eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2006
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 

Testowy program edukacyjny. Niepłodność męska

Prz Menopauz 2006; 4: 270-271
Online publish date: 2006/09/21
Article file
- testowy program.pdf  [0.05 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

1. Czynnik męski stanowi (wg różnych autorów) o niepłodności pary w 30–60%, w tym azoospermię spotyka się u około:
a) 2%, b) 5%, c) 30%, d) 40%.
2. Minimalny czas abstynencji przed badaniem nasienia powinien wynosić (WHO 1999):
a) 72 godz., b) 48 godz., c) 5 dni, d) 7 dni.
3. Zgodnie z zaleceniami WHO (1999), do wstępnej oceny parametrów nasienia danego mężczyzny nie należy bazować na pojedynczym badaniu, lecz przynajmniej dwóch w zalecanym odstępie czasu:
a) nie mniejszym niż 7 dni, ale nie większym niż 3 tyg., b) nie mniejszym niż 7 dni , ale nie większym niż 4 tyg., c) nie mniejszym niż 3 tyg., ale nie większym niż 12 tyg., d) do 12 tyg.
4. Wskaż zdanie nieprawdziwe:
a) upłynnienie nasienia następuje w czasie 60 min, b) semenogelina jest jednym z podstawowych białek ale zazwyczaj ma to miejsce w czasie 15–20 min, biorących udział w koagulacji nasienia, c) PSA ma zasadnicze znaczenie w procesie upłynniania nasienia, d) PSA nie ma udziału w procesie upłynniania nasienia.
5. Ejakulat zawiera, oprócz plemników także inne składniki komórkowe, do których zalicza się m.in.:
a) komórki prostaty, b) leukocyty, c) komórki spermatogenezy, d) a, b, c.
6. Liczba komórek okrągłych w ejakulacie wg norm WHO (1999) nie powinna przekraczać:
a) 1 x 106/ml b) 3 x 106/ml c) 5 x 106/ml d) 10 x 106/ml
7. Preferowaną w zaleceniach WHO (1999) temperaturą otoczenia dla przeprowadzenia badania ruchliwości plemników jest:
a) 15oC b) 20oC c) 35oC d) 37oC
8. Nieprawdą jest, że :
a) hipospermia oznacza objętość ejakulatu poniżej 2 ml, b) teratozoospermia oznacza, że odsetek patologicznych plem ników przekracza 70%, c) aspermia to brak plemników w ejakulacie, d) polizoospermia oznacza liczbę plemników przekraczającą 250 mln w 1 ml.
9. Do przyczyn hipospermii nie zalicza się:
a) niewydolności komórek Leydiga, b) hipoplazji pęcherzyków nasiennych, c) zapalenia gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, d) zbyt długiego okresu abstynencji.
10. Powodem pojawienia się przeciwciał przeciwplemnikowych nie jest:
a) wrodzony brak nasieniowodów, b) infekcja Chlamydia lub mikoplazmami, c) zespół Kartagenera, d) żylaki powrózka nasiennego.
11. Zdaniem fałszywym jest:
a) miejsce, gdzie przeciwciało opłaszcza plemnik, wpływa b) przeciwciała mają wpływ na wiązanie plemników z osłonką na sposób upośledzenia płodności, przejrzystą komórki jajowej, c) bardziej podatne na terapię są przypadki, gdzie przeciwciała d) bardziej podatne na terapię są przypadki, gdzie przeciwciała zlokalizowane są na główce, zlokalizowane są na witce.
12. Nieprawdą jest, że:
a) komórki Sertolego wydzielają czynnik o właściwościach b) plazma nasienia bierze udział w hamowaniu odpowiedzi immunosupresyjnych, immunologicznej, c) plazma nasienia nie ma właściwości immunosupresyjnych, d) inseminacja domaciczna jako metoda leczenia nie jest metodą z wyboru przy podejrzeniu tła immunologicznego niepłodności.
13. Palenie tytoniu może powodować m.in.:
a) wzrost oksydacyjnych uszkodzeń DNA plemników, b) wahania stężeń hormonów m.in. testosteronu, c) większą liczbę leukocytów w nasieniu, d) wszystkie wymienione.
14. Drugą co do częstości przyczyną genetycznie uwarunkowanych nieprawidłowości w spermatogenezie wśród niepłodnycG mężczyzn po zespole Klinefeltera jest:
a) zespół Kallmanna, b) mikrodelecje chromosomu Y, c) 47, XYY, d) zespół Younga.
15. Do klasycznych wskazań do inseminacji domacicznej należą następujące, z wyjątkiem:
a) przedwczesny wytrysk, b) obecność przeciwciał przeciwplemnikowych, c) impotencja, d) spodziectwo.
Copyright: © 2006 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe