eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2004
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Role of hematopoietic stem cell transplantation and donor lymphocyte infusion in the treatment of metastatic renal cell carcinoma

Cezary Szczylik
,
Jakub Żołnierek
,
Krzysztof Leśniewski-Kmak
,
Piotr Rzepecki
,
Przemysław Langiewicz
,
Tomasz Sarosiek

Współcz Onkol (2004) vol. 8: 4 (210-211)
Online publish date: 2004/06/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przerzutowy rak nerki jest chorobą nieuleczalną. W roku 1996 zarejestrowano w Polsce 3 612 zachorowań na ten nowotwór i 2 216 zgonów z jego powodu. Średni czas przeżycia chorych w IV° zaawansowania choroby wynosi 12–15 mies., tylko 5% pacjentów przeżywa 5 lat. Największy – do 20%, odsetek odpowiedzi uzyskuje się za pomocą immunoterapii interleukiną-2 i interferonem-alfa. Nowotwór jest oporny na chemio- i radioterapię. Od 1997 r. trwają badania kliniczne nad nową formą immunoterapii, jaką jest miniallotransplantacja komórek macierzystych krwiotworzenia od HLA zgodnego rodzeństwa chorego. Pionierem leczenia za pomocą tej metody był Childs. Do 2002 roku zrealizował on 42 tego typu procedury, uzyskując 45% całkowitych i częściowych odpowiedzi. Wszystkie całkowite remisje były długotrwałe, ze średnim czasem obserwacji 2–6 lat. Częściowe odpowiedzi definiowano jako zmniejszenie o co najmniej 50% sumy wymiarów poprzecznych wszystkich zmian przerzutowych. Zródłem komórek macierzystych krwiotworzenia była krew obwodowa lub szpik kostny. Przeszczepiano średnio 5 mln komórek macierzystych (CD34+) na kg wagi ciała chorego. W reżimie przygotowawczym stosowano cyklofosfamid i fludarabinę (oraz ATG w przypadku niezgodności w jednym antygenie transplantacyjnym). Jako profilaktykę choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi podawano cyklosporynę A. W przypadku braku 100% chimeryzmu, począwszy od 30. dnia po przeszczepie odstawiano leczenie immunosupresyjne, a przy braku efektu bądź w przypadku progresji choroby podawano infuzje limfocytów dawcy w odstępach 30-dniowych, w dawkach wzrastających od 5 do 50 mln komórek CD3+ na kg wagi ciała chorego. Przeciwwskazaniem do szybkiego odstawienia cyklosporyny i infuzji limfocytów dawcy była choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi w stopniach III i IV. Do chwili obecnej zastosowano tę nową metodę w wielu ośrodkach onkologicznych na całym świecie. Wprawdzie nikomu nie udało się powtórzyć tak wspaniałych rezultatów, jakie osiągnęli Childs i wsp., to jednak dotychczasowe wyniki są na tyle obiecujące, że przerzutowy rak nerki znalazł się na liście wskazań do transplantacji komórek macierzystych krwiotworzenia, co roku publikowanej przez EBMT. Nasze skromne doświadczenia obejmują 4 chorych (1 z nich miał wykonane 2 transplantacje z powodu odrzucenia pierwszego przeszczepu), czas ich obserwacji wynosi od...


View full text...
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe