123RF

Modyfikacja kursu medycyny rodzinnej

Udostępnij:
Opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia przewiduje zmiany w programie kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej – obejmie między innymi zagadnienia dotyczące rozwiązań cyfrowych, teleporad i telemedycyny, a także zmianę formy prowadzenia zajęć ze stacjonarnych na online.
Konieczność modyfikacji ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny jest sygnalizowana zarówno przez środowisko lekarzy specjalistów pracujących w POZ, jak i ze strony organizatora szkolenia. Zakres tematyczny kursu realizowanego na podstawie obecnych przepisów powielał w dużym stopniu wiedzę i umiejętności, którą lekarze zdobyli w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii czy w praktyce wykonując zawód lekarza.

Ponadto dużą trudnością w organizowaniu kursów według obowiązującego obecnie programu kursu – jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia – jest organizacja części stacjonarnej i przyjazd lekarzy z całego kraju w jedno miejsce w celu odbycia zajęć, jak również pozyskanie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej posiadającego co najmniej stopień doktora w zakresie nauk medycznych, który byłby kierownikiem kursu, a także odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej posiadających co najmniej pięcioletnie doświadczenie pracy w POZ od momentu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, którzy mogliby poprowadzić na kursie zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Zmiany wprowadzone projektem rozporządzenia dotyczą przede wszystkim tematyki programu kursu – obejmie swoim zakresem między innymi takie zagadnienia, jak: organizacja zapewniania opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, koordynacja opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia, przyjęte rozwiązania cyfrowe, teleporady i telemedycyna w POZ, ocena potrzeb zdrowotnych oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką, a także wdrażanie działań profilaktycznych.

W programie kursu zrezygnowano z problemów klinicznych, o których lekarze uczą się w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii czy w praktyce wykonując zawód lekarza.

Inna poważna zmiana dotyczy formy prowadzenia zajęć. Zrezygnowano z trybu stacjonarnego, który zastąpiono formą e-learningową. Kolejne zmiany dotyczą wskazania jako kierownika kursu lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, z jednoczesnym umożliwieniem realizacji poszczególnych części kursu przez lekarzy danej specjalizacji, której tematyka dotyczy, skrócenia czasu trwania kursu do 80 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 10 dni oraz rezygnacji z kolokwiów z poszczególnych części tematycznych i sprawdzianu umiejętności praktycznych, a pozostawieniu końcowego sprawdzianu testowego.

Dzięki zmianie programu kursu prawie trzykrotnie zmniejszy się jego koszt, a wprowadzenie formy e-learningowej przyczyni się do zwiększenia liczby organizowanych w ciągu roku kursów i tym samym liczby lekarzy, którzy odbędą szkolenie.

Ponadto zmiany spowodują pozostanie w POZ lekarzy, którzy nie posiadają specjalizacji z medycyny rodzinnej, jednocześnie umożliwiając uaktualnienie wiedzy lekarzy z zakresu nowoczesnych metod udzielania świadczeń zdrowotnych z użyciem cyfrowych narzędzi.

Udostępniamy projekt.Dokument i załączniki można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając je po kliknięciu w: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej – załącznik

Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: d.luksza@mz.gov.pl – do dziesięciu dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.