123RF

RPP i NFZ kontrolują poznański szpital

Udostępnij:

Po doniesienach mediów informujących o nieprawidłowościach, do jakich dochodzi w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu, Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął w szpitalu czynności kontrolne, które potrwają do końca sierpnia, a Rzecznik Praw Pacjenta – postępowanie wyjaśniające.

  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pyta o sprawę Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  • Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął w szpitalu czynności kontrolne w obszarze funkcjonowania psychiatrycznej izby przyjęć, w tym: organizacji udzielania świadczeń i ich dostępności oraz przyczyny odmów przyjęć pacjentów do szpitala
  • Rzecznik Praw Pacjenta wszczął zaś postępowanie wyjaśniające w sprawie odmowy przyjęcia pacjentki do CZP przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu

Jak wynika z doniesień mediów, psychiatryczna izba przyjęć Centrum Medycznego HCP im. Świętego Jana Pawła II w Poznaniu nie przyjęła pacjentki, która popełniła samobójstwo. Zarówno RPO, jak i NFZ sprawdzają, czy w szpitalu dochodzi do nieprawidłowości. Media alarmują, że zdarzają się tam m.in. fałszowanie dokumentacji medycznej, kwalifikowanie pacjentów do oddziałów szpitalnych na podstawie kryteriów pozamedycznych czy odsyłanie tzw. trudnych pacjentów do domu lub innych szpitali.

Jak czytamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RPO, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski zwrócił się z prośbą do dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Magdaleny Kraszewskiej o informację, czy zna problem i czy były lub będą podejmowane działania. O to samo zwróci się też do Anny Stalmach-Młynarskiej, dyrektor Departamentu Postępowań Wyjaśniających Rzecznika Praw Pacjenta.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi, które zamieścił na swojej stronie internetowej RPO.

Odpowiedź Magdaleny Kraszewskiej, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ

– Odpowiadając na pismo w sprawie funkcjonowania psychiatrycznej izby przyjęć w Szpitalu HCP uprzejmie informuję, że tut. oddział funduszu od roku 2022 ze szczególną uwagą analizuje informacje o realizacji przez wymieniony szpital świadczeń o profilu psychiatrycznym, w tym w psychiatrycznej izbie przyjęć.

Z uwagi na niepokojące sygnały, mogące potencjalnie stanowić o realizacji umowy z NFZ niezgodnie z jej postanowieniami, w tym o naruszaniu podstawowych praw pacjentów, oddział funduszu w ramach posiadanych kompetencji prowadził ze świadczeniodawcą korespondencję w sprawie organizacji udzielania świadczeń, wzywał o wyjaśnienia w zakresie zabezpieczenia opieki przez lekarzy psychiatrów i przestrzegania praw pacjentów. W ramach wszczętych postępowań wyjaśniających weryfikował również źródłową dokumentację medyczną, przypominał świadczeniodawcy o obowiązkach i ciążącej na nim odpowiedzialności.

Należy wyjaśnić, że z zadań oddziałów wojewódzkich funduszu z dniem 1 czerwca 2019 r. wyłączono prowadzenie kontroli zawartych umów. Zadanie to w całości przejął Departament Kontroli Centrali NFZ w związku z wejściem w życie ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której postępowania kontrolne od 1 czerwca 2019 r. pozostają wyłączną kompetencją prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ostatecznie więc, z uwagi na powtarzające się sygnały o rażąco nieprawidłowym funkcjonowaniu psychiatrycznej izby przyjęć, mogącym mieć realny negatywny wpływ na zdrowie i życie zgłaszających się pacjentów, prezes funduszu podjął decyzję o wszczęciu w Szpitalu HCP 27 maja 2024 r. czynności kontrolnych w obszarze funkcjonowania Psychiatrycznej Izby Przyjęć, w tym: organizacji udzielania świadczeń i ich dostępności oraz przyczyny odmów przyjęć pacjentów do szpitala.

Według informacji pozyskanych z Departamentu Kontroli NFZ termin zakończenia kontroli nr DK.TWK-XV.4840.003.2024 przewidziano na koniec sierpnia br.

W sprawie kontroli psychiatrycznej izby przyjęć w Szpitalu HCP i jej wyników uprzejmie proszę zwrócić się do pani Eweliny Matogi – dyrektor Departamentu Kontroli NFZ.

Odpowiedź Damiana Marciniaka, dyrektora Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego Biura RPP

Odpowiadając na pana zapytanie dotyczące informacji zamieszczonych na portalu Onet 24 maja 2024 r. w artykule zatytułowanym „«Tej pani już nie obsługujemy». Szpital psychiatryczny nie przyjął pacjentki, więc poszła skoczyć z mostu”, informuję, że wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie opisanej odmowy przyjęcia pacjentki do CZP przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. 

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego zwrócił się do podmiotu leczniczego z prośbą o informacje w sprawie oraz o przesłanie kserokopii dokumentacji  medycznej. W chwili obecnej RzPPSzP oczekuje na odpowiedź CM HCP w Poznaniu.

O przeprowadzonych w sprawie ostatecznych ustaleniach zostaną państwo poinformowani odrębnym pismem, po zakończeniu sprawy.

Przeczytaj także: „Stary-nowy konsultant krajowy”.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.