eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank


4/2002
vol. 1
 
Share:
Share:

Sexuality of Polish women
Report „Sexuality of Polish people 2002”

Michał Lew-Starowicz
,
Zbigniew Lew-Starowicz

(Prz Menopauz 2002; 4:64–73)
Online publish date: 2004/03/03
Article files
- Seksualność.PDF  [1.42 MB]
- Seksualność2.PDF  [2.15 MB]
Get citation
 
 
Wstęp


Badania dotyczące seksualności kobiet w Polsce z zastosowaniem metod ankietowych zapoczątkowała H. Malewska w 1967 r., ograniczały się one jednak do kobiet mieszkających w Warszawie. Pierwszym badaniem na reprezentatywnej ogólnopolskiej populacji był raport Życie seksualne Polaków z 1992 r. (Lew-Starowicz 1992) wykonany przez SMG/KRC. W 2002 roku zostały powtórzone badania z zastosowaniem tej samej ankiety i również przez firmę SMG/KRC na populacji 426 kobiet w wieku 15–75 lat. Badanie zostało przeprowadzone jako moduł badania Omnibus wykonywanego cyklicznie przez SMG/KRC Poland Media SA. Respondentki w krótkim wywiadzie ankieterskim face-to face na inny temat pytano, czy zgodzą się na udział w badaniu dotyczącym życia seksualnego, zapewniając jednocześnie o anonimowości ich odpowiedzi. Osobom, które wyraziły zgodę wręczano kopertę z kwestionariuszem do samodzielnego wypełnienia. Wypełnione przez respondentki ankiety były wrzucane do urny. Ankieta obejmowała 103 skalowane pytania.


Wyniki i ich omówienie


Większość respondentek pozytywnie ocenia małżeństwo swoich rodziców (ryc. 1.). Najbardziej typowym modelem w rodzinie jest partnerstwo i dominacja ojców (ryc. 2.). W porównaniu z 1992 r. zwiększył się odsetek kobiet podających model partnerski. Polki są najczęściej uświadamiane seksualnie przez rówieśników (ryc. 3.). W porównaniu z 1992 r. zwiększyła się rola szkoły (z 9 na 17%). Wiek menarche (ryc. 4.) niewiele się różni od danych z 1992r. W dzieciństwie 3% kobiet doświadczyło przemocy seksualnej (ryc. 5.). Zachowania masturbacyjne ujawniło 26% badanych (ryc. 6.), identycznie jak w 1992 r. Co czwarta kobieta ujawnia negatywne uczucia wiążące się z zachowaniami masturbacyjnymi. Aktywność seksualna Polek (ryc. 7.) jest niższa w porównaniu z wynikami badań w innych krajach Europy. W wieku menopauzalnym rzadkie kontakty seksualne ujawnia 47% badanych, gdy natomiast w Europie dotyczy to 1/3 kobiet. Na uwagę zasługuje deklaracja adekwatności częstotliwości współżycia seksualnego z potrzebami (ryc. 8.). 92% badanych kobiet osiąga orgazm w kontaktach seksualnych (ryc. 9.). W porównaniu z 1992 r. zwiększyła się populacja kobiet osiągających orgazm w trakcie stosunku (z 75 na 87%). Prawdopodobnie wiąże się to ze zmianami w obyczajowości seksualnej w Polsce. Najczęściej ujawnianym problemem seksualnym kobiet jest zmniejszenie potrzeb seksualnych (ryc. 10.). W porównaniu z badaniami z 1992 r. istotnie zmalał odsetek kobiet deklarujących zmniejszone potrzeby seksualne (z 34 do 25%) oraz narzekających na rzadkie osiąganie orgazmu (z 24 na 17%). U kobiet w wieku menopauzalnym zmniejszenie potrzeb seksualnych ujawnia 38% badanych, brak lubricatio 16%, brak orgazmu 18%, pochwicę 5%. Ogólną poprawę zdrowia seksualnego kobiet można tłumaczyć zwiększonym zakresem promocji zdrowia seksualnego w mediach, w służbie zdrowia, większym zainteresowaniem kobiet jakością życia w tej sferze życia. W Polsce dominuje model związku kobiety ze starszym wiekiem partnerem (ryc. 11.), ale w porównaniu z 1992 r. wzrosła populacja kobiet wiążących się z młodszymi wiekiem partnerami.
Postawy kobiet wobec seksu (ryc. 12.) ujawniają jego akceptację i zróżnicowanie, prawie identycznie jak w 1992 r. Podobnie trwałe są poglądy Polek co do określonych zjawisk obyczajowych (ryc. 13.), w porównaniu do mężczyzn są one bardziej konserwatywne, szczególnie u kobiet w wieku menopauzalnym. Pozytywną samoocenę Polek w roli kochanek ujawnia 46% badanych (ryc. 14.), w porównaniu z 1992 r. zmniejszyła się o połowę populacja kobiet traktujących seks jako powinność wobec mężczyzny. Pewnym zaskoczeniem są dane z ryc. 15., zwłaszcza w zakresie akceptacji kapłaństwa kobiet. W porównaniu z 1992 r. 3-krotnie wzrósł odsetek kobiet z tego typu postawą, zwłaszcza u kobiet młodych. Można to wyjaśnić nagłaśnianiem przez media tego zjawiska na Zachodzie. Z ryc. 16. wynika, że Polki są wierne i nie uległo to istotnej zmianie od 1992 r. Podobne zjawisko dotyczy kontaktów przedmałżeńskich (ryc. 17.), oceny tego, co jest ważne w życiu seksualnym (ryc. 18.). Treść snów erotycznych kobiet (ryc. 19.) można ocenić jako typową i porównywalną z raportami z innych krajów. W porównaniu z 1992 r. zwiększyła się populacja kobiet oceniająca dziewictwo jako rzecz bez znaczenia (ryc. 20.), u kobiet w wieku menopauzalnym tego typu postawę ujawnia 1/4 badanych.
Do 18. roku życia współżycie seksualne inicjuje włącznie 43% kobiet, a po 20. roku życia 1/3 kobiet (ryc. 21.). W porównaniu z 1992 r. obniżył się średni wiek inicjacji seksualnej. W porównaniu z 1992 r. zwiększyła się populacja kobiet pozytywnie oceniających przebieg inicjacji seksualnej (ryc. 22.). Nie uległa też zmianie motywacja inicjacji seksualnej (ryc. 23.). U kobiet w wieku menopauzalnym motywem inicjacji seksualnej było: uczucie u 56% badanych, potrzeba dorosłości u 13%, ciekawość u 28%. Upodobania seksualne kobiet (ryc. 24.) nie uległy istotnym zmianom w porównaniu z 1992 r., a u kobiet w wieku menopauzalnym jedyną ujawnioną różnicą jest większa aktywność masturbacyjna – 15%.
Liczba partnerów seksualnych (ryc. 25.) w porównaniu z 1992 r. ujawnia jedną zmianę – zmniejszyła się liczba kobiet deklarujących związek z jednym partnerem (z 58 na 47%).


Adres do korespondencji

Zakład Psychoterapii, Problemów Społecznych
i Rehabilitacji Seksualnej
Wydział Rehabilitacji AWF
00-968 Warszawa 45
ul. Marymoncka 34
skr. poczt. 55
Copyright: © 2004 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.