iStock

Założenia reformy szpitalnictwa w ministerialnym dokumencie

Udostępnij:
W końcu opublikowano raport pod tytułem „Założenia reformy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne” – dokument to efekt prac zespołu powołanego przez ministra zdrowia, a przedstawione w nim treści mają być podstawą do przygotowania projektu ustawy reformującej sektor szpitalnictwa.
We wstępie dokumentu podkreślono, że „od lat prawidłowe funkcjonowanie szpitali publicznych w Polsce ograniczone jest przez szereg czynników, a podstawowym zjawiskiem utrudniającym rozwój szpitali jest ich pogarszająca się sytuacja finansowa, przejawiająca się głównie rosnącym zadłużeniem. – Negatywnymi czynnikami charakteryzującymi działalność szpitali są też: zjawisko tzw. „wielowładztwa”, czyli występowanie różnych podmiotów tworzących szpitali na określonym obszarze, nie zawsze uzasadniona konkurencja między podmiotami, utrzymywanie nieefektywnie wykorzystanej bazy i podwyższonej gotowości, nieskoordynowana pomiędzy samorządami opieka nad pacjentem na danym terenie, niedoinwestowanie sektora szpitalnictwa, niewystarczające lub nieadekwatne do potrzeb zdrowotnych ludności zasoby systemu, „upolitycznienie” zarządzania szpitalami i w końcu brak skoordynowania działań zarządczych, np. w ramach zarządzania kryzysowego, co najlepiej uwidoczniły działania w ramach zwalczania epidemii COVID-19 – wyjaśniono, wskazując, że „wymienione czynniki zostały bardziej szczegółowo scharakteryzowane w dokumencie”.

– Wychodząc naprzeciw opisanym wyżej okolicznościom, minister zdrowia, zarządzeniem z 23 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 120 oraz z 2021 r. poz. 17), powołał Zespół do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Zadaniem Zespołu było opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi zdrowia założeń reformy sektora szpitalnictwa w Polsce” – podkreślono w dokumencie i wyjaśniono, że „zaprojektowane przez zespół rozwiązania mają na celu osiągnięcie następujących efektów:
− optymalizacja jakości leczenia i poziomu bezpieczeństwa pacjenta – wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących jakości i efektów leczenia (koncentracja leczenia specjalistycznego) oraz zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń,
− prowadzenie spójnej polityki w zakresie zabezpieczenia świadczeń medycznych – optymalnego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli, zgodnego z Mapami Potrzeb Zdrowotnych i Planami Transformacji,
− utworzenie profesjonalnego, scentralizowanego systemu nadzoru poprzez powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, której zasadniczym celem będzie zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa oraz wspieranie procesów restrukturyzacji szpitali,
− wsparcie inwestycji – skoordynowanie działań na rzecz rozwoju szpitalnictwa, skierowanie dodatkowych środków z różnych źródeł: budżetu państwa, funduszy unijnych, funduszy celowych zarządzanych przez ministra zdrowia,
− wdrożenie skutecznych mechanizmów restrukturyzacyjnych poprawiających rentowność szpitali i ich stabilność finansową,
− restrukturyzacja zobowiązań szpitali,
− koordynacja i optymalizacja wykorzystania bazy materialnej systemu, uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych, a co za tym idzie brak dublowania oferowanych świadczeń i eliminacja konieczności utrzymywania w części szpitali wykwalifikowanego personelu medycznego,
− uniknięcie konkurowania pomiędzy szpitalami o tych samych pacjentów i kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia,
− wykorzystanie efektu skali – interwencje obejmujące wszystkie podmioty, np. wymiana sprzętu, zakupy wspólne, stworzenie Centrum Usług dla szpitali,
− efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych (koncentracja) i nowoczesnej infrastruktury medycznej,
− wzmocnienie kadry zarządzającej i popularyzacja nowoczesnych systemów, narzędzi i metod zarządzania w ochronie zdrowia, certyfikacja umiejętności kadry zarządzającej”.

Autorzy raportu podkreślili, że „korzyścią dla pacjenta wynikającą z dobrze działającego systemu leczenia szpitalnego będzie przede wszystkim dopasowanie tego systemu do struktury demograficznej i rzeczywistych potrzeb zdrowotnych ludności”.

W dokumencie przedstawiono charakterystykę trzech wariantów zmian: pierwszy ogranicza liczbę podmiotów nadzorujących szpitale, drugi wzmacnia nadzór nad szpitalami przez administrację rządową, a trzeci jest związany z utworzeniem Agencji Rozwoju Szpitali i dokonywaniem ewaluacji tych placówek – wyjaśnia redakcja.

Zarekomendowano wariant trzeci – przewiduje on wprowadzenie kategoryzacji szpitali. Będzie ją przeprowadzać Agencja Rozwoju Szpitali, która dokona oceny szpitali, biorąc pod uwagę ich sytuację ekonomiczno-finansową, ale również działalność operacyjną, zgodność realizowanych świadczeń z tzw. mapami potrzeb zdrowotnych i jakość udzielanych świadczeń.

W wyniku dokonanej oceny ARS będzie przyznawać szpitalowi odpowiednią kategorię. Kryteria, na których podstawie szpitale otrzymają poszczególne kategorie, są w trakcie opracowywania.

Kategorie placówek według projektu to:
A – szpital w dobrej sytuacji finansowej dopasowany profilem do potrzeb regionalnych, szpital nie kwalifikuje się do restrukturyzacji. Ponadto może być priorytetowo traktowany w przyznawaniu funduszy na działania rozwojowe, a także planowane jest wdrożenie rozwiązań mających na celu dodatkowe premiowanie, np. w postaci zwiększenia wartości kontraktu, co będzie stanowiło dodatkową motywację do aspirowania do tej kategorii,
B – szpital wymagający wdrożenia działań naprawczych i optymalizacyjnych – szpital przygotowuje program optymalizacyjny podlegający zatwierdzeniu przez ARS,
C – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego – szpital przygotowuje program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ i zatwierdzeniu przez ARS oraz zatrudnia doradcę restrukturyzacyjnego delegowanego przez ARS, który nadzoruje proces restrukturyzacji,
D – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego i przejęcia zarządzania przez ARS – następuje czasowe przejęcie nadzoru i zarządzania przez ARS, przygotowywany i wdrażany jest program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ.

Co poza tym zapisano?

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Założenia reformy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.