eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
1/2008
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 

Sekcja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
Powstanie Towarzystwa Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK

Adam Witkowski

Post Kard Interw 2008; 4, 1: 49
Online publish date: 2008/04/10
Article file
- powstanie.pdf  [0.03 MB]
Get citation
 
 
Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy
Tym artykułem chciałbym zainicjować stałą kolumnę przewodniczącego Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SISN PTK) w piśmie Postępy w Kardiologii Interwencyjnej. Pomyśleliśmy, że taka platforma komunikacji z członkami SISN PTK może być przydatna, przede wszystkim z uwagi na możliwość informowania o ważnych dla środowiska kardiologów interwencyjnych sprawach i wydarzeniach. A w Postępach dlatego, że zgodnie z uchwałą Zarządu SISN i w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym, prof. Witoldem Rużyłłą, pismo stało się oficjalnym organem SISN PTK. Notabene, zachęcam do publikowania w nim prac oryginalnych, szczególnie młodych kolegów, których z pewnością zainteresuje fakt, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało pismu 4 punkty, a Index Copernicus – 9 punktów (co jest obecnie najwyższą punktacją ze wszystkich profesjonalnych periodyków kardiologicznych w kraju). Ten artykuł chciałbym w całości poświęcić zagadnieniu przekształcenia Sekcji w Towarzystwo Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Sprawa ta toczy się już od pewnego czasu i była także przedmiotem debaty w ramach SISN, w tym podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia naszych członków w 2007 roku podczas XI Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie. Sądzę jednak, że jeszcze raz powinniśmy tutaj wyjaśnić motywy działania Zarządu SISN – dlaczego chcemy przekształcenia Sekcji w Towarzystwo i co nam to da? Jesteśmy dużą, liczącą 400 członków Sekcją PTK. Działamy na różnych polach – nie ograniczajamy się do klasycznie pojętej kardiologii interwencyjnej, bowiem coraz częściej w pracowniach wykonuje się zabiegi na tętnicach obwodowych i szyjnych. Jesteśmy coraz bardziej zajęci, pracujemy zwykle w więcej niż tylko w jednym ośrodku. A pracowni kardioangiograficznych jest coraz więcej – obecnie 92! Jesteśmy zatem rozproszeni, a nasze interesy stają się coraz bardziej rozbieżne. To wszystko nie sprzyja, jak wynika z uważnej obserwacji, zachowaniu spójności naszego środowiska. Ponadto – działania SISN stały się w dużej mierze na tyle szerokie i prowadzone są z takim rozmachem, że wykraczają daleko poza standardowe działania innych Sekcji PTK. I tak, SISN jest współorganizatorem trzech dużych spotkań kardiologów interwencyjnych z kraju i ze świata (warsztaty w Warszawie, Zabrzu i Krakowie), ponadto prowadzi własny system akredytacji – zarówno indywidualnej, jak i pracowni, który jest obecnie coraz częściej brany pod uwagę przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach SISN w maju 2007 roku powstało sześć komisji zajmujących się różnymi aspektami naszej działalności: Komisja ds. nauki, Komisja ds. sprawozdawczości, Komisja ds. edukacji i stypendiów, Komisja ds. akredytacji, Komisja ds. interwencji na tętnicach szyjnych i obwodowych, Komisja ds. wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego. To dobitnie świadczy o tym, że ramy Sekcji PTK stały się zbyt ciasne dla kardiologów interwencyjnych i potrzebne jest nowa struktura, która lepiej i pełniej zaspokajałaby nasze potrzeby. Stąd narodziła się idea przekształcenia SISN w Towarzystwo Interwencji Sercowo-Naczyniowych, które – działając w ramach PTK – uzyskałoby szersze prerogatywy i stałoby się bardziej samodzielne zarówno w działalności organizacyjnej (war- sztaty, rozmowy z NFZ i Ministerstwem Zdrowia, reprezentacja zagraniczna), jak i naukowej. Co zatem chcemy zrobić, żeby do tego doprowadzić? Już uzyskaliśmy zgodę Zarządu Głównego PTK na wszczęcie procedury przekształcenia, za co chciałbym w imieniu Zarządu SISN podziękować prezesowi PTK, prof. Andrzejowi Rynkiewiczowi, i pozostałym członkom Zarządu Głównego. Pierwszy krok został więc zrobiony, następne to: napisanie statutu nowego Towarzystwa, jego przegłosowanie na Walnym Zgromadzeniu SISN PTK 18 kwietnia 2008 roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków naszej Sekcji w Warszawie, przedstawienie statutu do akceptacji ZG PTK oraz wprowadzenie stosownych zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i przegłosowanie ich podczas Walnego Zgromadzenia Członków PTK na czerwcowej konferencji w Zabrzu. Z tego miejsca apeluję o liczny udział członków SISN zarówno na Walnym Zgromadzeniu Członków Sekcji w Warszawie, jak i podczas Walnego Zgromadzenia w Zabrzu. To nasze głosy zadecydują o tym, czy będziemy mieli Towarzystwo, czy też nie i jak będzie w dalszej perspektywie wyglądała nasza integracja. A jestem przekonany, że tylko wspólnymi siłami możemy przyczynić się do dalszego postępu kardiologii interwencyjnej w Polsce. Proszę więc Was wszystkich o wsparcie dla naszych działań.
W imieniu Zarządu SISN PTK Adam Witkowski, przewodniczący
Copyright: © 2008 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.