123RF

Funkcja konsultanta? Nie, jeśli odmówiłeś legalnej aborcji

Udostępnij:
Lekarz, który narażał zdrowie i życie kobiet, odmawiając terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, nie zostanie powołany na konsultanta krajowego i wojewódzkiego.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o tym na X.O konsultantach
Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji i innych dziedzin związanych z ochroną zdrowia, a wojewódzkich wojewoda w porozumieniu z ministrem oraz właściwym konsultantem krajowym, po zasięgnięciu opinii samorządów zawodowych.

Konsultanci krajowi:
– inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań,
– prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie,
– doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych,
– opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski,
– opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Konsultanci wojewódzcy:
– wydają opinię, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne,
– wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki,
– na wniosek wojewody wydają opinię, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny;
– na podstawie kontroli wydają opinię:
• czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, spełnia niezbędne wymagania,
• na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Przeczytaj także: „Więcej pieniędzy dla konsultantów”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.