ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna - - - ARCHIVAL
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
Regulamin ogłaszania prac w Ginekologii Praktycznej
Informacje ogólne


1. Ginekologia Praktyczna (Ginek Prakt) zamieszcza prace oryginalne (doświadczalne, kliniczne, laboratoryjne), prace poglądowe i kazuistyczne z zakresu ginekologii, a także listy do redakcji, sprawozdania ze zjazdów, recenzje książek i inne materiały.

2. Przedstawienie do publikacji pracy opisującej doświadczenia na ludziach jest jednoznaczne z oświadczeniem autorów, że zastosowane postępowanie było zgodne z wymogami deklaracji helsińskiej (dotyczącej etyki lekarskiej, zabraniającej podawania imienia i nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencji szpitalnej). Informacja o zgodzie właściwej komisji etycznej na przeprowadzenie badania i świadomej zgodzie pacjentów na udział w badaniu powinna znaleźć się w rozdziale Materiał i metody w każdej pracy, w której interwencja diagnostyczna lub lecznicza nie wynika ze standardu postępowania. Autorzy opisów przypadków są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych pacjentów, a w przypadku fotografii zawsze należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku.

3. Od autorów prac przedstawiających wyniki badań klinicznych dotyczących leków i procedur medycznych oczekuje się wyczerpującego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu. Niezależnie od tematyki pracy, w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawienia usterek stylistycznych i mianownictwa bez porozumienia się z autorami.

5. Prace powinny być przesyłane w 2 egzemplarzach (oryginał + 1 kopia) pod adresem: Redakcja Ginekologii Praktycznej, ul. Wenedów 9/1, 61-614 Poznań.
W piśmie przewodnim – podpisanym przez wszystkich autorów – należy zamieścić oświadczenie, że:
a. praca nie była dotychczas publikowana (z wyjątkiem streszczeń materiałów zjazdowych),
b. praca nie została zgłoszona do druku w innym czasopiśmie,
c. wszyscy wymienieni jako autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali jej skierowanie do druku,
d. praca jest oryginalnym dorobkiem autorów i nie jest powieleniem wyników opublikowanych przez innych badaczy.
Prace można też przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem m.slusarska@termedia.pl, ale pismo przewodnie podpisane przez autorów musi zostać przesłane tradycyjną pocztą.

6. W przypadku używania tradycyjnej poczty, konieczne jest dołączenie dyskietki lub płyty CD-ROM (format PC) zawierającej maszynopis pracy w pliku tekstowym przygotowanym za pomocą edytora tekstów (MsWord).

7. Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy używać skrótów w tytule pracy.

Informacje szczegółowe

1. Objętość pracy oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron, kazuistycznych – 5 stron, innych 2 stron (włącznie z piśmiennictwem, streszczeniami, tabelami i rycinami).
2. Prace powinny być pisane na papierze formatu A4, z zachowaniem podwójnych odstępów między wierszami, czcionką 12 Times New Roman. Margines po lewej stronie powinien wynosić 4 cm, pozostałe marginesy (oprócz strony pierwszej) – 2,5 cm.
3. Pierwsza strona powinna zawierać tytuł pracy (w języku polskim i angielskim), pełne imię i nazwisko autora (autorów), adres pocztowy, telefon, faks, e-mail.
4. Tekst prac oryginalnych powinien być podzielony na następujące rozdziały: wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki, omówienie wyników (dyskusja), wnioski.
5. Do pracy na osobnych stronach powinny być dołączone: piśmiennictwo, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, tabele, ryciny, podpisy pod tabele i ryciny oraz adres do korespondencji.

Piśmiennictwo
Powinno być ułożone w kolejności cytowań. Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 30 pozycji, a w przypadku prac kazuistycznych – 10. Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane.
Należy wymienić nazwiska i inicjały wszystkich autorów, podać skrót nazwy pisma (wg Index Medicus), rok wydania, wolumen oraz pierwszą stronę.
Przykładowo:
1. Petros PEP, Ulmsten Ul. An integral theory of female urinary incontinence. Experimental and clinical considerations. Acta Obstet Gynecol Scand 1990; 69 (Suppl. 153), 7.
– Rozdziały w książkach i monografie powinny być cytowane w następujący sposób: nazwiska i inicjały autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, nazwiska i inicjał redaktora książki, wolumen, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok, pierwsza strona.
Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych.
Przykładowo:
1. Roots J, Heinemeir G, Drakoulis N, et al. The role of pharmacogenetics in drug epidemiology. In: Kevitz H. Epidemiological concepts in clinical pharmacology. Springer Verlag. Berlin, Heidelberg 1987; 105.

Tabele
Powinny być zamieszczone na kolejnych stronach (jedna tabela na jednej stronie) i numerowane kolejno cyframi arabskimi. Każda tabela powinna być opatrzona tytułem i odpowiednimi objaśnieniami. Należy wskazać miejsca zamieszczenia tabel w tekście.

Ryciny i fotografie
Powinny być ponumerowane liczbami rzymskimi i powinny być załączone na oddzielnych wydrukach (w wersji elektronicznej prosimy umieścić je w oddzielnych plikach). Do każdej ryciny (fotografii) należy dołączyć tytuł oraz zaznaczyć jej usytuowanie w tekście pracy. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: *.cdr, *.tif, *.jpg, *.ai, *.bmp lub *.eps. Natomiast fotografie przesyłane do redakcji w formie elektronicznej powinny mieć rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia *. tif lub *.jpg. Prosimy nie osadzać rysunków i fotografii w pliku tekstowym (MsWord). Na odwrocie ryciny (fotografii) należy podać nazwisko i imię pierwszego autora oraz tytuł pracy i numer ryciny. Rozmiar ryciny (fotografii) wraz z oznaczeniami i legendą nie powinien być większy niż 16 x 12 cm. Ryciny i fotografie są umieszczane w artykule w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone, prosimy zatem o ich staranne wykonanie.
Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podaæ jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację.

Streszczenie
Streszczenie w języku polskim i angielskim powinno zawierać minimum 200 i maksimum 250 słów. W streszczeniu angielskim należy wyodrębnić następujące części: Objectives, Design, Materials and Methods, Results, Conclusions.

Prawa autorskie
Wydawca nabywa na zasadzie wyłącznoœci ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie). Bez zgody wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń.
Za opublikowanie pracy w dwumiesięczniku Ginekologia Praktyczna autorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Wyjątek stanowią prace zamówione przez redakcję.
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.