ryzykiem w populacji ogólnej. U osób powyżej 75. roku życia jest ono 5 razy większe, natomiast u osób w wieku 25–35...


View full text...
keywords:

coronary artery disease, dialysis, CABG, PCI

Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe