eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2004
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 

Surgical treatment of renal cancer lung metastases

Tadeusz M. Orłowski

Współcz Onkol (2004) vol. 8: 4 (212)
Online publish date: 2004/06/04
Article file
- Chirurgicz.pdf  [0.18 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 Pierwsze doniesienia na temat chirurgicznego leczenia przerzutów raka nerki do płuc pojawiły się na początku XX w. W latach 40. sformułowano zasady leczenia, które z niewielkimi modyfikacjami obowiązują do dzisiaj. W kwalifikacji chorych do leczenia chirurgicznego należy brać pod uwagę czy:
- ognisko pierwotne zostało usunięte,
- czy nie obserwuje się przerzutów w innych narządach,
- czy nie istnieje bardziej efektywna metoda leczenia, aniżeli leczenie chirurgiczne,
- czy stopień sprawności chorego pozwala na podjęcie leczenia chirurgicznego,
- czy istnieje możliwość doszczętnego usunięcia przerzutów.

Przedoperacyjnie chorzy powinni mieć wykonane następujące badania obrazowe:
- spiralną tomografię komputerową,
- USG lub tomografię komputerową jamy brzusznej,
- NMR lub TK głowy,
- oraz w razie konieczności scyntygrafię kości.
Wydaje się, że w niedalekiej przyszłości badania te zastąpione zostaną przez tomografię pozytronową, aczkolwiek czułość tej metody w odniesieniu do zmian przerzutowych w płucach wielkości poniżej 5 mm jest bardzo kontrowersyjna.

Zmiany przerzutowe do płuc usunięte być mogą na drodze torakotomii (sekwencyjnej lub jednoczasowej), sternotomii, a także przy użyciu metod mało inwazyjnych. Skuteczność tej ostatniej metody powszechnie uważana jest za niewystarczającą. Pięcioletnie przeżycia po usunięciu przerzutów raka nerki do płuc wahają się wg różnych autorów od 24 do 60%.

Zasadnicze znaczenie dla długości przeżycia ma doszczętność usuniętych zmian. Pięcioletnie przeżycia w przypadku nieradykalnego usunięcia przerzutów nie przekraczają 13%. Czynnikami prognostycznymi są: TDT – Tumor Dubling Time, DFI – Desises Free Intrerval, liczba przerzutów oraz obecność przerzutów raka nerki w węzłach chłonnych.
Według międzynarodowego rejestru przerzutów do płuc istnieją 4 grupy ryzyka, wyznaczające prawdopodobieństwo długiego przeżycia.

MIĘDZYNARODOWY REJESTR PRZERZUTÓW DO PŁUC
GRUPY RYZYKA

I – DFI >36 M., pojedynczy przerzut
II – DFI <36 M. lub liczne przerzuty
III – DFI <36 M. i liczne przerzuty
IV – zmiany nieoperacyjne

Istnieje możliwość ponownego zabiegu usunięcia przerzutów raka nerki do płuc, aczkolwiek wyniki tego leczenia są gorsze, aniżeli w przypadku pierwotnego zabiegu. Chorzy po metastasektomii wymagają ścisłej kontroli, z możliwością wykonania zdjęcia klatki piersiowej w pierwszym roku co miesiąc, a tomografii komputerowej co 3 mies., w drugim roku i w następnych latach zdjęcia klatki piersiowej – co 3 mies., a tomografii komputerowej co 6 mies.

prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski
Klinika Chirurgii
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. +48 22 431 22 66
faks +48 22 431 24 55


Copyright: © 2004 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe