eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
1/2006
vol. 44
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

ARTYKUŁ ORYGINALNY
Leflunomid w terapii chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – wstępna obserwacja efektu terapeutycznego i objawów niepożądanych

Maria Rell-Bakalarska
,
Janusz Jaworski
,
Lidia Rutkowska-Sak
,
Małgorzata Wieczorek
,
Małgorzata Kwiatkowska
,
Ewa Klimczak
,
Bożena Kowalczuk
,
Krzysztof Wojciech Rell

RU 2006; 44, 1: 19-25
Data publikacji online: 2006/02/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia leflunomidem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów poddano wstępnej ocenie. Lek w tabletkach podawano 158 chorym (150 kobiet i 8 mężczyzn) przez 3 dni po 100 mg/dobę, następnie po 20 mg/dobę. Wiek badanych wynosił 19–78 lat (średnio 55 lat), czas trwania choroby średnio 10 lat i 6 mies. Wszyscy chorzy byli uprzednio nieskutecznie leczeni innymi lekami modyfikującymi przebieg choroby. U wszystkich stwierdzono wysoką aktywność choroby, ocenioną wskaźnikiem DAS 28 ≥5,1. 61,4% chorych otrzymywało przewlekle glikokortykosteroidy. Czas próby zaplanowano na 6 mies. Wstępnie oceniono efekt terapeutyczny w grupie 43 chorych, u których lek podawano przez 91–120 dni. Dobrą i średnią skuteczność terapeutyczną leczenia obserwowano u 76,73% chorych. Skuteczność wyrażała się obniżeniem wskaźnika DAS 28 o 0,6 do 1,2 u 11,62% badanych i o 1,2 u 65,11% badanych.
U 3,79% chorych przerwano leczenie z powodu całkowitego braku efektu terapeutycznego. Częstość występowania objawów niepożądanych oceniono wstępnie u wszystkich chorych. U 8,86% z nich przerwano leczenie z powodu wystąpienia biegunek, zwiększenia aktywności aminotransferaz, zmian skórnych, leuko- i trombopenii, zawrotów głowy. Obserwacje są kontynuowane. Wstępne wyniki pozwalają na pozytywną ocenę leczenia leflunomidem.

In the preliminary estimation there were studied efficiency and safety of therapy leflunomid in patients with RA. The drug was given p. o. to a group of 158 patients (150 females and 8 males) for 3 days 100 mg/24 h, and then again 20 mg/24 h.
The age of patients varied between 19-78 (average age was 55 years), with average duration time of the disease 10 years and 2 months. All of the patients were previously unsuccessfully treated with other DMARDS. All of the patients had high activity of disease estimated by DAS 28 ≥5.1 61.4% of patients were treated with long-term glicocorticosteroids. Time of trial was scheduled for 6 months. The therapeutical effect was initially estimated on the basis of a group of 43 patients who took the medicine for 91-120 days.
Good and average therapeutical efficiency of treatment was observed in 76.73% of patients. Efficiency was expressed by lowering DAS 28 by 0.6-1.2 in a group of 11.62% of patients and 1.2 in a group of 65.11% of patients. In a group of 3.79% of patients the treatment was stopped because of complete lack of therapeutical effect.
Frequency of side effects was initially estimated in a group of 158 patients.
Treatment was interrupted in the group of 8.86% of patients because of such side effects as: diarrheas, elevation of transaminazes, leukopenia and trombocytopenia, skin changes and dizziness. Observations are continued. Preliminary results of observations allow for positive evaluation of treatment with leflunomid in RA patients.
słowa kluczowe:

reumatoidalne zapalenie stawów, leki modyfikujące przebieg choroby, efekt terapeutyczny

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe