Grzegorz Jakubowski/Kancelaria Prezydenta

85 mln zł na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego

Udostępnij:

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, a także ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy o pomocy społecznej i wspieraniu rodziny.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, celem ustawy z 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie w trzech ustawach (...) rozwiązań umożliwiających Radzie Ministrów przyjęcie rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników określonych w tym programie, zatrudnionych we wskazanych w projekcie jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie.

Realizacja usług w pomocy społecznej przez specjalistów

Wprowadzone przepisy ustawy mają służyć realizacji potrzeby „zabezpieczenia interesów obywateli przez przygotowanie profesjonalnego, dostępnego i odpowiadającego na potrzeby społeczne systemu realizacji usług w pomocy społecznej realizowanego przez wykwalifikowanych specjalistów”.

Ponadto przepisy mają na celu promocję zatrudnienia w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów, a także zatrzymanie odpływu wykwalifikowanej kadry z tych instytucji.

Ustawa przewiduje, że „program dofinansowania wynagrodzeń” będzie przyjmowany w drodze uchwały Rady Ministrów i będzie finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa. Ustawa umożliwia wypłatę dofinansowania wynagrodzeń w różnych formach, w tym także w formie wprost wymienionej w ustawie – dodatku motywacyjnego.

Załączamy pełną informację w sprawie ustawy z 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.Ustawa o wspieraniu rodziny

Jak czytamy w informacji prasowej Kancelarii Prezydenta, celem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest zwiększenie maksymalnej kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej w szczególności na dofinansowaniu wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

85 mln zł dla samorządu terytorialnego na wspieranie rodzin i pieczy zastępczej

W obowiązujących przepisach ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określone jest, że w ustawie budżetowej corocznie przeznacza się na dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej kwotę nie większą niż 40 mln zł.

W nowelizacji niniejszej ustawy zaproponowano zwiększenie maksymalnej kwoty tych środków do 85 mln zł. Dodano także przepisy doprecyzowujące, że w ramach dofinansowania z Funduszu Pracy przewiduje się możliwość przeznaczenia całości lub części tego dofinansowania na dodatki dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz koszty składek od tych dodatków.

Zaproponowano również, aby w przypadku dofinansowania przeznaczonego w całości lub w części na dodatki dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz koszty składek od tych dodatków będą mogły przekroczyć 80 proc. wydatków na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania własnego.

Ustawodawca zaproponował także dodanie przepisu wskazującego, że minister właściwy do spraw rodziny przekaże w 2024 r. na wyodrębniony rachunek wojewodów środki Funduszu Pracy w kwocie nie większej niż 62,5 mln zł na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej w szczególności na dofinansowaniu wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Przeczytaj także: „Jeden samorząd – kreatywny, silny, skuteczny”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.