123RF

Psychologowie będą sprawdzani w rejestrach pedofilów

Udostępnij:
Do tej pory obowiązek sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dotyczył lekarzy, którzy mieli zostać zatrudnieni lub dopuszczeni do jakiejkolwiek działalności związanej z leczeniem dziecka. Teraz obowiązkowo będą sprawdzani w ten sposób także psycholodzy dziecięcy, również obcokrajowcy.
15 lutego weszły w życie przepisy ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy mającej na celu wzmocnienie ochrony małoletnich. Nowelizacją zmieniono ustawę z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (która od 15 lutego br. zmieniła się w ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich).

Nowe obowiązki spoczną nie tylko na podmiotach leczniczych, takich jak szpitale, przychodnie, POZ-y czy praktyki lekarskie.

Pracodawca musi sprawdzić nowego pracownika pod groźbą aresztu
Zgodnie z nowymi przepisami, zanim pracodawca i organizator działalności nawiąże z daną osobą stosunek pracy lub zanim dopuści ją do jakiejkolwiek działalności związanej z leczeniem dzieci lub świadczeniem osobom niepełnoletnim usług psychologicznych, będzie musiał uzyskać informację o tej osobie z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Wydrukowane potwierdzenie musi zostać dołączone do akt osobowych lekarza lub psychologa.

Za niedopełnienie tych obowiązków grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna nie mniejsza niż tysiąc złotych.

Obligatoryjne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Jak czytamy na portalu prawo.pl: – Ustawodawca nałożył dodatkowe obowiązki również na zatrudnianych lub dopuszczanych do działalności lekarzy i osoby świadczące dla dzieci porady psychologiczne, czyli psychologów dziecięcych, pedagogów, pedagogów specjalnych oraz terapeutów pedagogicznych, którzy odtąd – przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed rozpoczęciem wykonywania innej działalności w powyższym zakresie – zobowiązani będą do przedłożenia pracodawcy lub innemu organizatorowi działalności, informacji z KRK. Dotychczas obowiązek taki nie istniał ani w odniesieniu do lekarzy, ani do psychologów dziecięcych.

Co więcej – niewypełnienie przez lekarzy i psychologów powyższego obowiązku będzie podlegało sankcjom: karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 tys. zł.

Pracodawcy oraz organizatorowi działalności związanej z leczeniem lub świadczeniem porad psychologicznych na rzecz małoletnich, który dopuści do pracy lub działalności lekarza lub psychologa, mając świadomość, że osoba ta została prawomocnie skazana za przestępstwo określone w rozdziale XIX, XXV, art. 189a, art. 207 Kodeksu karnego lub w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii również grozi z tego tytułu analogiczna kara: aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 tys. złotych.

Ponadto – w razie ukarania pracodawcy lub organizatora działalności za powyższe wykroczenie – sąd orzeknie również środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w wysokości nieprzekraczającej 10 tys. zł.

Nowe obowiązki dotyczą także obcokrajowców pracujących w Polsce
Jak publikuje portal prawo.pl, „Nowe obowiązki nie ominą również lekarzy i psychologów dziecięcych, będących obcokrajowcami lub obywatelami polskimi, którzy zamieszkiwali za granicą”.

– W ich przypadku sprawdzenie, czy nie były karane za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jest utrudnione, tym bardziej że osoby te nie będą figurować w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym, czy też Krajowym Rejestrze Karnym. (…) ta osoba będzie musiała przedstawić informację w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z rejestrów karnych państw zamieszkania, w którym przebywała lub którego jest obywatelem, a gdy nie jest to możliwe, złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej – napisano.

Przeczytaj także: „Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.