123RF

Kto może prowadzić kształcenie podyplomowe lekarzy

Udostępnij:
Naczelna Izba Lekarska przypomina, że podmioty zamierzające prowadzić kształcenie podyplomowe medyków w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego mogą to robić zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.
Kto może być organizatorem?
Zgodnie z art. 19. wspomnianej ustawy uprawnienie do prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego (z wyłączeniem stażu podyplomowego) mają:
– podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
– inne podmioty uprawnione do kształcenia na podstawie odrębnych przepisów, w tym uczelnie medyczne, inne uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną lub badawczą w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz instytuty badawcze,
– inne podmioty po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów będące „organizatorami kształcenia”.

Warunkiem prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego jest posiadanie planu kształcenia realizowanego w określonym czasie, zawierającego w szczególności:
– cel (cele) kształcenia,
– przedmiot i zakres kształcenia, zgodny z aktualną wiedzą medyczną,
– formę (formy) kształcenia,
– wymagane kwalifikacje uczestników,
– sposób (sposoby) weryfikacji wyników kształcenia,
– sposób potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia;

Ponadto warunkiem prowadzenia kształcenia jest zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazy dydaktycznej, w tym dla szkolenia praktycznego, posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny, oraz zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres kształcenia przez uprawnione podmioty i osoby posiadające uprawnienia oraz właściwe kwalifikacje do ich wykonywania.

Gdzie należy składać wymagane dokumenty?
Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie stacjonarne na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej właściwej dla swojej siedziby, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej tej izby dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy lub lekarzy dentystów oraz wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru po uprzednim potwierdzeniu spełnienia przez organizatora kształcenia warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego i wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie stacjonarne na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia przedstawia okręgowej radzie lekarskiej tej izby dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy lub lekarzy dentystów, a po uzyskaniu uchwały w sprawie potwierdzenia spełnienia tych warunków składa otrzymaną uchwałę oraz wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby, która podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru i wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie podyplomowe lekarzy lub lekarzy dentystów na terenie całego kraju (teren kraju rozumiany jako obszar działania co najmniej trzech okręgowych izb lekarskich) lub zamierzający prowadzić kształcenie za pośrednictwem przekazu telewizyjnego albo sieci internetowej z ograniczonym dostępem, lub za pomocą programu edukacyjnego udostępnianego za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej lub innych mediów przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, a po uzyskaniu uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie potwierdzenia spełnienia tych warunków składa otrzymaną uchwałę NRL wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby, która podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru i wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Organizator kształcenia będący okręgową izbą lekarską przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy lub lekarzy dentystów wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską. Naczelna Rada Lekarska po uprzednim potwierdzeniu spełnienia przez okręgową izbę lekarską warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego podejmuje uchwałę w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz wpisu do rejestru.

Przeczytaj także: „Kształcenie podyplomowe – pora postawić na grę zespołową” i „Za sześć lat nie będzie problemu z wyszkoleniem specjalistów”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.