eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2003
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 

Słowo wstępne

Andrzej Mackiewicz

Współcz Onkol (2003), vol. 7, 10, 737
Online publish date: 2003/12/17
Article file
- Wstep.pdf  [0.07 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 


Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce ostatni w roku 2003 – 10. numer Współczesnej Onkologii. Pismo nasze istnieje na rynku 7 lat. Rozpoczynaliśmy jako kwartalnik, później dwumiesięcznik, a od dwóch lat wydajemy 10 numerów pisma rocznie. W 2003 r. ukazało się 107 artykułów przesłanych do druku praktycznie ze wszystkich ośrodków onkologicznych w kraju oraz kilka z zagranicy (indeks w tym numerze). Wprowadziliśmy zwyczaj publikowania jednego lub dwóch numerów monotematycznych w roku. Wydania te mają służyć jako edukacyjne – state-of-the-art, tak przecież przydatne dla specjalizujących się kolegów. Staramy się również publikować obowiązujące na świecie standardy w onkologii; przykładem może być zamieszczony w tym numerze artykuł prezentujący obecnie obowiązującą klasyfikację nowotworów wg AJCC. Walczymy o wprowadzenie Współczesnej Onkologii do światowych baz danych, co w dniu dzisiejszym jest bardzo trudnym zadaniem, zważywszy na to, że nadal chcemy wydawać pismo w języku polskim. Przystosowujemy wydania do norm obowiązujących w Index Copernicus, aby podnieść punktację pisma w tej bazie. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa pomocy i zainteresowaniu publikowaniem we Współczesnej Onkologii, wsparciu sponsorów oraz ciężkiej pracy Rady Naukowej poziom pisma oraz jego ranga w środowisku medycznym w kraju będzie nadal wzrastać.
W roku 2003 odnotowaliśmy w polskiej onkologii kilka ważnych wydarzeń. Utworzone zostały dwa nowe stowarzyszenia: Polska Grupa Czerniakowa oraz Polska Grupa Raka Nerki. Mamy nadzieję, że oba towarzystwa skoordynują działania onkologów, zajmujących się powyższą tematyką w kraju, będą tworzyć standardy i odpowiednie procedury, opiniować poczynania i doradzać Narodowemu Funduszowi Zdrowia i jego następcom. Ważnym wydarzeniem w kraju było cykliczne już spotkanie Post ASCO – zorganizowane krótko po Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Pomysł ten spotyka się z ogromnym zainteresowaniem naszego środowiska z jasnych przesłanek, tzn. przekazania najnowszych osiągnięć onkologii na świecie tym kolegom, którzy z różnych względów (najczęściej finansowych) nie mogli sami w kongresie uczestniczyć. W listopadzie odbyła się w Poznaniu konferencja Postępy w onkologii, związana z 50-leciem utworzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Wydarzenie to okazało się nie tylko jubileuszem, a najważniejszym spotkaniem onkologów w 2003 r. w Polsce. Udział w konferencji wzięło ponad 850 uczestników, w tym większość wybitnych onkologów polskich oraz grupa znamienitych badaczy z zagranicy. Przedstawiono ponad 400 doniesień naukowych, zaprezentowano najnowsze osiągnięcia przemysłu farmaceutycznego i producentów sprzętu medycznego na świecie. Motywem wiodącym konferencji było powiązanie odkryć nauk podstawowych z ich aplikacją w praktyce onkologicznej. Oczywiście, przedstawione wyżej wydarzenia nie były jedynymi w 2003 r. w kraju.
Obok podsumowań naukowych roku 2003, należy również wspomnieć o podsumowaniu sesji egzaminacyjnej w zakresie onkologii klinicznej. Sądzę, że sesja zakończyła się pomyślnie, a wszystkim kolegom, którzy się do tego przyczynili bardzo dziękujemy.
Kończąc podsumowania, tradycyjnie już, w imieniu własnym, Rady Naukowej i Wydawcy Współczesnej Onkologii życzę Państwu spokojnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2004 Roku.
prof. dr hab. med. Andrzej Mackiewicz
redaktor naczelnyCopyright: © 2003 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe