eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2002
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 

VI Zjazd Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Maria Kubicka
,
Jerzy Kierzkowski

Online publish date: 2003/04/11
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
ma zaszczyt zaprosić naVI Zjazd Inspektorów
Ochrony Radiologicznejktóry odbędzie się w Dymaczewie koło Poznania
w dniach 3–7 czerwca 2003 r.Główne tematy Zjazdu:
1. Ochrona radiologiczna
2. Zagadnienia medycyny nuklearnejInformacji udzielają:


Maria Kubicka
Jerzy Kierzkowski
tel. 0 (prefiks) 61 854 05 21 tel. 0 (prefiks) 61 854 05 52
tel. kom. 0605 461 276 tel. kom. 0605 145 951

e-mail: Kubicka.Maria@wp.plRównocześnie pragniemy przybliżyć Państwu historię powstania Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej, z siedzibą w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.


W Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, w osobach Marii Kubickiej i Jerzego Kierzkowskiego, zrodził się pomysł organizowania regularnych spotkań inspektorów ochrony radiologicznej. W pierwszym spotkaniu w 1998 r. uczestniczyły 33 osoby z ośrodków onkologicznych w całym kraju. W następnych latach 48 osób (1999 r.), 78 osób (2000 r.).
Poruszano istotne tematy z praktyki działalności służby ochrony radiologicznej, m.in. przepisy prawne, nowe programy szkolenia, zapewnienie jakości w radioterapii i diagnostyce radiologicznej, działalność pracowni wzorcowania prowadzonej dla potrzeb ochrony radiologicznej i wiele innych.W każdym ze spotkań uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, znanych firm, przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych, ośrodków onkologicznych i zakładów medycyny nuklearnej.
Ze względu na rosnące zainteresowanie naszymi spotkaniami zrodził się pomysł powołania Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej.8.03.2001 r., w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, odbyło się spotkanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej. Brało w nim udział 15 osób, reprezentujących ośrodki onkologiczne oraz Państwową Agencję Atomistyki. Powołano SIOR z siedzibą w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, uchwalono statut Stowarzyszenia oraz powołano jego organy. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.


Zasadnicze cele Stowarzyszenia:


1. Działanie jako niezależnej organizacji zaufania społecznego w zakresie działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące.


2. Integrowanie środowiska inspektorów i osób zainteresowanych problematyką oraz tworzenie ram organizacyjnych do współpracy tychże osób.


3. Tworzenie dogodnych warunków relacji i wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących zastosowania promieniowania jonizującego między osobami zainteresowanymi problematyką i możliwości realizacji indywidualnych zadań.


4. Propagowanie wśród społeczeństwa stanu wiedzy związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego w technice i medycynie oraz jego wpływu na środowisko naturalne, pracy, zamieszkania itd.


5. Stworzenie forum dyskusyjnego oraz promowanie prac badawczych w dziedzinie ochrony radiologicznej.


6. Angażowanie członków Stowarzyszenia i innych osób do aktywnego udziału w życiu środowiska.Stowarzyszenie chce realizować swoje cele przez:


1. Organizowanie kursów, zjazdów, szkoleń odczytów, wykładów publicznych itp.


2. Działalność wydawniczą, prasową i kolportażową, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.


3. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętej ochrony radiologicznej.


4. Współpracę z Państwową Agencją Atomistyki, z ministerstwami, agencjami rządowymi i innymi urzędami i organizacjami, których działalność związana jest z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.


5. Organizowanie spotkań ze społeczeństwem, celem propagowania wiedzy z zakresu ochrony radiologicznej i stosowania promieniowania jonizującego.


6. Powołanie sekcji tematycznych o charakterze stałym lub doraźnym.


7. Gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym materiałów z zakresu ochrony radiologicznej, działalności Stowarzyszenia i współpracy z innymi organizacjami.


8. Reprodukcję zapisanych nośników informacji.


9. Przetwarzanie danych.


10. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technicznego.


11. Badania i analizy.


12. Pomoc przy unieszkodliwianiu odpadów promieniotwórczych.


13. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, niesklasyfikowanych.


14. Promowanie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.Osoby udzielające informacji:


Maria Kubicka, tel. 0605 461 276
oraz Jerzy Kierzkowski, tel. 0605 145 951, faks 0 (prefiks) 61 854 05 50.Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w marcu 2002 r. Rozpoczęliśmy naszą działalność organizując seminaria dla osób pracujących w kontakcie z promieniowaniem jonizującym, zgodnie z opracowanym przez nas statutem. Nawiązaliśmy kontakty z Państwową Agencją Atomistyki w Warszawie, Stowarzyszeniem Medycyny Nuklearnej w Warszawie, Polskim Towarzystwem Nukleonicznym, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. W naszym gronie są inspektorzy ochrony radiologicznej czynnie zaangażowani w pracę związaną z bezpiecznym stosowaniem promieniowania jonizującego.
Rok 2002 był okresem przystosowywania przepisów z zakresu ochrony radiologicznej do norm i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Są to zagadnienia niezwykle istotne w pracy inspektorów ochrony radiologicznej.W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Inspektorów
Ochrony Radiologicznej
Maria Kubicka, Jerzy Kierzkowski

Copyright: © 2003 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe