iStock

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej – konsultacje

Udostępnij:
W projekcie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej – który skierowano do konsultacji publicznych – poinformowano, że „konieczne jest przeorganizowanie systemu, a tym samym zwiększenie jakości oraz skuteczności diagnostyki i leczenia pacjentów, u których podejrzewa się lub zdiagnozowano nowotwór”.
W opisie projektu podkreślono, że „choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków, a bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w kraju stale zwiększa się, czego przyczyną jest zarówno proces starzenia się społeczeństwa, jak i wzrost narażenia na czynniki związane ze stylem życia”. Wyliczono, że w 2018 r. odnotowano 167,4 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe, w 2019 r. – 177,4 tys., a w 2020 r. – 182,5 tys. – Według prognoz w kolejnych latach odnotowany zostanie wzrost zachorowań – zapowiedziano.

Przeorganizowanie systemu
– Mając na względzie wskazaną przez Najwyższą Izbę Kontroli niewydolność obecnego systemu opieki onkologicznej, w tym między innymi nieskoordynowaną opiekę nad pacjentem, co wpływa na niezadowalające wyniki leczenia nowotworów, a także prognozowany wzrost zachorowań na choroby nowotworowe oraz wynikające z tego trendu skutki w postaci dużej śmiertelności, poważnych konsekwencji społecznych, w tym pogarszania jakości życia chorych i ich rodzin oraz znacznych obciążeń finansowych związanych z leczeniem tych chorób dla obywateli i finansów publicznych, konieczne jest przeorganizowanie systemu, a tym samym zwiększenie jakości oraz skuteczności diagnostyki i leczenia pacjentów, u których podejrzewa się lub zdiagnozowano nowotwór – uzasadniono dokument.

Nowa struktura
W projekcie wprowadza się nową strukturę organizacyjną i nowy model zarządzania opieką onkologiczną, które „mają usprawnić organizację udzielania świadczeń w zakresie onkologii”.

Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie, utworzą Krajową Sieć Onkologiczną. KSO będą tworzyć szpitale oraz placówki realizujące diagnostykę w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego, spełniające wymagania określone w ustawie.

Poziomy referencyjne i centra kompetencji
Strukturę KSO będą tworzyć specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego trzeciego, drugiego i pierwszego poziomu referencyjnego z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, a także ośrodki kooperacyjne.

– Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej finansowanych ze środków publicznych – podkreślono w opisie projektu, dodając, że „KSO zapewni wystandaryzowaną strukturę wyspecjalizowanych, referencyjnych specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego”.

KRO, czyli kto doradzi ministrowi?
Projekt ustawy przewiduje utworzenie Krajowej Rady Onkologicznej, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra właściwego do spraw zdrowia.

Kwalifikacje do konkretnych poziomów
Najbardziej skomplikowane świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym (SOLO trzeciego poziomu), złożone świadczenia opieki zdrowotnej – na poziomie specjalistycznym (SOLO drugiego poziomu), a najprostsze świadczenia opieki zdrowotnej – na poziomie podstawowym (SOLO pierwszego poziomu).

Monitorowanie KSO będą prowadzić Krajowy Ośrodek Monitorujący (KOM) i wojewódzkie ośrodki monitorujące (WOM).

Kwalifikacja na poszczególne poziomy ma być procesem wystandaryzowanym, opartym na obiektywnych kryteriach odnoszących się do liczby i kwalifikacji personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, możliwości diagnostyczno-terapeutycznych, w określonej dziedzinie medycyny, zapewniających odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych, liczby leczonych pacjentów oraz wykonywanych procedur medycznych w ustalonych zakresach.

Kwalifikacji będzie dokonywać Krajowa Rada Onkologiczna w porozumieniu z NFZ na podstawie danych wygenerowanych przez NFZ ze zintegrowanego systemu informatyczno-analitycznego KSO.

Rada cyklicznie zweryfikuje również, czy podmioty nadal spełniają kryteria kwalifikujące je do danego poziomu SOLO. Wyniki weryfikacji będą decydować o pozostaniu SOLO na danym poziomie zabezpieczenia opieki onkologicznej, zmianie poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej na wyższy, zmianie poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej na niższy, jak również wyłączeniu z KSO.

Placówki wchodzące w skład KSO będą przekazywać dane do zintegrowanego systemu informatyczno-analitycznego KSO, który umożliwiać będzie m.in. generowanie raportów o poziomie jakości opieki onkologicznej w ramach KSO.

Jednolite standardy
KSO ma zapewnić, aby nie pominięto żadnego z etapów opieki onkologicznej, a ich realizacja przebiegała według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin.

– Priorytetem w tym zakresie jest, aby każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – otrzymywał opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych, czyli jednolicie zdefiniowanych ścieżkach pacjenta, a system elastycznie odpowiadał na ich potrzeby – zapisano i określając przy tym, że „oczekiwanym efektem wprowadzenia KSO jest poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia onkologicznego, poprawa satysfakcji pacjenta oraz optymalizacja kosztowa opieki onkologicznej”.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Uwagi do projektu można wysyłać na adres: onkologia@mz.gov.pl.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.