Ministerstwo Zdrowia

Małgorzata Zadorożna odwołana

Udostępnij:
Dyrektorem Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia nie jest już Małgorzata Zadorożna.
Imię i nazwisko Małgorzaty Zadorożnej na resortowej stronie internetowej już nie widnieje przy funkcji dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych – mówi się, że zwolniono ją.

Departament Rozwoju Kadr Medycznych – zadania
Do podstawowych zadań Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych należy:
– prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków rad naukowych instytutów badawczych,
– prowadzenie prac związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem działalności upowszechniającej badania w corocznych przydzielanych ministrowi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę,
– współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie nadzoru nad wykonaniem i finansowaniem prac badawczych oraz prowadzenie spraw dotyczących zadań realizowanych w działalności upowszechniającej naukę,
– współpraca z uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
– prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród ministra dla nauczycieli akademickich,
– prowadzenie spraw dotyczących finansowania wyższego szkolnictwa medycznego we współpracy z Departamentem Budżetu i Finansów,
– prowadzenie spraw dotyczących kształcenia przeddyplomowego kadr medycznych na poziomie średnim i wyższym obywateli polskich i cudzoziemców,
– prowadzenie spraw dotyczących kształcenia podyplomowego kadr medycznych obywateli polskich i cudzoziemców,
– prowadzenie spraw związanych z ustalaniem limitów przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny,
– współpraca z ministrami właściwymi w zakresie opracowywania podstaw programowych i standardów kształcenia, krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego oraz wzorcowych efektów kształcenia w zawodach medycznych,
– prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem konsultantów krajowych w danej dziedzinie medycyny, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, pielęgniarstwa i położnictwa i innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz współpraca z wojewodami w zakresie powoływania konsultantów wojewódzkich oraz nadzoru nad kształceniem kadr medycznych,
– prowadzenie spraw związanych uwierzytelnieniem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą,
– prowadzenie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania medycznych zawodów regulowanych,
– koordynowanie i monitorowanie uznawania kwalifikacji obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania zawodów medycznych,
– prowadzenie spraw związanych z uznawaniem stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, odbyte za granicą,
– prowadzenie spraw związanych z uznawaniem tytułu specjalisty lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskanego za granicą,
– prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów ministra cudzoziemcom polskiego pochodzenia na kształcenie przeddyplomowe w języku polskim,
– prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia,
– prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem zagranicznych stypendiów naukowych wynikających z umów międzynarodowych,
– nadzór merytoryczny w zakresie spraw dotyczących szpitali klinicznych i instytutów,
– prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami osób zatrudnionych na stanowisku dyspozytora medycznego,
– prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy medycznej,
– realizowanie zadań wspierających działania Odwoławczej Komisji Bioetycznej i jej obsługa administracyjna,
– prowadzenie spraw związanych z badaniami genetycznymi do celów zdrowotnych,
– realizacja zadań w systemie Internal Market Information (IMI) w zakresie należącym do właściwości ministra, w zakresie właściwości merytorycznej departamentu,
– koordynacja i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań nałożonych na ministra zdrowia ustawą z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226),
– koordynacja spraw dotyczących badań klinicznych,
– prowadzenie spraw związanych z realizacją specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów odbywanych w trybie rezydentury oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych,
– gromadzenie i analiza danych dotyczących zawodów medycznych,
– współpraca z Krajową Radą Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych dotycząca nadzoru merytorycznego nad systemem kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym monitoringu uczelni uprawnionych do kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w zakresie spełniania przez uczelnie standardów kształcenia, jakości i organizacji procesu kształcenia oraz obsługa administracyjna jej posiedzeń,
– pełnienie funkcji beneficjenta projektów finansowanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w zakresie zdefiniowanym w dokumentach programowych,
– nadzór nad działalnością naukową instytutów,
– współpraca z samorządami zawodowymi zawodów medycznych w zakresie przyznawania praw wykonywania zawodu, w tym inicjowanie i prowadzenie prac legislacyjnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi,
– prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zawodów medycznych,
– realizowanie zadań wynikających ze sprawowania przez ministra nadzoru merytorycznego nad:
a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
c) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
d) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu,
e) Domem Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie,
f) Domem Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
g) Główną Biblioteką Lekarską im. Stanisława Konopki w Warszawie,
h) uczelniami medycznymi.

Przeczytaj także: „Konrad Korbiński znów w resorcie”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.