ARCHIVAL" /> Akceptacja sytuacji związanej ze stanem zdrowia przez pacjentki oddziału patologii ciąży i położniczego, Elżbieta Krajewska-Kułak - Ginekologia Praktyczna - - - <span style="color: red">ARCHIWALNE</span> 2/2010
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna - - - ARCHIVAL
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Akceptacja sytuacji związanej ze stanem zdrowia przez pacjentki oddziału patologii ciąży i położniczego

Elżbieta Krajewska-Kułak
,
Magdalena Chilicka
,
Wojciech Kułak
,
Emilia Rozwadowska
,
Agnieszka Lankau

Ginekologia Praktycznia nr 2 (105)/2010; 31-35
Data publikacji online: 2010/09/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Każda choroba, bez względu na stopień zaawansowania, stwa­rza problemy z przystosowaniem się do nowej sytuacji.
Cel pracy: Ocena akceptacji sytua­cji związanej ze stanem zdrowia przez pacjentki oddziałów patologii ciąży i położniczego.
Materiał i metody: Badaniem objęto 200 pacjentek, w tym 94 z pa­tologii ciąży oraz 106 z oddziału położniczego. Posłużono się skalą akceptacji choroby (Acceptance of Illness Scale – AIS). Respondentki były hospitalizowane z powodu stanu po cięciu cesarskim – 29,5%, porodu fizjologicznego – 23,5%, cukrzycy ciążowej – 13,5%, zagrażającego porodu przedwczesnego – 11,5%, ciąży mnogiej – 4,5%, zagrażającego poronienia – 2,5%, poronienia samoistnego – 8,5%, oraz nadciśnienia indukowanego ciążą – 6,5%.
Wyniki: Ogólnie badane średnio ak­cep­towały swój stan zdrowia (23,6 ±6,99). Wykazano istotne statystycznie różnice (p = 0,002) akceptacji stanu zdrowia pomiędzy pacjentkami oddziałów patologii ciąży (22,5 ±6,1) a oddziałów położniczych (24,5 ±2,3). Dobrze akceptowały swój stan zdrowia jedynie kobiety w ciąży mnogiej (32,2 ±9,5). Średnio akceptowały stan zdrowia kobiety z nadciśnieniem indukowanym ciążą (27,0 ±3,10), po porodzie fizjologicznym (26,7 ±1,8), z cukrzycą ciążową (25,5 ±9,5) oraz po cięciu cesarskim (22,2 ±1,7). Nie akceptowały swego stanu zdrowia pacjentki z zagrażającym poronieniem (15,0 ±1,8), po poronieniu samoistnym (17,3 ±1,5) oraz z zagrażającym porodem przed­wczesnym (18,2 ±1,7).
Wnioski: Wykazano istotne statystycznie różnice w stopniu akceptacji stanu zdrowia wyrażonej skalą AIS w zależności od miejsca hospitalizacji. Dobrze akceptowały swój stan zdrowia kobiety w ciąży mnogiej, a nie akceptowały go pacjentki z zagrażającym poronieniem, po poronieniu samoistnym oraz z za­grażającym porodem przedwczes­nym.

Introduction: Each disease, in spite of its degree, creates some problems to its adaptation.
The aim of the study: The assessment of acceptance of health status of patients from the department of pregnancy pathology and obstetrics.
Material and methods: The study included 200 patients from departament of pregnancy pathology (94) and obstetrics (106). We used the Acceptance of Illness Scale (AIS).
Results: Almost 29.5% of respondents were hospitalized due to status post cesarean sectio, physiological delivery – 23.5%, gestational diabetes – 13.5%, prematurity delivery – 11.5%, multiple pregnancy – 4.5%, risk of abortion – 2.5%, spontaneous abortion – 8.5%, or pregnancy-induced hypertension – 6.5%. The acceptance of illness score of patients was (23.6 ±6.99). Significant difference (p = 0.002) between mean AIS score of patients from departments of pregnancy pathology 22.5 ±6.1), and obstetrics (24.5 ±2.3) was found. Women with multiple pregnancies had a high AIS score (32.2 ±9.5). Women with pregnancy-induced hypertension had mean value of AIS score (27.0 ±3.10), after physiological delivery (26.7 ±1.8), gestational diabetes (25.5 ±9.5) or post cesarean sectio (22.2 ±1.7). Patients with risk of abortion (15.0 ±1.8), after spontaneous abortion (17.3 ±1.5) or risk of prematurity delivery (18.2 ±1.7) had no acceptance of illness.
Conclusions: Significant difference between mean AIS score of patients from the departments was found. Women with multiple pregnancies had a high AIS score, and women with risk of abortion, after spontaneous abortion, and risk of prematurity delivery had lack acceptance of illness.
słowa kluczowe:

akceptacja choroby, oddział położniczy, oddział patologii ciąży

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.