PTChP

Powołano Polską Koalicję Zdrowe Płuca

Udostępnij:
Celem koalicji jest wzmocnienie systemowych aspektów diagnostyki i leczenia chorób płuc w Polsce – zarówno z perspektywy pacjenta, jak i systemu opieki zdrowotnej. Koalicja powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i przystąpiło do niej pięciu sygnatariuszy z sektora opieki pulmonologicznej.
Przewlekłe choroby układu oddechowego stanowią istotny problem zdrowia publicznego w naszym kraju, a pandemia COVID-19 dodatkowo uwidoczniła problemy polskiej pneumonologii. Koalicja jest odpowiedzią na pilną potrzebę poprawy dostępności i jakości diagnostyki leczenia chorób płuc w Polsce. Za cel stawia sobie wsparcie tworzenia polskiej strategii pulmonologicznej skupiającej się na trzech obszarach: poprawa opieki nad chorymi cierpiącymi na przewlekłe choroby układu oddechowego, poprawa zdrowia płuc w kontekście wyzwań (po)pandemicznych i podnoszenie świadomości na temat wyzwań związanych ze zdrowiem układu oddechowego.

Podczas uroczystego powołania koalicji – 8 grudnia 2022 r. – sygnatariusze oficjalnie podpisali deklarację, wyrażając tym samym wolę współpracy na rzecz uznania chorób płuc za priorytet polskiej polityki zdrowotnej.

– Wierzymy, że teraz – dzięki koalicji – nasz głos na rzecz polskich pacjentów z chorobami płuc wybrzmi ze zwielokrotnioną siłą, odzwierciedlając skalę problemu wywołanego przez te choroby oraz potrzebę podjęcia pilnych aktywności na rzecz poprawy obecnego stanu. Działania podejmowane przez koalicję obejmować będą aktywności edukacyjne, komunikacyjne i opiniodawcze – powiedziała dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Koalicja stawia sobie również za cel wypracowanie zaleceń w trzech obszarach dotyczących zdrowia układu oddechowego: profilaktyka i walka ze środowiskowymi uwarunkowaniami chorób układu oddechowego, postępowanie i opieka nad chorobami układu oddechowego przez całe życie, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zdrowotnemu w całym kraju.

– Życie każdego człowieka zaczyna się i kończy oddechem. Bez sprawnego układu oddechowego niemożliwe jest dobre i długie życie. W ramach koalicji chcemy podjąć wszelkie możliwe działania, aby zapewnić Polakom zdrowe płuca – powiedział prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Wśród sygnatariuszy koalicji znaleźli się: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej, konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc i konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc dzieci.

Członkostwo w koalicji jest otwarte dla podmiotów, którym bliski jest jej cel i które chcą wspierać jej działania statutowe. Więcej informacji na jej temat znajduje się na stronie PTChP.

Deklaracja ustanawiająca Polską Koalicję Zdrowe Płuca

Choroby układu oddechowego stanowią poważny problem zdrowia publicznego w Polsce. Są istotnym obciążeniem dla chorego, jego rodziny i systemu opieki zdrowotnej. Mimo to nie ma kompleksowego krajowego planu dotyczącego zdrowia płuc. Do tej pory nie uważano tego za priorytet. Dodatkowo pandemia COVID-19 ujawniła i pogłębiła istniejące nierówności w zakresie zdrowia i opieki pulmonologicznej w naszym kraju.

Dostrzegając pilną potrzebę poprawy dostępności oraz jakości diagnostyki leczenia chorób płuc w Polsce, my, niżej podpisani sygnatariusze, zobowiązujemy się do wypracowania i wzmocnienia systemowych rozwiązań w obszarze chorób płuc, zarówno z perspektywy pacjenta, jak i systemu opieki zdrowotnej.

Współpracę zamierzamy realizować jako nieformalne, otwarte zrzeszenie – Polska Koalicja Zdrowe Płuca – poprzez podejmowanie aktywności edukacyjnej, komunikacyjnej i opiniodawczej oraz działań zmierzających do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych. Koalicja będzie także platformą dialogu i wymiany doświadczeń między ekspertami w dziedzinie zdrowia płuc, w tym pracownikami ochrony zdrowia i naukowcami, a także pacjentami oraz wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Celem koalicji jest wsparcie tworzenia polskiej strategii pulmonologicznej opartej na najlepszych praktykach, mających na celu przeciwdziałanie zwiększającej się zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób płuc, poprawę opieki nad cierpiącymi na choroby układu oddechowego oraz poprawę zdrowia płuc w kontekście problemów (po)pandemicznych, a także podnoszenie świadomości na temat wyzwań związanych ze zdrowiem układu oddechowego. Potrzebujemy pracowników ochrony zdrowia z odpowiednimi umiejętnościami, którzy zapewnią opiekę i wsparcie, czego mają prawo oczekiwać pacjenci z chorobami płuc.

Naszą intencją jest również wypracowanie zaleceń dotyczących trzech obszarów zdrowia układu oddechowego:
1. Profilaktyka i walka ze środowiskowymi uwarunkowaniami chorób płuc.
2. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne oraz opieka nad chorymi przez całe życie.
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zdrowotnemu z powodu chorób płuc w całym kraju.

Deklarujemy wolę współpracy na rzecz uznania chorób płuc za priorytet polskiej polityki zdrowotnej. Wierzymy, że nasze wspólne działania przyniosą wielomilionowej populacji pacjentów z chorobami płuc realną i szybką poprawę jakości otrzymywanej przez nich opieki medycznej i przyczynią się do poprawy zdrowia płuc w Polsce.


 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.