123RF

Za błąd medyczny można uznać też błędną diagnozę

Udostępnij:

Za popełnienie błędu medycznego lekarz może ponieść odpowiedzialność zawodową, cywilną, karną oraz dyscyplinarną. Definicja błędu medycznego nie jest jednak sformułowana przez polskiego ustawodawcę. Wywieść ją jednak można z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego (orzeczenie SN z 1 kwietnia 1955 r., sygn. akt IV CR 39/54) wynika, że błędem w sztuce lekarskiej jest nie tylko czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie terapii, ale także w zakresie rozpoznania choroby (błąd diagnostyczny). Przykładem błędu diagnostycznego jest na przykład niewykrycie u pacjenta zapalenia wyrostka robaczkowego – informuje o tym Prawo.pl.

W związku z popełnieniem błędu medycznego lekarz może ponieść odpowiedzialność zawodową, cywilną, karną oraz dyscyplinarną.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza, może toczyć się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego dotyczącego tego samego czynu. Podkreśla, że odpowiedzialność zawodowa lekarza nie jest tym samym co odpowiedzialność dyscyplinarna. Odpowiedzialność dyscyplinarną (inaczej zwaną odpowiedzialnością porządkową pracowników) reguluje art. 108 Kodeksu pracy i w przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ponosić ją mogą wyłącznie lekarze zatrudnieni  na podstawie umowy o pracę.

W związku z popełnieniem błędu medycznego, w zależności od okoliczności danej sprawy, lekarz może ponieść też  odpowiedzialność karną.

Według danych opublikowanych przez Naczelną Izbę Lekarską rokrocznie w prokuraturach wszczyna się ok. 2 tys. spraw karnych o błędy medyczne. Niewiele z nich trafia jednak na wokandę. W latach 2018–2021 skierowaniem aktu oskarżenia zakończyło się odpowiednio 153, 197, 199 i 216 spraw, a wyrokiem skazującym – jeszcze mniej.

Przeczytaj także: „Nie chcemy niepożądanych zdarzeń zamiatać pod dywan”.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.