eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
2/2006
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 

Working Group on Interventional Cardiology of the Polish Cardiac Society
Interventional cardiology. How did we treat in 2005? What are the perspectives?

Adam Witkowski

Post Kardiol Interw 2006; 2, 2 (4): 156–159
Online publish date: 2006/06/30
Article file
Get citation
 
 

*Zarząd Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
przewodniczący: dr hab. n. med. Adam Witkowski zastępca przewodniczącego: dr hab. n. med. Krzysztof ¯mudka sekretarz: dr hab. n. med. Jacek Białkowski skarbnik: dr n. med. Maciej Kośmider poprzedni przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Robert Gil członkowie Zarządu: dr n. med. Dariusz Ciećwierz, dr n. med. Maciej Lesiak, dr n. med. Andrzej Ochała członek – doradca ds. naukowych: dr hab. n. med. Dariusz Dudek
Rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat był niezwykle dynamiczny. Obserwowaliśmy gwałtowny wzrost liczby zabiegów na naczyniach wieńcowych, tak diagnostycznych (koronarografie), jak i terapeutycznych (przezskórna angioplastyka wieńcowa, PCI). Tak było i w 2005 r., mimo różnych, powszechnie znanych bolączek, takich jak przede wszystkim zbyt ubogie kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W grudniu 2005 r. w kraju działało 75 pracowni hemodynamicznych, wyposażonych w 104 kardioangiografy. Dla porównania w 2004 r. było o 10 mniej takich pracowni. Według danych pochodzących z ankiet Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SKI PTK) liczba lekarzy wykonujących zabiegi diagnostyczne, przez co należy rozumieć przede wszystkim koronarografie, wyniosła 532, natomiast lekarzy-operatorów było 355. W grudniu 2005 r. istniało 59 pracowni dyżurujących przez całą dobę i zapewniających leczenie interwencyjne chorym z ostrymi zespołami wieńcowymi (ryc. 1.). Akredytację PTK uzyskało 51 pracowni, w tym 9 klasy A, 27 klasy B i 15 najwyższej klasy C. Wynika z tego jednak, że w kraju nadal działają 24 pracownie bez żadnej akredytacji! Część pracowni, jak np. nowo powstałe, z pewnością nie spełnia jeszcze wymogów potrzebnych do uzyskania akredytacji, jednak nie powinno to zwalniać jednostek działających już od kilku lat ze starania się o akredytację PTK. Zarząd SKI PTK podejmuje działania, żeby system akredytacyjny był brany pod uwagę przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ przy zawieraniu kontraktów na wykonywanie określonych zabiegów przez poszczególne ośrodki kardiologii interwencyjnej. W 2005 r. w kraju wykonano 134 151 koronarografii (w tym 121 569 z powodu choroby niedokrwiennej serca jako pierwszoplanowego rozpoznania) i 69 896 zabiegów terapeutycznych – w tym 66 919 PCI. Wzrost liczby wykonanych koronarografii i zabiegów PCI w latach 1996–2005 pokazują ryc. 2. i 3. Z ich analizy można wysnuć wniosek, że średnia liczba koronarografii na milion mieszkańców w Polsce w 2005 r. wyniosła 3494, a zabiegów PCI – 1743. Z porównania tych liczb z danymi za 2004 r. wynika, że średnia liczba koronarografii/milion zwiększyła się o 319, a zabiegów PCI o 214. Zabiegi diagnostyczne inne niż koronarografia wykonano łącznie u zaledwie 1045 pacjentów (IVUS – 924, FFR – 88, CFR – 33), co najlepiej ukazuje fakt braku finansowania tych procedur, mimo licznych postulatów środowiska, przez NFZ. Zabiegi implantacji stentów stanowiły w 2005 r. 86% wszystkich zabiegów PCI. Niestety, mimo prawie 2-krotnego zwiększenia liczby wszczepionych stentów uwalniających leki (DES), zostały one użyte podczas niespełna 7% zabiegów PCI (ryc. 4.). Jak należy przypuszczać, limitem pozostaje nadal wysoka cena stentu oraz zbyt niskie kontrakty z NFZ, które nie pozwalają na szerokie użycie punktożernych DES-ów. Z drugiej strony, dzięki staraniom SKI w 2005 r. udało się wprowadzić do katalogu kardiologicznego NFZ procedurę implantacji DES-ów w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej, co