eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
4/2008
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Symposium: How to manage patients with acute coronary syndrome and comorbidities
How should a patients with acute coronary syndrome and chronic kidney disease be managed – viewpoint of an invasive cardiologist

Maciej Karcz

Post Kardiol Interw 2008; 4, 4 (14): 178-182
Online publish date: 2008/12/01
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Przewlekła choroba nerek – rozpowszechnienie, kryteria klasyfikacji, ryzyko sercowo-naczyniowe Przewlekła choroba nerek (ang. chronic kidney disease, CKD) dotyczy dużego odsetka populacji, o wiele większego niż schyłkowa postać choroby nerek wymagająca leczenia nerkozastępczego (dializoterapii lub przeszczepienia nerki). Według danych amerykańskiej National Kidney Foundation z roku 2002 chorzy znajdujący się w różnych stadiach przewlekłej choroby nerek stanowią łącznie około 11% populacji Stanów Zjednoczonych, podczas gdy postać schyłkową choroby (niewydolność nerek) rozpoznaje się jedynie u 0,1% populacji (tab. 1.) [1]. Ekstrapolacja tych danych na ludność Polski oznacza, że w naszym kraju należy się liczyć z około 4 mln ludzi cechującymi się pewnym stopniem zaawansowania choroby nerek. Fakt, że chorzy dializowani mają zwiększone ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, w tym przyspieszoną miażdżycę, zaobserwowano po raz pierwszy w 1974 r. (Lindner i wsp.). W roku 2005 Foley i wsp. wyliczyli, że ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych chorych przewlekle dializowanych w porównaniu z populacją ogólną jest większe od 5 razy (w grupie wiekowej >75 lat) do nawet 375 razy (u osób w wieku 25–35 lat) [2]. Po rozpoczęciu programu dializ śmiertelność wynosi około 20% każdego roku, co oznacza rokowanie gorsze niż w wielu rodzajach nowotworów złośliwych; jednocześnie połowę zgonów osób dializowanych stanowią zgony sercowe. Jak się jednak okazuje, rokowanie jest gorsze także u chorych z mniejszym stopniem przewlekłej dysfunkcji nerek. W wielkim badaniu populacyjnym przeprowadzonym na 1 120 295 osobach w obserwacjach trwających przeciętnie 2,8 roku stwierdzono, że zarówno ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, jak i ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych (definiowanych jako hospitalizacja z powodu choroby wieńcowej, niewydolności serca, udaru mózgu lub choroby naczyń obwodowych) istotnie wzrasta już u osób z przesączaniem kłębuszkowym (ang. glomerular filtration rate, GFR) <60 ml/min/1,73 m2; przy GFR w przedziale 45–60 ryzyko to jest większe odpowiednio o 20% i 40% w porównaniu z osobami z GFR >60 ml/min/1,73 m2 [3]. Według współczesnych poglądów do zwiększenia ryzyka sercowo-naczyniowego u osób z przewlekłą chorobą nerek przyczyniają się zarówno klasyczne, jak i nowe czynniki ryzyka. Do...


View full text...
keywords:

acute coronary syndrome, chronic kidney disease, contrast induced nephropathy, prognosis, treatment

Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe