123RF

Jakie wynagrodzenia dla członków KOZ i rzeczników dyscyplinarnych?

Udostępnij:
W poniedziałek 11 marca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący wynagrodzeń członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz rzeczników dyscyplinarnych.
Zgodnie z projektem rozporządzenia członkom komisji przysługiwać będzie wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy dotyczącej odpowiedzialności zawodowej, zakończonej wydaniem orzeczenia przez komisję. Projekt rozporządzenia przewiduje, że członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy dotyczącej odpowiedzialności zawodowej, zakończonej prawomocnym orzeczeniem komisji w wysokości: 600 zł – w przypadku sprawy zakończonej wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania, 740 zł – w przypadku sprawy zakończonej wydaniem orzeczenia uniewinniającego osobę obwinioną oraz w przypadku sprawy zakończonej orzeczeniem kary wobec osoby obwinionej.

Projekt rozporządzenia przewiduje ponadto, że za rozpoznanie przez komisję sprawy dotyczącej odpowiedzialności zawodowej, jej przewodniczącemu oraz jej członkowi w przypadku wykonywania przez niego zadań przewodniczącego komisji w związku z nieobecnością przewodniczącego będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 10 proc. kwoty określonej w ust. 1 pkt 2 (maksymalnej kwoty wynagrodzenia przewidzianego w art. 81 ust. 2 ustawy). Wynagrodzenie to przysługiwać będzie przewodniczącemu komisji oraz zastępującemu go jej członkowi wyłącznie w przypadku niewyznaczenia ich do składu orzekającego komisji do rozpatrzenia danej sprawy (art. 64 ust. 1 ustawy). W przypadku wyznaczenia do składu orzekającego osoby te otrzymają wynagrodzenie w wysokości wynikającej z § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia, w wysokości zróżnicowanej w zależności od rodzaju wydanego przez komisję rozstrzygnięcia (prawomocne orzeczenie komisji).

Zgodnie z projektem rozporządzenia rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługiwać będzie wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy dotyczącej odpowiedzialności zawodowej w wysokości: 700 zł – w przypadku sprawy zakończonej prawomocnym postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, 900 zł – w przypadku sprawy zakończonej prawomocnym postanowieniem o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, 1100 zł – w przypadku sprawy zakończonej skierowaniem do komisji wniosku o ukaranie.

Projekt przewiduje, że rzecznikowi dyscyplinarnemu koordynującemu wykonywanie zadań rzeczników za czynności organizacyjne w ramach koordynacji wykonywania zadań przez rzeczników, za rozpoznanie sprawy dotyczącej odpowiedzialności zawodowej przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 10 proc. kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt 3 projektu (maksymalnej kwoty wynagrodzenia przewidzianego w art. 82 ust. 4 ustawy). Wynagrodzenie określone w ust. 2 będzie przysługiwało rzecznikowi dyscyplinarnemu koordynującemu wykonywanie zadań rzeczników w przypadku, gdy rzecznik ten nie uczestniczył jako strona w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w danej sprawie.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano ustalenie odpowiednio zróżnicowanych kwot wynagrodzenia dla członków komisji oraz rzeczników dyscyplinarnych stosownie do pełnionej funkcji i nakładu pracy wynikającego z prowadzenia postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny.

Kwoty proponowanego wynagrodzenia wynikają ze znaczącego skomplikowania materii, którą będzie zajmować się komisja. Sprawy będące w jej właściwości ze względu na swą specyfikę mogą być powierzone wyłącznie osobom wykonującym zawód medyczny oraz specjalistom legitymującym się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami zawodowymi oraz odpowiednim doświadczeniem, a ponadto dającym gwarancję skutecznego i rzeczowego wykonywania powierzonych zadań.

Wejście w życie rozporządzenia planowane jest 26 marca 2024 roku.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.