Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl

Nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

Udostępnij:
W Dzienniku Urzędowym opublikowano zarządzenie w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu i podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Zdrowia – w dokumencie określono nowy podział obowiązków w resorcie, uwzględniając nowo powołanego wiceministra Marcina Martyniaka.
Adam Niedzielski
W zarządzeniu poinformowano, że minister zdrowia Adam Niedzielski jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, Komitetu do Spraw Europejskich i Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Poza tym inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
– Gabinet Polityczny Ministra,
– Biuro Komunikacji,
– Biuro Ministra,
– Biuro Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia,
– Departament Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
– Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia – w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
– Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
– Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia,
– Wydział Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia,
– Agencję Badań Medycznych w Warszawie,
– Centrum e-Zdrowia w Warszawie,
– Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
– Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
– Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
– Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
– Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
– Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
– Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu,
– Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
– Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
– Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
– Narodowy Fundusz Zdrowia,
– Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
– Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
– Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
– Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
– Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Niedzielski sprawuje nadzór nad:
– głównym inspektorem farmaceutycznym,
– głównym inspektorem sanitarnym,
– prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych,
– prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W zarządzeniu zapisano także, że minister wykonuje prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju.

Poza tym do kompetencji ministra zdrowia należy podpisywanie:
– rozporządzeń, w tym wydawanych w porozumieniu, zarządzeń, obwieszczeń – także tych dotyczących tekstów jednolitych,
– pism kierowanych do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałka i wicemarszałków Sejmu i Senatu, prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do przedstawicieli dyplomatycznych innych państw,
– wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

Waldemar Kraska
W zarządzeniu określono, że sekretarz stanu Waldemar Kraska zastępuje ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków. Poza tym jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra, a także inicjuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez:
– Departament Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,
– Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia – z wyłączeniem spraw związanych z kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, taryfikacją świadczeń gwarantowanych, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
– Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia – z wyłączeniem zakresu uzależnień.

Kraska nadzoruje działalność:
– Banku Tkanek Oka w Warszawie,
– Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
– Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
– Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
– Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
– Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
– Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
– Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
– Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
– Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
– Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
– Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
– Polskiego Laboratorium Antydopingowego w Warszawie,
– regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
– Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
– Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Waldemar Kraska odpowiada też za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia, podpisuje – w zastępstwie ministra – akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Wiceminister Kraska dokonuje również dekretacji kierowanych do ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich, a także podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia ministra – w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

Piotr Bromber
W zarządzeniu poinformowano, że podsekretarz stanu Piotr Bromber jest członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Piotr Bromber inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
– Departament Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia,
– Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Bromber kontroluje:
– Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
– Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
– Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
– Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki w Warszawie,
– Dom Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie,
– Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
– uczelnie medyczne.

Marcin Martyniak
Z kolei podsekretarz stanu Marcin Martyniak inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
– Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
– Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

Maciej Miłkowski
W zarządzeniu podano, że podsekretarz stanu Maciej Miłkowski jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
– Departament Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,
– Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia – w zakresie spraw związanych z kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, taryfikacją świadczeń gwarantowanych,
– Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
– Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia – w zakresie uzależnień.

Miłkowski kontroluje działalność:
– Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,
– Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
– Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
– Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
– Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
– Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
– Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie,
– Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Blanka Wiśniewska
Dyrektor generalna Blanka Wiśniewska zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa Zdrowia na podstawie i w zakresie określonym ustawą z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Poza tym wykonuje zadania określone w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości ministra w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia, a także inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
– Biuro Administracyjne,
– Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zarządzenie ministra zdrowia z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu i podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

Przeczytaj także: „Nowy podział obowiązków w resorcie zdrowia”.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.