en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

.

Bartosz Korczowski

Online publish date: 2007/07/02
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Szanowna Redakcjo!

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł przeglądowy Maciejewskiej-Stelmach i wsp., dotyczący przydatności prokalcytoniny (PCT) w zapalnych chorobach tkanki łącznej [1]. Istotą przydatności PCT w reumatologii są jej właściwości, odmienne od innych białek ostrej fazy. W przeciwieństwie do najczęściej stosowanych w praktyce parametrów – białka C-reaktywnego oraz odczynu opadania krwinek czerwonych, stężenie PCT nie wzrasta istotnie w chorobach autoimmunizacyjnych. Jest to cecha szczególnie przydatna w diagnostyce różnicowej stanów chorobowych, których przebieg kliniczny przypomina ogólnoustrojowe zakażenie bakteryjne. Przekonującym przykładem praktycznego zastosowania PCT w reumatologii jest diagnostyka różnicowa młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o ogólnoustrojowym początku. Obraz kliniczny pacjentów z tą postacią zapalenia stawów przypomina posocznicę i jest częstokroć powodem długotrwałej, nieskutecznej antybiotykoterapii. Niskie stężenie PCT w tej postaci choroby pozwala wykluczyć posocznicę. Właściwości PCT stwarzają możliwość zastosowania testu prokalcytoninowego w różnicowaniu przyczyn ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, jak również w diagnostyce zakażeń wikłających przebieg chorób autoimmunizacyjnych.
Do artykułu Maciejewskiej-Stelmach i wsp. [1] wkradła się jednak pewna nieścisłość, dotycząca wzrostu stężenia PCT u pacjentów z ciężkimi zakażeniami grzybiczymi. Gerard i wsp. [2] w 1995 r. opisali przypadek 4-letniej dziewczynki po przeszczepie wątroby, u której w trakcie funginemii, wywołanej przez Candida albicans, stężenie PCT jednorazowo osiągnęło wysoką wartość. W kolejnych doniesieniach, jak również w licznych artykułach poglądowych i monografiach dotyczących PCT, cytowano tę pracę, upowszechniając pogląd, że zakażenia grzybicze powodują wzrost stężenia PCT [3]. Wydaje się jednak, że nie jest to prawda. Późniejsze doniesienia, oparte na większej liczbie przypadków wskazują, że stan zapalny wywołany uogólnionym zakażeniem grzybiczym nie powoduje wyraźnego wzrostu stężenia PCT [4–7]. Jest to ważna i praktyczna informacja, gdyż u pacjentów z zapalnymi chorobami tkanki łącznej, zwłaszcza w trakcie leczenia immunosupresyjnego, istnieje zwiększone ryzyko zakażeń grzybiczych i mylna interpretacja niskiego stężenia PCT może utrudnić ustalenie właściwego rozpoznania.

Piśmiennictwo

1. Maciejewska-Stelmach J, Śliwińska-Stańczyk P, Łącki JK. Znaczenie prokalcytoniny...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.