Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl

Nowy zespół w Ministerstwie Zdrowia

Udostępnij:
Zarządzeniem ministra zdrowia powołano Zespół do spraw ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty – wymieniono członków grupy i ich zadania.
Członkowie
W opublikowanym 21 lipca dokumencie wymieniono ekspertów – to:
– przewodnicząca Joanna Święchowicz-Kijowska, naczelnik Wydziału Kształcenia w Zawodach Medycznych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
– zastępca przewodniczącej dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
– zastępca przewodniczącej dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
– sekretarz dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
– a także członkowie:
a) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
c) konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii,
d) przedstawiciel Krajowej Rady Fizjoterapeutów,
e) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
f) przedstawiciel Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska,
g) przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii,
h) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
i) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
j) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego,
k) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

W zarządzeniu poinformowano, że „oprócz wymienionych w pracach zespołu mogą uczestniczyć – na zaproszenie przewodniczącego lub jego zastępców – osoby niebędące członkami zespołu”.

Zadania
– Zadaniem zespołu jest opracowanie ewaluacji standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, o którym mowa w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego – wyjaśniono, dodając, że „pracami zespołu kierować ma przewodniczący, którego zadania to w szczególności:
– planowanie i organizowanie prac zespołu,
– zwoływanie posiedzeń zespołu,
– ustalanie porządku dziennego posiedzeń zespołu,
– prowadzenie posiedzeń zespołu i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem,
– reprezentowanie zespołu na zewnątrz,
– podpisywanie protokołów z posiedzeń zespołu,
– sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz, niezbędnych do realizacji zadań zespołu,
– informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności zespołu”.

Od kiedy?
Zapowiedziano też, że „pierwsze posiedzenie zespołu ma być zorganizowane nie później niż dwa miesiące od dnia, kiedy zacznie obowiązywać zarządzenie, czyli 22 lipca”.

Udostępniamy dokument w całości.Zarządzenie można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając je po kliknięciu w: Zarządzenie ministra zdrowia z 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Przeczytaj także: „Nowe władze KRF”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.