Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

E-rejestracja – projekt w sprawie pilotażu

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 12.05.2022
 
 
Ministerstwo Zdrowia publikuje projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, to jest kardiologii, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.
– Jego realizatorami będą mogli zostać świadczeniodawcy udzielający na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń co najmniej z jednego z wymienionych zakresów, którzy zostali podłączeni do systemu P1, posiadają własne oprogramowanie umożliwiające obsługę skierowań w postaci elektronicznej, raportowanie zdarzeń medycznych oraz obsługują e-skierowania i raportują zdarzenia medyczne, a także zapewniające możliwość realizacji elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia lub mają możliwość korzystania z aplikacji gabinet.gov.pl w celu realizacji elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia oraz gwarantują możliwość elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia przez nich udzielane – czytamy w projekcie rozporządzenia. Dodaje się też, że „świadczeniodawcy ci będą zobligowani w ramach programu pilotażowego do udostępniania Centrum e-Zdrowia harmonogramów przyjęć w zakresie świadczeń, których dotyczy program pilotażowy, oraz ich prowadzenia w systemie P1”.

Autorzy projektu wyjaśniają, że „elektroniczna rejestracja centralna obejmie zarówno świadczeniobiorców zgłaszających się na udzielenie świadczenia po raz pierwszy, jak również kontynuujących leczenie, a w przypadku świadczeniobiorców pierwszorazowych proces ten inicjować będzie zgłoszenie świadczeniobiorcy dokonywane za pośrednictwem IKP albo na przykład osobiście czy telefonicznie świadczeniodawcy, w tym nie tylko realizatorowi programu pilotażowego”.

– W zgłoszeniu świadczeniobiorca będzie mógł określić kryteria dotyczące w szczególności terminu udzielenia świadczenia lub realizatora lub realizatorów programu pilotażowego, u których chciałby uzyskać świadczenie. Na podstawie takiego zgłoszenia pacjentowi zostanie przyznany termin udzielenia świadczenia u wybranego realizatora programu pilotażowego, a w przypadku gdy w momencie zgłoszenia świadczeniobiorcy żaden wolny termin w harmonogramach świadczeniodawców biorących udział w programie pilotażowym nie będzie wolny, świadczeniobiorca zostanie umieszczony na centralnej liście oczekujących prowadzonej w systemie P1. Wówczas gdy tylko pojawi się wolny termin w harmonogramie przyjęć wybranego realizatora programu pilotażowego, świadczeniobiorca, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zostanie o nim poinformowany, a po akceptacji przedstawionej mu propozycji terminu zostanie on umieszczony w harmonogramie przyjęć konkretnego realizatora i na prowadzonej przez niego liście oczekujących na udzielenie świadczenia – informuje się w dokumencie, wyjaśniając jednocześnie, że „w przypadku świadczeniobiorców kontynuujących leczenie to realizator programu pilotażowego, u którego jest kontynuowane leczenie, będzie wyznaczał świadczeniobiorcy termin udzielenia świadczenia wynikający z planu leczenia”. Ponadto świadczeniobiorca otrzyma potwierdzenie o dokonaniu wpisu jego terminu w postaci powiadomienia w aplikacji mobilnej IKP lub w postaci wiadomości przekazanej na wskazany przez świadczeniobiorcę numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Termin planowanego świadczenia będzie dostępny także w IKP.

W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia albo zakończenia przez świadczeniodawcę wykonywania umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ponowne użycie skierowania w postaci elektronicznej na świadczenie umożliwiać ma co do zasady świadczeniodawca przez odpowiednią zmianę jego statusu w systemie P1. Jednakże w przypadku rezygnacji z udzielenia świadczenia dokonanej przez świadczeniobiorcę za pośrednictwem IKP czynność ta będzie realizowana przez system P1.

Autorzy informują, że „termin udzielenia świadczenia będzie mógł podlegać zmianom zarówno ze strony świadczeniobiorcy, jak i świadczeniodawcy, a świadczeniobiorca będzie powiadamiany o tych zmianach analogicznie jak w przypadku przydzielenia mu terminu świadczenia”.

Program pilotażowy ma trwać od początku obowiązywania rozporządzenia do 31 grudnia 2022 r., a jego realizacja obejmie dwie fazy. Pierwszą z nich stanowić będzie etap przygotowania i realizacji programu pilotażowego, drugą – etap ewaluacji programu pilotażowego.

Nabór do programu pilotażowego będzie prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń oraz średniej miesięcznej liczby świadczeń w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. lub obszaru zapewniającego koncentrację realizatorów programu pilotażowego na terenie jednego województwa.

Za monitorowanie realizacji programu pilotażowego odpowiadać będzie Centrum e-Zdrowia. Z kolei oceny jego wyników dokona NFZ na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego programu pilotażowego opracowanego na podstawie wskaźników realizacji programu, takich jak liczba świadczeniodawców uczestniczących w pilotażu i korzystających z oprogramowania własnego lub aplikacji gabinet.gov.pl, a także liczba świadczeń udzielonych w ramach programu pilotażowego elektronicznej rejestracji centralnej (§ 11 i 12 projektu rozporządzenia).

– Po zakończeniu etapu realizacji programu pilotażowego realizator będzie zobowiązany udzielić świadczeń świadczeniobiorcom umieszczonym w ramach programu pilotażowego w prowadzonym przez niego harmonogramie przyjęć, zachowując kolejność zgłoszeń wynikającą z centralnej listy oczekujących. Dodatkowo realizator będzie zobligowany do udzielania świadczeń również części świadczeniobiorców, którzy nie uzyskali terminu świadczenia w okresie trwania programu pilotażowego, ale znaleźli się na centralnej liście oczekujących. W tym celu realizator otrzyma odpowiednie informacje z Centrum e-Zdrowia. Realizatorzy programu pilotażowego będą otrzymywać co miesiąc ryczałt w odniesieniu do każdego ze świadczeń objętych programem pilotażowym i udzielanych przez nich w ramach tego programu. Wysokość tego ryczałtu uzależniona będzie od wykorzystywanego przez realizatora oprogramowania w celu dokonywania elektronicznej rejestracji centralnej (tj. od tego, czy realizator korzysta z aplikacji gabinet.gov.pl czy też z własnego oprogramowania w celu prowadzenia harmonogramów przyjęć w systemie P1), liczby świadczeń udzielonych przez realizatora programu pilotażowego w danym miesiącu jego udziału w programie pilotażowym oraz liczby miesięcy jego udziału w programie pilotażowym. Liczba świadczeń udzielonych w danym miesiącu przez realizatora programu pilotażowego w ramach realizacji tego programu ustalana będzie na podstawie informacji w tym zakresie zgromadzonych w systemie P1 i przekazywanych przez Centrum e-Zdrowia NFZ po zakończeniu każdego miesiąca trwania etapu realizacji programu pilotażowego, obejmujących również dane o zdarzeniach medycznych dotyczących tych świadczeń zaraportowanych przez realizatora programu pilotażowego do SIM – czytamy w projekcie.

Publikujemy projekt w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistyczne.

Uwagi do projektu można wysyłać – w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu – na adres dep-di@mz.gov.pl. Dotyczy to tych, którzy otrzymali pismo od resortu w tej sprawie – mają 7 dni na odpowiedź.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.