mogło się przyczynić do ich bardziej swobodnego używania. Najciekawsze są jednak dane dotyczące leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Łącznie w 2005 r. w ośrodkach kardiologii interwencyjnej w całym kraju leczono 40 506 pacjentów z OZW, w tym 22 706 (56%) z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI), 8530 (21%) z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) i 9270 (23%) z niestabilną chorobą wieńcową). Wzrost liczby pacjentów z OZW leczonych w 2005 r. (40 506) w porównaniu do 2004 r. (34 068) wyniósł 19%! Chorzy z zawałem serca (łącznie STEMI i NSTEMI) stanowili 46,7% wszystkich pacjentów poddanych zabiegom PCI w 2005 r. Odsetek ten systematycznie rośnie od 2000 r. (ryc. 5.). Z jednej strony jest to właściwe, ponieważ oznacza, że w Polsce zabiegi PCI są dostępne dla chorych z OZW, a więc grupy, która odnosi największe korzyści z interwencji przezskórnych. Drugi aspekt tej sprawy może być mniej optymistyczny, ponieważ prawdopodobnie oznacza wydłużanie się kolejek dla pacjentów oczekujących na elektywne (planowe) zabiegi PCI i koronarografii. Problem był już 2-krotnie podnoszony przez Zarząd SKI PTK oraz konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii w listach do ministra zdrowia i prezesa NFZ, jednak nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej odpowiedzi. Postulowano, żeby pacjentów ze STEMI, których nie tylko zdrowie, ale i życie jest zagrożone, w ogóle wyłączyć z systemu kontraktacji NFZ i wykonywać procedury pierwotnej angioplastyki wieńcowej poza kwotą przyznaną przez oddział NFZ dla konkretnego szpitala. To uwolniłoby środki finansowe na diagnostykę inwazyjną i leczenie chorych elektywnych oraz mogłoby spowodować przesunięcie większej puli punktów na procedury pozawieńcowe. Z pewnością należy wrócić do tej koncepcji w dalszych rozmowach. Blokery IIb/IIIa były użyte w 8238 zabiegach PCI. Z pewnością zbyt rzadko stosuje się abcyksymab u chorych poddawanych zabiegom pierwotnej angioplastyki w STEMI (29,6% przypadków). Klopidogrel podano podczas 80,2%, a tiklopidynę w czasie 10% zabiegów angioplastyki pierwotnej u pacjentów ze STEMI. ¯adnej tienopirydyny nie otrzymało 9,8% pacjentów ze STEMI. Odpowiednie wartości dla pacjentów poddanych angioplastyce z powodu ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia ST wyniosły: klopidogrel – 67,1%, tiklopidyna – 23,2%, żaden z wyżej wymienionych – 9,7%. Jeżeli zsumujemy przypadki podania tiklopidyny (10,1%) i braku zastosowania jakiejkolwiek tienopirydyny (9,7%) u pacjentów ze STEMI, to zobaczymy, że aż 19,8% pacjentów ze STEMI było nieprawidłowo leczonych przeciwpłytkowo! Trudno bowiem przypuszczać, żeby aż tylu z nich mogło mieć udokumentowaną nadwrażliwość lub oporność na klopidogrel w czasie wykonywania zabiegu angioplastyki pierwotnej. Jest to jednak postęp w stosunku do 2003 r., kiedy tylko 59,2% chorych ze STEMI otrzymało klopidogrel. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja poprawi się w bieżącym roku. Powikłania zabiegów PCI w 2005 r. wystąpiły w 2107 przypadkach, co stanowi 3,3% ogólnej liczby takich zabiegów. W tym powikłania miejscowe, takie jak krwiak, tętniak rzekomy czy przetoka tętniczo-żylna wystąpiły u 1427 pacjentów, a ogólne u 635 (0,95% zabiegów PCI). Zgony stwierdzono w 281 przypadkach (0,42%), z czego zdecydowana większość (261) była powikłaniem zabiegów angioplastyki wieńcowej u chorych z ostrym zawałem serca (STEMI i NSTEMI). Pilna operacja CABG była konieczna u 31 pacjentów (0,046% zabiegów PCI). Zabiegi pozawieńcowe wykonano u 2977 pacjentów – dokładny ich podział przedstawiono na ryc. 6. Możliwość rozliczania angioplastyki tętnic obwodowych (poza tętnicą szyjną) w katalogu kardiologicznym NFZ w 2005 r. zaowocowała zwiększeniem liczby tych zabiegów z 1144 w 2004 r. do 1401 w 2005 r. Dzięki m.in. finansowaniu z programu POLKARD 2003–2005 zabiegów przezskórnej angiolastyki tętnic szyjnych z systemem neuroprotekcyjnym wykonano 586 tych zabiegów, o 280 więcej niż w 2004 r.! Podsumowując – w liczbach 2005 r. nie wygląda Ÿle. Mamy więcej pracowni, w tym tych dyżurujących w trybie 24-godzinnym. Zanotowaliśmy istotny wzrost liczby koronarografii i zabiegów PCI, także u chorych z OZW. Miejmy nadzieję, że ten pozytywny trend utrzyma się także w kolejnych latach. Wykonano więcej zabiegów angioplastyki tętnic obwodowych, w tym tętnic szyjnych. Spośród działań pozytywnych, wynikających z połączonego działania Zarządu SKI PTK i konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii z pewnością należy także wymienić wprowadzenie do katalogu kardiologicznego NFZ dwóch nowych procedur: przezskórnej angioplastyki żylnych pomostów aortalno-wieńcowych, której wycena uwzględnia zastosowanie systemu przeciwzatorowego (zalecenie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego klasy IA!) oraz przezskórnej angioplastyki tętnicy szyjnej ze stentem samorozprężalnym i systemem neuroprotekcyjnym. Szczególnie wprowadzenie tej ostatniej procedury wymagało kilku lat starań oraz 2 lat finansowania przez POLKARD 2003–2005 w ramach ściśle kontrolowanego rejestru, realizowanego w wybranych ośrodkach w kraju. Co więc może nas czekać w 2006 r.? Niestety, po początkowym sukcesie, jaki odnotowaliśmy pod koniec lutego 2006 r., kiedy po długich staraniach angioplastykę tętnic obwodowych umieszczono w katalogu kardiologicznym, zupełnym zaskoczeniem była decyzja prezesa NFZ, który po miesiącu obowiązywania tej ważnej dla naszych pacjentów zmiany ponownie wykreślił tę procedurę z katalogu! Jest to zupełnie niezrozumiałe dla naszego środowiska. Zarząd SKI PTK z pewnością dołoży wszelkich starań, żeby wyjaśnić i zmienić tę dziwną sytuację. W ramach kolejnej edycji programu POLKARD (2006–2008), podobnie jak w poprzednich 2 latach, będzie prowadzone szkolenie adeptów kardiologii interwencyjnej w zakresie koronarografii i angioplastyki wieńcowej, przygotowane merytorycznie przez Zarząd SKI PTK. Dołączono także szkolenie z zakresu interwencyjnej kardiologii pediatrycznej. Poprzedni program szkolenia należy uznać za udany, o czym mogą świadczyć docierające do Zarządu SKI głosy kolegów z pytaniami o następne szkolenie. Jak należy przypuszczać, wynika to z dynamicznego, szczególnie w ostatnim roku, wzrostu liczby nowych ośrodków kardiologii interwencyjnej i braku wyszkolonej kadry, która mogłaby wykonywać w nich zabiegi. Za sprawy wymagające rozwiązania należy uważać: 1. pozakontraktowe wykonywanie zabiegów u pacjentów z OZW, a w szczególności ze STEMI; 2. zwiększenie dostępności pacjentów do DES (7% to naprawdę szary koniec Unii Europejskiej!); 3. refundację przez NFZ badań diagnostycznych, takich jak IVUS czy FFR; 4. zabiegi angioplastyki tętnic obwodowych – o czym była mowa wyżej; 5. rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i NFZ na temat wypracowania drogi do finansowania nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych w kardiologii interwencyjnej; 6. wprowadzenie systemu akredytacji pracowni SKI PTK jako rozporządzenia ministra zdrowia – prace nad tym ważnym zagadnieniem, które ma szanse przyczynić się do poprawy jakości wykonywanych zabiegów interwencyjnych zaczęły się 2 lata temu, jednak mimo przekazania przez nas stosownej dokumentacji nie zostały jeszcze zakończone; 7. specjalizację z kardiologii interwencyjnej – dopóki kardiologia w ogóle nie jest samodzielną specjalizacją, ten temat wydaje się nie mieć racji bytu. Jednak po uzyskaniu przez kardiologię statusu samodzielnej specjalizacji z pewnością trzeba będzie do tego wrócić. Zarząd SKI PTK będzie opracowywał materiały do specjalizacji z kardiologii interwencyjnej, zgodne z wytycznymi WG10 (Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology). Myślę, że pracy wystarczy na parę lat…
Copyright: © 2006 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.