Wyślij
Udostępnij:
 
 
Kancelaria Prezydenta

Podpis pod ustawą o płacach w ochronie zdrowia

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 29.06.2022
 
 
Tagi: Andrzej Duda
Nowelę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw podpisał już prezydent Andrzej Duda – oznacza to, że nowe zasady zaczną obowiązywać 1 lipca.
O sprawie poinformowano na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta – w komunikacie podkreślono też, że „głównym celem ustawy z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie wielu zmian ustalonych we wspólnym stanowisku Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia, przyjętych 5 listopada 2021 r. przez stronę rządową, stronę reprezentatywnych central związkowych oraz stronę reprezentatywnych organizacji pracodawców”.

Wymieniono, że „wprowadzone do ustawy zmiany dotyczą między innymi:
– dodania do definicji ustawowych pojęć „stażysta” i „rezydent”,
– zmiany terminu z 1 lipca 2021 r. na termin do 1 lipca 2022 r., wyznaczonego dla podmiotu leczniczego na dokonanie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków określonych w tym przepisie,
– dodania wyłączania w odniesieniu do wynagrodzeń zasadniczych stażystów i rezydentów, wskazującego, że ich wynagrodzenie zasadnicze określa minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zapewniając podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego stażysty i rezydenta do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w sposób określony w art. 3 ust. 1 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
– uchylenia z ustawy przepisu, zgodnie z którym ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– zmiany art. 5 ustawy w celu powiązania określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób uwzględniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie,
– dodania do ustawy art. 5a, na podstawie którego od 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy,
– uchylenia art. 6 ustawy, gdzie określono maksymalny limit wydatków w latach 2017–2027 z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy z tytułu wzrostu kosztów związanych ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
– nadania nowego brzmienia załącznikowi do ustawy, ze zmodyfikowanym podziałem pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz nowymi podwyższonymi wysokościami współczynników pracy przypisanych do poszczególnych grup zawodowych”.

Poinformowano też, że ustawa zaczyna obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Co poza tym zapisano w ustawie – ile będą zarabiać medycy?

Udostępniamy dokument w całości.Ustawę można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając ją po kliknięciu w: Ustawa z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Przeczytaj także: „Głosowanie w sprawie minimalnego wynagrodzenia”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.