eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2003
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 

Spis treści WO 10/2003

Online publish date: 2003/12/17
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 


Wybrane markery nowotworowe w diagnostyce raka gruczołu krokowego
Selected tumor markers in the diagnostics of prostate cancer
Sławomir Dariusz Szajda, Barbara Darewicz,
Tadeusz Werel, Marcin Chlabicz, Zdzisław Skrzydlewski, Ewa Chabielska


Kliniczny przebieg raka piersi u nosicielek germinalnych mutacji w genie BRCA1
Clinical course of breast cancer in carriers of BRCA1 germline mutations
Katarzyna Behrendt, Rafał Suwiński, Ewa Grzybowska, Helena Zientek, Jadwiga Rogozińska-Szczepka,
Beata Utracka-Hutka, Elżbieta Nowicka, Dariusz Lange


Ocena skuteczności badań ankietowych w grupie osób obciążonych ryzykiem
wystąpienia genetycznie uwarunkowanych nowotworów jelita grubego
Effectiveness of the questionnaire investigations in the group of patients with high risk
of the hereditary colorectal cancers
Piotr Golusiński, Marcin Grochowalski, Agata Markiewicz-Grochowalska,
Agnieszka Kaluba-Skotarczak, Aleksander Niziołek, Tomasz Banasiewicz


Pooperacyjna (uzupełniająca, ratująca) radioterapia po radykalnej prostatektomii
Postoperative radiotherapy (adjuvant, salvage) after radical prostatectomy
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias


Ocena tolerancji oraz skuteczności paliatywnej chemioterapii
irinotekanem chorych na raka jelita grubego
Evaluation of tolerance and efficacy of palliative irinotecan chemotherapy
in patients with colorectal cancer
Elżbieta Nowara, Rafał Suwiński, Beata Utracka-Hutka, Grzegorz Słomian


Retrospektywna ocena leczenia uzupełniającego raka żołądka
Retrospective analysis of adjuvant treatment of gastric cancer
Tomasz Zemełka, Marek Pawlicki, Janusz Rolski, Krzysztof Krzemieniecki, Marek Ziobro


Metoda skojarzonego leczenia obrzęku limfatycznego kończyny górnej u chorych
po amputacji piersi z powodu raka
Method of associated treatment of upper limb lymphatic oedema
in breast cancer patients after mastectomy
Irena Grobelny, Janusz Jaśkiewicz, Jacek Grudziński, Wiesława Nyka, Alicja Renkielska


Sterylizacja radiacyjna wyrobów medycznych
Radiation sterilization of healthcare products
Wojciech Głuszewski, Zbigniew P. Zagórski


Ochrona radiologiczna wobec realnego zagrożenia wojną nuklearną
Radiologic protection in the face of real danger of nuclear war
Grzegorz Andryskowski


Nowa klasyfikacja zaawansowania nowotworów złośliwych


Omówienie zmian wprowadzonych w szóstym wydaniu AJCC Cancer Staging Manual
New staging system for cancer.
Review of changes published in the sixth edition of the AJCC Cancer Staging Manual
Wojciech Z. Pawlak, Maria Górnasiowa, Renata Zaucha, Jarosław Mądrzak,
Justyna Barzał, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Jan Korniluk, Cezary Szczylik


Indeks pracIndeks autorów
Copyright: © 2003 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe