eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
5/2013
vol. 12
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Testowy program edukacyjny
Hormonalna terapia zastępcza – czy droga podania ma znaczenie?

Online publish date: 2013/11/29
Article file
- 14 program testowy.pdf  [1.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
1. Zdanie prawdziwe dotyczące systemowej hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) to:

a) jest adresowana do względnie zdrowych kobiet do 59. roku życia;

b) jest adresowana do kobiet w okresie przypadającym na 10 lat od momentu wystąpienia u nich menopauzy;

c) jest najlepszą formą leczenia objawów wazomotorycznych okresu przejściowego;

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.2. Wskaż zdanie fałszywe:

a) zastosowanie przezskórnej HTZ wiąże się z mniejszym ryzykiem jatrogennego wzrostu gęstości mammograficznej piersi w porównaniu z drogą doustną;

b) zastosowanie HTZ drogą doustną wiąże się z mniejszym ryzykiem jatrogennego wzrostu gęstości mammograficznej piersi w porównaniu z drogą przezskórną;

c) droga podania HTZ nie wpływa na wzrost gęstości mammograficznej sutka;

d) fałszywe są zdania b i c.3. W czasie doustnej drogi podawania HTZ stosunek estronu (E1) do estradiolu (E2) w surowicy kobiety:

a) wynosi 5 : 1;

b) wynosi 3 : 1;

c) wynosi 1 : 1;

d) nie zmienia się.4. Droga podania HTZ ma wpływ na produkcję białka wiążącego hormony płciowe (SHGB):

a) tak, w czasie doustnej drogi podawania HTZ produkcja ta znamiennie wzrasta;

b) nie, taki wpływ mają tylko hormony podawane w pigułkach antykoncepcyjnych;

c) tak, w czasie podawania HTZ drogą przezskórną produkcja ta szybko wzrasta;

d) nie, obie drogi podania HTZ nie mają wpływu na produkcję wątrobową SHGB.5. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące zmian wywołanych podawaniem estrogenów w HTZ drogą doustną:

a) wpływają na wzrost aktywności układu renina–angiotensyna–aldosteron;

b) powodują zwiększenie stężenia angiotensyny II;

c) powodują zwiększenie stężenia aldosteronu;

d) wszystkie powyższe zdania są prawdziwe.6. Estradiol podawany drogą przezskórną powoduje:

a) wzrost aktywności układu renina–angiotensyna–aldosteron;

b) zwiększenie stężenia angiotensyny II;

c) zwiększenie stężenia bradykininy;

d) wywiera działanie wazodylatacyjne.7. Hormonalna terapia zastępcza prowadzona drogą przezskórną ma korzystny wpływ na naczynia oraz stan

śródbłonka i zależy to od wieku kobiety.


a) Oba twierdzenia są prawdziwe i zachodzi między nimi związek;

b) oba zdania są fałszywe;

c) pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe;

d) drugie zdanie jest fałszywe, pierwsze prawdziwe.8. Podczas terapii przezskórnej obserwuje się:

a) wzrost aktywności czynnika VII krzepnięcia;

b) zmniejszenie stężenia inhibitora aktywacji plazminogenu 1;

c) spadek fragmentów protrombiny;

d) prawdziwe są odpowiedzi b i c.9. Podczas podawania HTZ drogą doustną obserwuje się następujące niekorzystne zmiany:

a) zwiększenie stężenia VII czynnika krzepnięcia;

b) zwiększenie stężenia IX czynnika krzepnięcia;

c) zwiększenie stężenia D-dimerów;

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.10. Dla kobiet w wieku menopauzalnym z podwyższonym ciśnieniem tętniczym i obecnością czynników ryzyka

rozwoju choroby niedokrwiennej serca optymalną drogą podawania hormonów w ramach HTZ jest:


a) droga doustna;

b) droga przezskórna;

c) obie drogi są porównywalne;

d) w takich przypadkach powinno się rezygnować ze stosowania egzogennych hormonów, żadna droga ich podawania nie jest wyraźnie bezpieczniejsza.11. Korzystny profil działania na insulinooporność wykazują następujące progestageny:

a) noretysteron;

b) progesteron;

c) lewonorgestrel;

d) b i c.12. Przezskórna droga podawania egzogennych hormonów w HTZ postrzegana jest jako:

a) czynnik profilaktyczny w odniesieniu do rozwoju cukrzycy insulinoniezależnej;

b) czynnik korzystnie wpływający na wydzielanie insuliny przez trzustkę;

c) czynnik korzystnie wpływający na eliminację metaboliczną insuliny;

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.13. W trakcie przezskórnej HTZ obserwuje się:

a) zwiększenie stężenia adiponektyny;

b) zmniejszenie stężenia greliny;

c) zmniejszenie stężenie leptyny;

d) prawidłowe są odpowiedzi a i b.14. Wskaż zdanie prawdziwe:

a) preferowaną drogą podawania hormonów w HTZ w grupie kobiet z izolowaną hipertrójglicerydemią jest droga

doustna;

b) preferowaną drogą podawania hormonów w HTZ w grupie kobiet z izolowaną hipertrójglicerydemią jest droga

przezskórna;

c) preferowaną drogą podawania hormonów w HTZ w grupie kobiet z hipertrójglicerydemią i hipercholesterolemią

jest droga przezskórna;

d) b i c.15. W grupie kobiet palących terapia HTZ prowadzona drogą przezskórną chroni przed osteoporozą:

a) w równym stopniu jak u kobiet niepalących;

b) nie chroni, gdyż efekt osteoprotekcyjny jest niwelowany szkodliwym działaniem nikotyny;

c) tak i jest to efekt identyczny jak u kobiet przyjmujących HTZ drogą doustną;

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Copyright: © 2013 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.