123RF

RPO interweniuje – rejestr zawodów medycznych ujawnia dane wrażliwe

Udostępnij:

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego udostępnia zbyt wiele danych wrażliwych, które mogą stygmatyzować i utrudniać rozwój zawodowy osób, które są w nim ujęte. RPO zgodził się z Prezydentem RP, że niektóre z zawartych tam regulacji stoją także w sprzeczności z przepisami rozporządzenia RODO.

  • Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego zawiera informacje o utracie prawa jego wykonywania przez daną osobę
  • Ujawnienie takich danych rodzi to ryzyko stygmatyzacji, a także naraża takie osoby na utrudnienie rozwoju ich ścieżki zawodowej
  • Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do Ministerstwa Zdrowia o rozważenie działań w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych

Niekonstytucyjność zapisów

Po analizie ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych RPO podjął działania zmierzające do ochrony prawa do prywatności i ochrony danych osobowych osób podlegających tym regulacjom. Wystąpił do MZ o zmianę prawa.

Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Wpis do niego jest warunkiem dopuszczenia do wykonywania zawodu medycznego, jak: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Już na etapie prac legislacyjnych zgłaszano uwagi co do niekonstytucyjności niektórych przepisów. Poprawki Senatu zostały odrzucone przez Sejm. Ustawa weszła w życie 26 marca 2024 r. 

Dostrzegając zgłoszone zastrzeżenia, prezydent złożył – w trybie kontroli następczej – wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją jej niektórych regulacji (sygn. K 16/23). Rzecznik przystąpił do tego postępowania TK. Zgodził się z Prezydentem RP, że regulacje ws. ujawnienia danych osobowych w rejestrze naruszają konstytucyjne prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.

Z analizy ustawy i wniosku prezydenta wynika jednak, że istnieją poważne wątpliwości co do konstytucyjności nie tylko zakwestionowanych już przepisów, ale także innych regulacji co do przetwarzania danych osobowych w rejestrze. Chodzi zarówno o zakres danych podlegających ujawnieniu w jawnym rejestrze, jak i kwestię przechowywania i usuwania z niego danych.

RPO zgodził się z Prezydentem RP, że ujawnienie w rejestrze informacji, które odnoszą się do danych dotyczących zdrowia, orzeczeń karnych czy dyscyplinarnych nieograniczonej liczbie osób stanowi nieproporcjonalne ograniczenie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Zakwestionowane regulacje stoją także w sprzeczności z przepisami rozporządzenia RODO.

Już sama informacja o utracie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego (a nie tylko o przyczynie utraty go, jak wskazuje wniosek Prezydenta do TK), powoduje pośrednio ujawnienie informacji o przyczynach utraty prawa do wykonywania zawodu medycznego. Przyczyny utraty uprawnień są bowiem ograniczone do czterech enumeratywnie wymienionych sytuacji – z których każda należy do tej sfery życia prywatnego podlegającej szczególnej ochronie. Informacje te nie podlegają usunięciu z rejestru (będą archiwizowane) – co pogłębia ingerencję w sferę życia prywatnego osób z rejestru.

Utrata prawa wykonywania zawodu

Udostępnienie informacji w rejestrze ma służyć możliwości weryfikacji osób wykonujących zawody medyczne przez pracodawców i pacjentów. Brak wpisu do rejestru uniemożliwia wykonywanie zawodu medycznego. A za nieuprawnione posługiwanie się tytułem zawodowym przewidziana jest odpowiedzialność karna.

Biorąc więc pod uwagę, że ustawa przewiduje, iż jedynie osoby wpisane do rejestru mogą wykonywać zawód medyczny, a osoba pozbawiona prawa wykonywania zawodu medycznego zostaje z niego usunięta, informacja o wpisie do rejestru wydaje się przesłanką wystarczającą do potwierdzenia tożsamości osoby wykonującej zawód medyczny. Ujawnienie dodatkowych informacji odnoszących się do przyczyn utraty tego prawa, które należą do szczególnie chronionej sfery życia tych osób, wykracza więc poza zakres niezbędnych informacji, które mogą być udostępniane przez władze publiczne.

Jak wskazuje RPO, ustawodawca nie przewidział żadnych gwarancji ochrony danych, takich jak np. ograniczony dostęp do danych, ograniczony czas ich przetwarzania. Udostępnienie informacji przy użyciu internetu powoduje zaś dodatkowo, że informacje te podlegają udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, co wiąże się jednocześnie z ryzykiem posłużenia się tymi danymi w innych celach niż związanych z interesem ogólnym. Rejestr ujawnia bowiem zarówno dane identyfikujące daną osobę, miejsce wykonywania zawodu medycznego, jak i przyczyny utraty wykonywania tego prawa.

Identyfikujące wrażliwe dane

W ocenie RPO udostępnienie tak szerokiego zakresu danych, w tym danych identyfikujących wraz z danymi dotyczącymi zdrowia (np. zdrowia psychicznego, nałogów) oraz wyroków karnych i dyscyplinarnych w jednym miejscu rodzi ryzyko stygmatyzacji, a także naraża te osoby na utrudnienia rozwoju ich ścieżki zawodowej.

Jak przekonuje rzecznik, ustawodawca w sposób nieproporcjonalny ograniczył prawo do prywatności osób wykonujących zawód medyczny, przewidując zbyt szeroki zakres ujawnionych w rejestrze publicznym informacji o osobach wykonujących zawód zaufania publicznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia o ustosunkowanie się do zgłaszanych uwag oraz o rozważenie podjęcia działań w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych, tak aby opisany stan prawny dostosować do standardów wynikających z Konstytucji RP.

Przeczytaj także: „Ujawnianie przyczyny utraty PWZ niezgodne z konstytucją”„Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego – dostęp od 26 marca”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.